041026
ang dpl för del av Bälinge-Ekeby 1:177 m fl.

Den planerade bebyggelsen, flerfamiljshus i två våningar, är väl inpassad i omgivande miljö både till utformning och gruppering. Hänsyn har tagits till den närbelägna kyrkan, som bör omges av ett spatiöst friområde. Föreningen har sålunda inga invändningar mot den planerade bebyggelsen. Planen uttrycker också en önskan att Bälinges attraktionskraft skall öka och orten få en ökad befolkning. Föreningen delar denna uppfattning och hoppas att Bälinge på sikt skall kunna bära en diversifierad kommerciell service och därmed bli mindre av en sovstad.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén
vice ordförande