ang dpl för Bäcklösa, dnr PLA 2012/02008. Granskning.

Föreningen Vårda Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun.                                                               2014-01-09

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för Bäcklösa, Uppsala kommun. Dnr PLA 2012/02008. Granskning.

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan och vill avge följande synpunkter.

FVU:s synpunkter

Planområdet avser c:a 600 bostäder i form av radhus, parhus, kedjehus samt flerfamiljshus, 1-6 våningar, inom ett område om c:a 7 hektar i Bäcklösa, väster om Dag Hammarskjölds väg, som avgränsas av Gottsunda allé i norr, Dag Hammarskjölds väg i öster, Bäcklösadiket i väster och Vipängsvägen i söder.

FVU noterar, att även det ursprungliga planförslaget avsåg c:a 600 lägenheter, då över ett område om 26 ha. I detta förslag föreslås således samma exploatering på endast en knapp tredjedel av markytan. Trädgårdsstadstanken var den bärande idén bakom det förra förslaget och sägs vara så alltjämt. Nu förefaller det snarare vara fråga om en tät trädgårdsstad, omringad av 4-6-våningshus. Närmaste bostadsbebyggelse är idag Sunnersta och Valsätra, som domineras av småhusbebyggelse. Resultatet är ett bebyggelseområde som skiljer sig kraftigt från omgivningen. Om området alls ska bebyggas förordas en bättre anpassning till omgivande bostadsområden, framförallt genom betydligt lägre hushöjder än som föreslås.

Vad gäller Bäcklösaområdets natur- och kulturvärden i form av Natura 2000-objekt och den Genetiska trädgården anser FVU att ett bättre aktivt skydd behövs mot exploatering än att de för närvarande inte är aktuella för detaljplaneläggning.

Bäcklösaområdet innehåller alltså mycket känslig och värdefull natur- och kulturmiljö, inte bara inom Natura 2000- objekten utan också den Genetiska trädgården, som är en unik park och samtidigt en genbank av stor betydelse för den biologiska mångfalden. Området kännetecknas av sina många och mycket gamla träd som skapar en viktig livsmiljö för många arter svampar, skalbaggar, fåglar m fl arter varav en del sällsynta och rödlistade. Det är dock mångfalden som sådan, den ekologiska miljön, som kännetecknar området och som gör det angeläget, att området inte bryts upp. Vetenskapshistoriskt ska vi heller inte glömma, att professor Göte Turesson, som skapade den Genetiska trädgården, var en pionjär med studier av genetiska skillnader hos växtarterna vad gäller deras anpassning till olika livsmiljöer, och som står bakom begreppet ekotyp. Beträffande områdets vetenskapliga värden hänvisas till FVU:s samrådsyttrande 2013-03-08.

FVU har länge noterat att bebyggelseaktiviteten är hög och ökande i södra delarna av staden. SLU gör stora utbyggnader öster om Dag Hammarskjölds väg. Ulleråkersområdet är aktuellt för ytterligare bebyggelse, möjligen i stor skala. Det pågår utbyggnad i Valsätraområdet och Rosendal. Härtill kommer frågan om ytterligare broförbindelse över Fyrisån.

Det är mycket angeläget att huvuddragen i detta stora stadsutvecklingsområde planeras i ett sammanhang i form av en fördjupad översiktsplan innan Bäcklösaförslaget förs vidare och innan fler punktvisa detaljplaneförslag lanseras. Med ett sådant underlag bör efterföljande detaljplaneprocesser kunna genomföras snabbt och enkelt.  Inte minst från natur- och kulturmiljösynpunkt men också av miljö- och klimatskäl framstår det som angeläget med ett mer samlat grepp om denna utveckling. En viktig del av denna planering avser den framtida utformningen av den Genetiska trädgården och hur gränszonerna mot trädgården gestaltas för att skapa en mjuk övergång till bebyggelseområdena. FVU anser att risken annars är stor att värden går förlorade som ej kan återskapas och därtill att nya hot mot miljön och vattenkvaliteten kan bli följden. Områdesnivån är också lämplig för att diskutera fördelning av olika hustyper och arkitektonisk karaktär i de olika delområdena.

Sammanfattning

  • FVU välkomnar att det ursprungliga planförslaget modifierats så, att de mest skyddsvärda områdena inte längre sägs vara aktuella att detaljplanelägga. FVU vill dock se ett mer permanent skydd för dessa områden.
  • FVU anser att det föreliggande förslaget är för högt exploaterat med för höga hushöjder och därför är dåligt anpassat till omkringliggande bebyggelseområden med lägre bebyggelse. FVU anser därför att förslaget ej ska föras vidare i nuvarande form.
  • FVU påpekar ånyo, att Bäcklösa, tillsammans med angränsande exploateringsområden i denna del av staden bör göras till föremål för en fördjupad översiktsplan som förankras i en bred demokratisk process innan ytterligare detaljplaner läggs fram. Inte minst natur- och kulturvårdsskäl samt miljö-, klimat- och vattenskyddsskäl talar för en samlad miljökonsekvensbedömning.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

Kristina Berglund               Ulla Björkman                 Bengt Jonsell

Ordförande                         Styrelseledamot               Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *