Gottsunda centrum, progr remissvar till BN


Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala Kommun Uppsala 2007-05-12
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang program för Gottsunda centrum (Dnr 2006/20041 och 2006/20043)

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av rubricerat förslag och vill med anledning härav framföra följande.

Föreningen är införstådd med att programförslaget utgör en första del av stadsdelens upprustning och välkomnar initiativet att göra Gottsunda centrum mer attraktivt, bl.a. genom ökade handelsytor.

Programförslaget

Syfte:

a.. Bebyggelsetillskott för att utöka handelsytan.
b.. Hugo Alfvéns väg, Valthornsvägen och Musikvägen får delvis ändrad utformning för att ge plats för fler P-platser. Möjligheter för ytterligare P-platser utreds.
c.. I parkmarken söder om tennishallen prövas ett läge för vårdboende
Genomförande:

Centrumbyggnader

a.. Norra delen höjs till två våningar
b.. Kompletteras norrut med en femvånig lamell för verksamheter och eventuellt inslag av bostäder
c.. Utökning av byggrätten för att ordna transporterna bättre på baksidan
Parkering samt Hugo Alfvéns väg, Valthornsvägen och Musikvägen.

Nya P-platser kan endast förläggas norrut mellan Hugo Alfvéns väg och Valthornsvägen med åtföljande ombyggnader av rubricerade vägar. Idag finns 450 P-platser och idéskissen från UKFAB anger 269 nya P-platser norr om de befintliga, förutom 90 tillkommande på Lidls fastighet, varigenom det totala P-platser skulle uppgå till 809.

Ett alternativ innebär att Hugo Alfvéns väg och Valthornsvägen sänks för att underlätta anslutningar till ny bostadsbebyggelse och nya P-platser, vilket även möjliggör en plan yta för den norra parkeringen. Detta medför att de befintliga gång och cykeltunnlarna tas bort och ersätts av övergångsställen med cykelöverfart.

Enligt kommunens prognos kan biltrafiken på Hugo Alfvéns väg/Musikvägen komma att öka med 1/3 till 8 000 till fordon per dygn, på Hugo Alfvéns väg/Slädvägen, med 1/3 till ca 4 000 eller med 150% till 7 500 med den nya vägen till Ultuna samt på Valthornsvägen med 50% till 1 100 respektive med 250% till 2 300. Den ökade trafikbelastningen motiverar en cirkulationsplats vid Musikvägens anslutning till Hugo Alfvéns väg, vilket även tydliggör infarten mot centrumet.

Aktivitetsyta

Ett “grönt torg” anläggs i anslutning till Centrum, norr om kyrkan, längs gångstråket eller norr om Valthornsvägen.

Vårdboende

Åttio lägenheter söder om tennishallen med ny väg från Valthornsvägen

Gottsundaskolan, Treklangen samt förvaltningshuset

Mindre ändringar av byggrätter och verksamheter.

Föreningens synpunkter

Föreningen ser mycket positivt på målsättningen att satsa på en uppgradering av Gottsunda, gällande bostäder med balanserande upplåtelseformer, handel, service och utemiljöer. Programförslaget speglar en ambition att skapa ett centrum som svarar mot befolkningsunderlaget inom stadsdelen, men även inom den angränsande bebyggelsemassan. Intentionen är att attrahera etablerade handelskedjor, t.ex. inom konfektion och elektronik.

Centrumbyggnader

Förutom att påbyggnaden av den norra delen till två våningar ger ökad lokalyta, tillförs även en tydligare inramning av den stora befintliga parkeringsytan. Ytterligare accentueras detta genom tillbyggnaden mot norr i form av en femvånig lamell, vilken föreningen finner skulle kunna få en höjd av upp till sju våningar enligt det föreslagna “mixed – used” konceptet (handel, kontor och bostäder). Förutsättningen är givetvis att tillbyggnaden ges en gestaltning av hög kvalitet som markerar centrumet och dess entré.

Parkering samt Hugo Alfvéns väg, Valthornsvägen och Musikvägen.

I programförslaget påpekas att UKFAB’s idéskiss kommer att förändras, förhoppningsvis så att inga nya P-platser tillkommer i markplanet förutom inom Lidls fastighet. Som framgår av bilden på sidan 19 kommer skissens omfattande parkeringsyta att helt dominera stadsbilden, även om planteringar och trädalléer tillkommer. Kommunens syfte är att skapa ett attraktivt förortscentrum inom en bostadsbebyggelse, vilket ställer skärpta krav på utformningen avseende offentligt rum och utemiljö jämfört med ett externt köpcentrum.

Kommunen har nyligen framhållit intentionen att minska behovet av bilanvändningen, främst för att uppfylla de skärpta miljömålen, genom en ökad satsning på kollektivtrafikens attraktivitet. Speciellt framhålls att den fortsatta stadsplaneringen skall innefatta ytavsättningar för spårburen kollektivtrafik. Utformningen av denna typ av centrum är av största vikt, där angöringen för buss samt framtida spårväg och/eller spårtaxi synergistiskt ökar attraktiviteten för handel och kollektivtrafik. Programförslag och skiss anvisar en konventionell busshållplats med möjlighet till rundkörning och inväntan av reglertid via den nya förbindelsen mellan Valthornsvägen och Hugo Alfvéns väg. Detta innebär en påtaglig minskning av markanvändning för kollektivtrafik med åtföljande sämre logistik jämfört med nuläget, i stället för att tillgodose det ökade behovet av sådan infrastruktur.

Borttagande av befintliga gång/cykeltunnlar under Hugo Alfvéns väg och Valthornsvägen är inte bra med hänsyn till den ökade trafikbelastningen. Motiven är att underlätta anslutningar till nya bostadskvarter och till den nya P-platsen mellan dessa vägar samt att tunnlarna används i begränsad omfattning pga att de inger otrygghetskänsla på kvällar och nätter och att det ofta går snabbare att korsa gatorna i markplanet. Med stor sannolikhet kommer tunnlarna att användas i betydligt större omfattning därför att trafiken kommer att öka väsentligt, nya bostäder byggs i omgivningarna och centrum kommer att få avsevärt fler besökare, varför borttagandet kan betraktas som kapitalförstöring och bidrar till sämre trafiksäkerhet.

Föreningen föreslår att tillkommande P-platser förläggs till ett parkeringsdäck under den befintliga parkeringsytan. Det nedre planet bör endast vara tillgängligt under affärstid och ha tillfart från norr. Gångtrafiken sker via en sluttande, mycket bred mynning mot centrum-byggnaden, vilket eliminerar behovet av hissar och trappor och underlättar kundernas transporter med kundvagnar och shoppingvagnar. Ljusinsläpp kan ske genom den breda öppningen mot centrumbyggnaden och ljusschakt via lanterniner. På detta sätt kan trygghetsaspekten tillfredställas samtidigt som bilisterna får korta gångavstånd och centrumets stadsbild blir mindre dominerat av parkeringsytor. Vidare kan en tillräckligt stor yta för kollektivtrafikens angöring och logistik (bl.a. vänteläge för reglertid i särskild ficka) avsättas längs Valthornsvägen. Den nya kopplingen mellan Hugo Alfvéns väg och Valthornsvägen behövs för linjeföringen Hugo Alfvéns väg – Gottsunda centrum – Musikvägen och bör upplåtas endast för kollektivtrafik.

Hugo Alfvéns väg och Valthornsvägen behöver inte sänkas och därmed kan gång- och cykeltunnlarna vara kvar, men bör kompletteras med ett övergångsställe i anslutning till hållplatserna med förbindelse med stråket längs centrumbyggnaden. Övergångsstället kan komma att användas speciellt under mörka timmar som ett trygghetsalternativ till tunnlarna när biltrafikens intensitet oftast är lägre.

Cirkulationsplatsens utformning skall planeras av GTK i samråd med stadsträdgårdsmästare för att uppfylla krav på trafiksäkerhet och gestaltning.

Aktivitetsyta

Föreningen föreslår att det “gröna torget” anläggs norr om Valthornsvägen (på ytan för den planerade parkeringen) och att en barnanpassad mindre park anläggs i det mera trafikskyddade läget i söder mot kyrkan.

Vårdboende

Föreningen anser att det föreslagna läget söder om tennishallen med ny väg från Valthornsvägen skall utgå, därför att denna trädbevuxna parkmark är av en väsentligt högre kvalitet än övriga grönområden som tas i anspråk i programförslaget.

Gottsundaskolan, Treklangen samt förvaltningshuset

Föreningen anser att det är av största vikt att förvaltningshuset får nya verksamheter och att måttliga ombyggnader kan accepteras.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén Lars Bagge
Ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *