ang dpl för S:t Olofsgatans och S:t Persgatans planskilda järnvägskorsningar. Dnr 2010-20017-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                                                    2011-06-19

Stadsbyggnadskontoret, 753 75 Uppsala

ang detaljplan för S:t Olofsgatans och S:t Persgatans planskilda järnvägskorsningar. Dnr 2010-20017-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av handlingarna och ställer sig försiktigt positiv till den presenterade planen att bygga planskilda järnvägskorsningar på S:t Olofsgatan och S:t Persgatan.

Det som vi ser som positivt är att de planskilda korsningarna ger möjlighet till snabbare resande i staden. Den situation som råder idag, med bommar som är nedfällda 40% av tiden under rusningstrafik, är mycket problematisk och utsikten att korsningarna helt skulle behöva stängas av ifall planskillnaden inte blev byggd ser vi som oacceptabel. Vi anser därför att de planskilda korsningarna är nödvändiga för att undanröja fysiska barriärer i stadsrummet

Problemen som vi ser, och som även identifieras av kommunens utredare, är att broarna innebär en visuell barriär. Detta är särskilt allvarligt eftersom staden får sin prägel just genom dess långa raka gator, som först tillkom med Drottning Kristinas stadsplan, och de stora siktdjup som de ger. Då dessa siktdjup skyms av de tjocka järnvägsbroarna går något av stadens särprägel förlorad.

I valet mellan visuella och fysiska barriärer anser vi att de senare är till större skada och det är av denna anledning som vi ställer oss bakom kommunens planer. Den visuella barriär som järnvägsbroarna utgör bör dock minskas så långt det är möjligt. Detta kan ske till exempel genom att broarna utrustas med glasräcken. För att tunnlarna inte ska uppfattas som mörka hål bör dessa utformas ljusa t ex genom klinkersättning. Anslutningarna mellan nerfarterna och omgivningen bör ägnas särskild omsorg. Vegetation kan också mjuka upp övergångarna. FVU föreslår att såväl arkitekt som konstnär engageras för uppgiften att utforma planskildheterna för att uppnå hög arkitektonisk kvalité och få anläggningarna att smälta samman med omgivningen så långt möjligt. Jmf Sievert Lindbloms medverkan i GC-bron vid Haga Norra. Genom att korsningarna utformas med hög kvalité minskar även risken för klotter och skadegörelse.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan

PO Sporrong                                                                  Finn Landegren

Ordförande                                                                     Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *