Stadgar

STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÅRDA UPPSALA

antagna vid föreningens årsmöte 25 april 2013 samt vid extra föreningsmöte 16 september 2013


§ 1

Föreningens namn är Föreningen Vårda Uppsala. Föreningen är ideell och partipolitiskt obunden.

§ 2

Föreningen har till ändamål att, utifrån en helhetssyn baserad på nationella mål och gällande lagstiftning, tillvarata miljöskyddsintressen i stadsutvecklingen i Uppsala kommun genom att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som förändringar kan innebära för stadsmiljö, natur- och kulturmiljö samt landskap. Föreningen verkar för följande delmål:

att alla förändringar bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsstruktur för staden, de små tätorterna och landsbygden samt sambandet dem emellan.

att en god stads- och landskapsmiljö eftersträvas.

att Uppsalas särprägel bevaras samt att stadens klassiska och kulturhistoriskt värdefulla miljöer värnas.

att brukningsvärd jordbruksmark bevaras.

§ 3

Föreningen bevakar kontinuerligt stadens och de små tätorternas utbyggnad och förnyelse med sikte på att de nya miljöer som tillkommer är förenliga med ändamålet enligt § 2. Föreningen vill påverka utvecklingen i denna riktning genom:

att uppmärksamt följa tilltänkt stadsutveckling och ändringar i stadsbilden och ta ställning till program och planer för stadens och de små tätorternas utbyggnad,

att ta initiativ till återföring av kunskap från genomförda projekt samt, då så bedöms befogat, söka påverka beslutande politiska församlingar, myndigheter och övriga berörda parter i föreningens anda.

att anordna föreläsningar, seminarier och offentliga diskussioner samt i tal och skrift verka opinionsbildande genom att väcka debatt i aktuella frågor som rör stadsutveckling.

att i tal och skrift sprida kunskap om Uppsala och dess omland inom kommunen, dess kultur- och bebyggelsehistoria samt principer för en god och långsiktigt hållbar stadsmiljö.

§ 4

Rätt till medlemskap tillkommer var och en som har intresse för föreningens syften. Medlemskap vinns genom erläggande av fastställd medlemsavgift. Varje medlem har en röst.

§ 5

Medlemsavgift erläggs i form av årsavgift, vilken fastställs av årsmötet.

§ 6

Till hedersledamot kan den kallas som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens syften. Hedersledamot utses av föreningen på förslag av styrelsen. Hedersledamot äger samma rättigheter som andra medlemmar, men erlägger ingen avgift.

§ 7

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Styrelsen kallar skriftligen föreningsmedlemmarna till årsmöte. Årsmötet äger rum inom tidsramen 1 mars – 1 maj. Årsmöteskallelse samt -handlingar skall vara föreningsmedlemmarna tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Tid och plats för årsmötet skall dessutom kungöras genom annons i ortspressen cirka en vecka före mötet. Motion från föreningsmedlem skall för att kunna behandlas vid årsmötet ha inkommit till styrelsen senast 15 januari. Det åligger styrelsen att på årsmötet till- eller avstyrka motionen. Årsmötet bör samordnas med ett program för medlemmarna.

Årligen skall ett höstbrev med aktuell information skickas ut till medlemmarna. Styrelsen kan vid behov sammankalla föreningen för avgörande av ett särskilt angivet ärende. I de fall då skriftlig begäran om föreningsmöte inkommit från minst tio medlemmar skall styrelsen inom två veckor anordna ett sådant möte.

§ 8

Vid årsmöte skall följande förekomma:

1.   Val av ordförande och protokollförare vid mötet.

2.   Val av justeringsman.

3.   Fråga om årsmötet blivit vederbörligen och i laga ordning sammankallat.

4.   Styrelsens verksamhetsberättelse.

5.   Revisorernas berättelse.

6.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

7.   Val av ordförande i föreningen tillika styrelsens ordförande.

8.   Val av ledamöter i styrelsen.

9.   Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

10.  Utseende av valberedning.

11.  Fastställande av årsavgiften.

12.  Behandling av inkomna motioner.

13.  Behandling av styrelsens förslag.

14.  Övriga ärenden.

§ 9

Styrelsen består av lägst tio och högst tjugo ledamöter, förutom ordföranden. Inom sig utser styrelsen vice ordförande och sekreterare. Inom eller utom sig utser styrelsen skattmästare och arkivarie samt eventuella övriga funktionärer. Styrelsen väljs för ett år i taget från årsmötet till och med nästa årsmöte och kan omväljas.

§ 10

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras. Styrelsen är beslutsmässig, då mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Per capsulam-behandling och -beslut kan förekomma, då brådskande ärenden uppkommer.

§ 11

Styrelsen åligger:

att leda föreningens verksamhet i enlighet med dess i § 2 beskrivna syften

att inför årsmöte utarbeta och tillställa föreningsmedlemmarna en berättelse över det gångna årets verksamhet

att skicka ut ett höstbrev till medlemmarna med information om aktuella ärenden och evenemang.

§ 12

Föreningens firma tecknas av ordförande/vice ordförande och skattmästaren var för sig eller av den/dem som styrelsen därtill utser.

§ 13

Revisorerna åligger, att till årsmötet avge revisionsberättelse, i vilken ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrkes. Revisorerna skall, förutom att granska räkenskaperna, kontrollera att protokollen är rätt förda, att besluten fattats i enlighet med föreningens syften och att de verkställts.

§ 14

Val och beslut vid föreningsmöten och styrelsesammanträden avgörs med undantag för vad gäller § 15 och § 16 med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 15

För ändring av stadgarna fordras beslut med tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten med minst trettio dagars mellanrum, varav det ena mötet skall vara föreningens årsmöte. Förslag om stadgeändring skall för att kunna behandlas på föreningsmöte ha skriftligen inlämnats till styrelsen minst åtta veckor före mötet.

§ 16

Beslut om upplösning av föreningen kan endast fattas med tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Föreningen skall vid eventuellt beslut om upplösning bestämma till vilken institution tillgångarna skall överlämnas för att fortsatt tjäna föreningens syften och för att om möjligt i ett senare skede kunna tillföras en nybildad förening med liknande syften.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *