Stadgar

STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÅRDA UPPSALA

Godkända av årsmöte 2024-03-19 och föreningsmöte 2024-05-07. 

§1 Föreningens namn och säte 

Föreningens namn är Föreningen Vårda Uppsala. Dess säte är Uppsala. 

§2 Föreningens ändamål 

Föreningen, som är ideell och partipolitiskt obunden, har till ändamål att tillvarata  miljöskyddsintressen i Uppsala kommun genom att identifiera och beskriva de  direkta och indirekta effekter som förändringar kan innebära för stadsmiljö,  kransorter, natur- och kulturmiljö samt landskap. Särskild uppmärksamhet ska ägnas  åt Uppsalas särprägel, stadens klassiska silhuett och kulturhistoriskt värdefulla  miljöer. 

Föreningens ändamål är vidare att inhämta och förmedla kunskap i ovanstående  frågor, verka för ett stärkt medborgarinflytande över stadsutvecklingen, samt genom  opinionsbildning söka påverka beslutande politiska församlingar, myndigheter och  övriga berörda parter i föreningens anda. 

§3 Medlemskap 

Rätt till medlemskap tillkommer var och en som ställer sig bakom föreningens  ändamål och betalar årsavgiften. 

§4 Styrelse 

Föreningens verksamhet leds av en styrelse som ska bestå av lägst åtta och högst  sexton ledamöter, vilka utses på ordinarie årsmöte för ett år i sänder. 

Föreningens ordförande utses av årsmötet medan övriga styrelseposter fördelas  internt inom styrelsen. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsför när minst  hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 

Vid brådskande ärenden kan beslut tas per capsulam. 

§5. Styrelsens uppgift 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och ansvarar för dess  ekonomi. 

Vid årsmötet ska styrelsen i en verksamhetsplan presentera och förankra de delmål  och det arbetssätt som styrelsen, med anledning av kommunens utveckling, bedömer  bör läggas till grund för det kommande verksamhetsåret. 

Styrelsens möten ska protokollföras och medlemmarna ska kontinuerligt hållas  informerade om aktuella ärenden och arrangemang.

§6. Revision 

Senast 30 dagar före ordinarie årsmöte ska styrelsen lämna protokoll, räkenskaper  och verksamhetsberättelse till revisorerna för granskning. 

Revisorerna ska granska räkenskaperna, kontrollera att protokollen är rätt förda samt  att besluten fattats i enlighet med föreningens stadgar och att de verkställts. 

Revisorerna ska till årsmötet avge en revisionsberättelse i vilken ansvarsfrihet för  styrelsen till- eller avstyrkes. 

§7. Verksamhetsår 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. 

§8. Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig eller av den eller de  som styrelsen därtill utser. 

§9. Årsmöte 

Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före april månads utgång och kallelse till  detsamma ska vara medlemmarna till handa senast tre veckor i förväg. 

Kallelsen ska innehålla dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, verksamhetsplan samt valberedningens förslag. 

På årsmötet ska följande ärenden behandlas: 

 1. Årsmötets öppnande 
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
 3. Val av två justerare, tillika rösträknare 
 4. Fastställande av röstlängd 
 5. Fastställande av dagordning 
 6. Godkännande av kallelseförfarandet 
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning 
 8. Föredragning av revisorernas berättelse 
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning 
 10. Beslut om resultatdisposition 
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 12. Fastställande av årsavgift 
 13. Val av föreningens ordförande 
 14. Val av övriga styrelseledamöter 
 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
 16. Val av valberedning 
 17. Fastställande av verksamhetsplan 
 18. Inkomna motioner och av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor 19. Årsmötets avslutande

§10. Motioner till årsmöte 

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årsmötet ska skriftligen framställa  sin begäran till styrelsen senast den 15 februari eller den dag som styrelsen meddelar. 

§11. Föreningsmöte 

Styrelsen kan sammankalla föreningens medlemmar för avgörande av ett särskilt  angivet ärende. 

Om en skriftlig begäran om föreningsmöte inkommer från minst 20 medlemmar ska  styrelsen inom fyra veckor anordna ett sådant möte. 

På dagordningen för ett föreningsmöte ska endast förekomma det eller de ärenden för  vilka mötet har utlysts. 

§12. Omröstning och beslut 

Vid omröstning äger varje medlem en röst. Öppen omröstning äger rum om inte  annat begärs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Ett föreningsmöte är beslutsmässigt då kallelse utgått senast tre veckor före mötet  och handlingar funnits tillgängliga minst sju dagar i förväg. 

§13. Ändring av stadgar 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med tre fjärdedels majoritet vid två på  varandra följande föreningsmöten med minst 30 dagars mellanrum av vilka det ena  mötet ska vara ett ordinarie årsmöte. 

Förslag om stadgeändring ska för att kunna behandlas på föreningsmöte ha  skriftligen inlämnats till styrelsen minst åtta veckor före mötet. 

§14. Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen krävs beslut med tre fjärdedels majoritet vid två på  varandra följande föreningsmöten med minst 90 dagars mellanrum av vilka det ena  mötet ska vara ett ordinarie årsmöte. 

Vid beslut om upplösning ska föreningen också bestämma till vilken  sammanslutning dess tillgångar ska överlämnas för att fortsatt tjäna föreningens  ändamål.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *