Årsmöte

Till
Föreningen Vårda Uppsalas medlemmar

Ärade medlemmar! Vi lever sedan ett drygt år och p.g.a. pandemin i en exceptionell tid. En tid som kanske kommer att påverka våra värderingar, attityder och beteenden ja kanske hur vi bor och arbetar, hur vi reser samt hur vi ser på naturen och kulturmiljön? Vi ser redan vissa konsekvenser för bostads- och fritidshusmarknaden. Men ännu och utåt sker samhällsbyggandet under fortsatt relativt oförändrade former, om än med något lägre byggtakt.

Styrelsen har under detta verksamhetsår aktivt bevakat aktuella förtätnings- och utbyggnadsplaner. Från Fullerö i norr till de sydöstra stadsdelarna i söder. Flera innerstadskvarter särskilt de i Luthagen och i sydöstra å-rummet har stått i fokus. Men fokus har också riktats mot Seminarieområdet som än en gång har stått inför en olycklig omvandling. Konstmuseet och dess lokalisering under 25 år har också engagerat styrelsen- särskilt som det stod inför en framtida permanentning på Slottet år 2028. Föreningens nära samarbete med Konstenshus.nu, konstintresserade, konstexperter samt med många näringslivs-, kultur- och samhällsengagerade har dock fört frågan till en ny start under 2021 med förhoppningen om ett nytt, för alla lättillgängligt, konstmuseum år 2028.

Föreningen har under året även bedrivit programverksamhet inom kulturmiljöområdet. En verksamhet som p.g.a. pandemin och med omedelbar verkan fick avbrytas i februari 2020 men som inom givna pandemiregler kunde återupptas med en konst-och arkitekturvandring utomhus i september.

Föreningens opinionsbildning har det här året också varit relativt omfattande. Med flera debattartiklar i UNT har föreningen sökt medverka till en konstruktiv offentlig debatt kring stadens förtätning samt omvandlingen av de centrala å-kvarteren, konstmuseets framtida lokalisering, konsekvenserna av den växande externhandeln och hanteringen av kommunens grönområden mm. En aktivitet som fortfarande lider av en ur demokratisk synpunkt alltför stor brist på såväl engagemang och bemötande-deltagande från kommunens sida som på en oberoende journalistisk granskning.

Hög tid för föreningens årsmöte.

Enligt våra stadgar är det nu hög tid för föreningens årsmöte. P.g.a. pandemin tvingas vi ännu en gång att genomföra detta årsmöte i formen av ett mailårsmöte. En mötesform som vi idag dock tror är tillgänglig för fler än t.ex. Zoom- och Teamsformen m.fl.

Samtliga föreningsmedlemmar kallas därför härmed till föreningens årsmöte med bifogad kallelse, förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, förslag till beslut samt med valberedningens förslag till ledamöter och funktionärer för verksamhetsåret 2021. Ni som har synpunkter på denna mötesform, på innehåll eller på annat kan när som helst lämna dessa synpunkter till undertecknad och övriga styrelseledamöter, dock senast den 28.4 2021. Dessa synpunkter kommer att behandlas av styrelsen snarast möjligt

Vi önskar slutligen att ni håller oss ajour med er aktuella bostadsadress och e-postadress. Det underlättar våra utskick väsentligt..

Glöm vidare inte att betala föreningens årsavgift för år 2021 på 150 kr, endast 50 kr för familjemedlem till pg 3 67 00-3.

Varmt välkomna till årsmötet år 2021!
Sten Åke Bylund, Ordförande 070-6486785

Årsmöteshandlingar

FVU Årsmöte 2021 kallelse, dagordning
FVU Verksamhetsberättelse för 2021
Reultat-och Balansräkning
Revisionsberättelse 2021
FVU. Valbered-ningens förslag
FVU Årsmöte 2021 april beslutsförslag

Årsmöte

Föreningen Vårda Uppsala

Kallelse och dagordning för årsmötet 2020

Bästa föreningsmedlemmar,
Föreningens styrelse har i det rådande läget med Coronapandemin varit tvungen att hitta en alternativ lösning för föreningens årsmöte. Vi kan inte träffas fysiskt och många har
svårigheter med möten på nätet. Inom föreningen finns inga meningsskiljaktigheter eller
konflikter som motiverar ett formellt årsmöte. Det enda som behövs är ett godkännande av
årets bokslut och några nyval.
Vi föreslår därför att detta är en kallelse till ett förenklat årsmöte via mail samt bifogar förslag till beslut.
Om ni har synpunkter på detta förfarande och förslagen till beslut skall dessa lämnas till
sten.ake.bylund@gmail.se senast 2020-11-02.
Om inga förslag till ändringar kommer in före detta datum godkänns nedanstående som
kallelse och beslut vid årsmötet. Inkommer förslag till ändringar behandlas dessa separat.
Föreningens styrelse vill återigen påminna dem som ännu inte betalat sin medlemsavgift för 2020 att göra det till plusgiro 3 67 00-3. Avgiften är 150 kr per år, för ytterligare familjemedlem är avgiften 50 kr.

Dagordning:

Årsmötet öppnas

 1. Val av mötesordförande och protokollförare
 2.  Val av justeringspersoner.
 3.  Fastställande av dagordningen
 4.  Fråga om årsmötet blivit vederbörligen och i laga ordning sammankallat.
 5.  Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning
 6.  Revisorernas berättelse.
 7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8.  Val av ordförande i föreningen tillika styrelsens ordförande.
 9. Val av ledamöter i styrelsen.
 10.  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
 11.  Utseende av valberedning.
 12. Fastställande av årsavgiften.
 13.  Behandling av inkomna motioner.
 14.  Behandling av styrelsens förslag.
 15. Övriga ärenden.
  Årsmötet avslutas

Dagordning
Beslutsförslag
Verksamhetsberättelse fVU
Resultat- och balansräkning
Valberedningens förslag till inval inför ÅM 2020

REVISIONSBERÄTTELSE FVU 2020

Årsmötet den 24 mars är framskjutet

På grund av den rådande situationen med snabb spridning av det nya Coronaviruset och samhällets uppmaningar att undvika onödiga sammankomster, senarelägger vi årsmötet och efterföljande möte.

Vi är förstås ledsna över detta, men hoppas på medlemmarnas förståelse. När den akuta situationen gått över hoppas vi kunna återkomma med ett nytt datum.

Hälsnignar

Styrelsen

Program våren 2020

Programmet ordnas i samarbete med Folkuniversitetet

29 januari

Upplandsmuseet – mer än bara utställningar

Upplandsmuseets kulturmiljöverksamhet inskränker sig inte bara till att producera intressanta utställningar. Man arbetar också med kunskapsuppbyggnad rörande äldre bebyggelse och tar ställning i bevarandefrågor. Per Lundgren, bebyggelseantikvarie vid museet, kommer och berättar mer om detta och kommer också att ta upp några aktuella fall från Uppsala.

Träffpunkten, Storgatan 11, kl. 18.30 – 20.00.

Inträde 50 kr. Medlemmar i FVU gratis.

25 februari

Riksintresset Uppsala stad C40A

Stora delar av Uppsala stad ingår i ett s.k. riksintresseområde. Vad innebär det och vad betyder det i förhållande till det kommunala planmonopolet? Varför är områdets gränser dragna som de är? Och vad betyder de för Uppsalas del så viktiga siktlinjerna? Länsantikvarie Roger Edenmo kommer att klargöra dessa och andra begrepp.

Träffpunkten, Storgatan 11, kl. 18.30 – 20.00.

Inträde 50 kr. Medlemmar i FVU gratis.

24 mars

Har Föreningen Vårda Uppsala gjort någon skillnad?

Arkitekt PO Sporrong, mångårig medlem i FVU, att ge en exposé över föreningens verksamhet sedan bildandet 1961 då det s.k. Carl Wilhelm Scheele’s apotek vid Stora torget revs till förmån för Åhlénshuset.

Träffpunkten, Storgatan 11, kl. 18.30 – 20.00.

Föredraget följer efter FVU’s årsmöte kl. 18.00 – 18.30 och är öppet för alla. Kostnadsfritt!

18 maj

Utbyggnadsplanerna för Eriksberg

Kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling berättar om tankarna bakom utbyggnaden av Eriksberg och hur planerna för stadsdelen ser ut idag.

Träffpunkten, Storgatan 11, kl. 18.30 – 20.00.

Inträde 50 kr. Medlemmar i FVU gratis.

Medlemmar och övriga intresserade hälsas välkomna!

 

Per Hedfors och Tomas Klang

Programansvariga i FVU

 

 

Kallelse till årsmöte 2018

Kallelse till årsmötet 2018

Föreningen Vårda Uppsalas årsmöte äger rum torsdagen den 26 april kl. 18.00 (precis)

i Träffpunkt, Storgatan 11, 1 tr. Årsmötet beräknas vara avslutat ca kl. 18.30.

Därefter hälsas medlemmarna hjärtligt välkomna till debatt om den fortsatta förtätningen av Uppsala.

Håll utkik i UNT under rubriken Föreningar för vidare information i mitten av april!

Dagordning för årsmötet

1. Val av ordförande och protokollförare vid mötet.

2. Val av två justeringsmän.

3. Fråga om årsmötet blivit vederbörligen och i laga ordning sammankallat.

4. Styrelsens verksamhetsberättelse.

5. Revisorernas berättelse.

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

7. Val av ordförande i föreningen tillika styrelsens ordförande.

8. Val av ledamöter i styrelsen.

9. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

10. Utseende av valberedning.

11. Fastställande av årsavgiften.

12. Ändring av §4 i stadgarna.

13. Behandling av inkomna motioner.

14. Övriga frågor

§ 4 i stadgarna: ”Rätt till medlemskap tillkommer var och en som har intresse för föreningens syften, juridiska såväl som fysiska personer. Medlemskap vinns genom erläggande av fastställd medlemsavgift. Varje medlem har en röst.”

Förslag till ändring: ”juridiska såväl som fysiska personer” stryks.

Uppsalas fortsatta tillväxt

Föreningen Vårda Uppsala bjuder in till en utfrågning och politisk diskussion om hur vi ska kunna förena fortsatt förtätning med de politiska visionerna om en hållbar attraktiv stad med en stärkt identitet.

Medverkande är kommunalråden Erik Pelling (S), Maria Gardfjell (MP), Mohamad Hassan (L), Therez Olsson (M), Stefan Hanna (C) och Hanna Victoria Mörck (V). Mörck är ledamot av kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott och ersättare i kommunstyrelsen.

Fritt inträde

Program för våren 2018

Temat för vårens program är Uppsalas fortsatta tillväxt. Varje dag ser vi hur Uppsala växer och förändras. Det finns mycket att glädjas åt, men även delar som vållar debatt och ifrågasättande. Inför höstens val vill vi i Föreningen Vårda Uppsala åskådliggöra olika aspekter på de problem som kan uppstå när staden växer och förtätas. Vi bjuder in till tre kvällar då vi kommer att belysa möjligheterna till långsiktigt hållbar tillväxt av Uppsala. Först bjuder vi in byggentreprenörer, sedan en arkitekt som kan ge synpunkter på Uppsalas utveckling och till sist en utfrågning och debatt med ledande politiker i Uppsala.

Välkomna till en intressant vår!

Tisdagen 20/2 Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30–20.30

Hur ser representanter för AB Uppsalahem och några berörda byggentreprenörer på möjligheterna att förverkliga sina visioner inom de ramar som kommunens politiker ger? Du inbjuds härmed att ta del av berörda aktörers erfarenheter och komma med Dina egna synpunkter på Uppsalas tillväxt.

Tillfälle ges till frågor och diskussion.

Inträde: medlemmar 40 kr, övriga 60 kr

Tisdagen 20/3 Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30–20.30

Uppsalas fortsatta tillväxt. Kan Uppsala förtätas och växa på ett långsiktigt hållbart sätt och med bibehållen god kvalitet i boendet? Arkitekt SAR Torbjörn Einarsson kommenterar några av Uppsalas aktuella planer för fortsatt utbyggnad.

Torbjörn Einarsson arbetar på Arkitektkontoret Arken och är redaktör för handboken Kajer mot det gröna som Delegationen för hållbara städer finansierat. Kajer mot det gröna handlar om hur man kan sätta gränser för spridningen av staden och planera så att bland annat grönområden blir intressantare. Torbjörn Einarsson har även medverkat i inledningsskedet av planeringen av Rosendal i ett nordiskt parallellt uppdrag/tävling.

Inträde: medlemmar 40 kr, övriga 60 kr

Torsdagen 26/4 Årsmöte Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.00–20.30

18.00–18.30 Årsmöte

18.30–20.30 Politisk debatt

Föreningen Vårda Uppsala bjuder in till en utfrågning och politisk diskussion om hur vi ska kunna förena fortsatt förtätning med de politiska visionerna om en hållbar attraktiv stad med en stärkt identitet.

Medverkande är kommunalråden Erik Pelling (S), Maria Gardfjell (MP), Mohamad Hassan (L), Therez Olsson (M), Stefan Hanna (C) 
och Hanna Victoria Mörck (V). Mörck är ledamot av kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott och ersättare i kommunstyrelsen.

Fritt inträde

Verksamhetsberättelse för år 2017

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Carl Erik Bergold, Patrick Björklund (avgick ht 17), Mats Börjesson, Ulla Björkman, Sten Åke Bylund (1:e vice ordf.), Kristina Dahlberg, Agneta Götlind (sekr.), Mats Jonsell, Kia Lindblom (avgick ht 17), PO Sporrong (2:e vice ordf.), Sverker Söderberg, Liliane Taube, Mats Wahlberg, Anna Micro Vikstrand (ordf.) och Henrik Widmark.

Valberedning: Ulla Björkman sammankallande. Övrig ledamot Anders Lönnqvist.

Revisorer: Torsten Lidberg och Anders Lönnqvist. Suppleanter: Margareta Brattström och Anna Hultquist

Föreningen hade vid årets slut 227 medlemmar.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Under år 2017 har nedanstående yttranden avgivits till Uppsala kommun m.fl. instanser:

11 januari 2017                                         Ang dpl för Norra Kapellgärdet, dnr PBN 2014–000155

2 februari 2017                                         Ang planprogram 2016 för Eriksberg och Ekebydalen, dnr PBN 2015-000015

3 mars 2017                                                                    Ang Södra staden, fördjupad översiktsplan. Utställning, dnr KSN 2012-0452

10 mars 2017                                                                  Ang dpl för Södra Gunsta, etapp 2, dnr PBN 2016-3135. Samråd.

24 mars 2017                                                                  Ang dpl för del av Rackarberget, dnr PBN 2015-001530. Samråd

3 april 2017                                                                    Ang överklagande av Kammarrättens dom i mål 2417-16 ang Mikaelsplan

10 maj 2017                                                                   Ang dpl för Rickomberga 29:1 m fl, kvarteret Pumpen, dnr 2017-000554. Samråd

10 maj 2017                                                                   Ang strukturprogram för främre Boländerna, dnr PBN 2015-000620. Samråd

10 maj 2017                                                                   Ang dpl för Studenternas IP, dnr PLA 2012-020161. Granskning

18 maj 2017                                                                   Ang dpl för kv Oden mm, dnr PBN 2014-000019. Samråd

18 maj 2017                                                                   Ang dpl för del av kv Plantan, dnr PBN 2015-002019. Samråd

10 juni 2017                                                                   Ang dpl för del av kv Dagfrid, dnr PBN 2014-001126. Samråd

23 augusti 2017                                        Ang dpl för kv Vapenhuset, med flera, dnr: PBN 2014-001703. Samråd

24 augusti 2017                                        Ang yttrande rörande kammarrättens dom i mål 2417-16, Mikaelsparken

3 september 2017                Ang dpl för Luthagen 9:1, Uppsala kommun, dnr PBN 2015-003263. Samråd

11 september 2017 Ang dpl för Kvarngärdet 28:3, dnr 2016-002002. Samråd

27 september 2017 Ang dpl för kv Pantern, dnr PBN 2015-002007. Samråd

5 oktober 2017                                                               Ang dpl för Börjetull, dnr PBN-2017-287. Samråd

30 oktober 2017                                       Ang dpl för kv Sigbjörn, Torbjörns torg, dnr PBN 2017-002462. Samråd

20 november 2017 Ang dpl för Nytt kraftvärmeverk i Boländerna dnr PBN 2013-000404. Samråd

12 december 2017 Ang dpl Gamla Uppsala 21:20, del av. Dnr PBN 2013–000489. Granskning

19 december 2017 Ang dpl kv Sagan och kv Vinghästen. Granskning

19 december 2017 Ang dpl Rackarberget, Uppsala kommun. Dnr PBN 2015-001530. Granskning

Programverksamhet

6 februari Torbjörn Fulton Uppsala slott – en misshandlad byggnad

30 mars Magnus Alkarp ”Jag ska kväda en annan visa” – Olof Rudbeck och Uppsala (Inställt)

6 april Per Ström Universitetet i Uppsala – på gott och ont

19 april panelsamtal Uppsala bygger mest i landet. Vart är Uppsala på väg?

5 september panelsamtal Hur kan Uppsala växa och utvecklas utan att staden förlorar sin själ?

9 november Magnus Alkarp ”Jag ska kväda en annan visa” – Olof Rudbeck och Uppsala (Inställt)

26 november Jan von Bonsdorff och Thomas Hård Studiebesök i Humanistiska teatern

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Debattartiklar

15 maj i UNT av Anna Micro Vikstrand Okänslig förtätning, om planerade höghus i Ekeby.

18 juli i UNT av Sten-Åke Bylund Utveckla östra åstranden.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Övrig verksamhet

Ett flertal av styrelsens ledamöter har under året deltagit i debatter och informationsträffar.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Medlemskontakter

Förutom årsmöteskallelsen i april utgick i september det vanliga höstbrevet till medlemmarna, båda med post samt dessutom hälsningar via mejl inför sommaren och till jul, av kostnadsskäl tyvärr bara till dem som meddelat mejladress till föreningen antingen vid inbetalningen av årsavgiften eller via mejl till info@vardauppsala.se. Alla som har mejladress men inte meddelat den bör snarast göra detta. Under året har flera medlemmar hört av sig till styrelsen om ärenden som de önskar att föreningen ska agera i eller hålla under uppsikt.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kontaktuppgifter

Postadress: Anna Micro Vikstrand, Stabby allé 9A, 752 29 Uppsala

E-post: info@vardauppsala.se

Medlemsavgift: 150 kr/år, ytterligare familjemedlem 50 kr/år. • Plusgiro: 3 67 00 – 3

Adress hemsida: www.vardauppsala.se

Kallelse till årsmötet 2018

Kallelse till årsmötet 2018
Föreningen Vårda Uppsalas årsmöte äger rum onsdagen den 24 april kl. 18.00 (precis)
i Träffpunkt, Storgatan 11, 1 tr. Årsmötet beräknas vara avslutat ca kl. 18.30.
Därefter hälsas medlemmarna hjärtligt välkomna till debatt om den fortsatta förtätningen av Uppsala.
Håll utkik i UNT: Föreningsnytt för vidare information i mitten av april!

Dagordning för årsmötet
1. Val av ordförande och protokollförare vid mötet.
2. Val av två justeringsmän.
3. Fråga om årsmötet blivit vederbörligen och i laga ordning sammankallat.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
5. Revisorernas berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Val av ordförande i föreningen tillika styrelsens ordförande.
8. Val av ledamöter i styrelsen.
9. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
10. Utseende av valberedning.
11. Fastställande av årsavgiften.
12. Ändring av stadgarna.
13. Behandling av inkomna motioner.
14. Övriga frågor

Uppsala bygger mest i landet. Vart är Uppsala på väg?
Föreningen Vårda Uppsala bjuder in till en utfrågning och politisk diskussion om hur vi ska kunna förena fortsatt förtätning med de politiska visionerna om en hållbar attraktiv stad med en stärkt identitet.
Medverkande är kommunalråden Erik Pelling (S), Maria Gardfjell (MP), Mohamad Hassan (L), Therez Olsson (M), Stefan Hanna (C) 
och Hanna Victoria Mörck (V) som är ledamot av kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott och ersättare i kommunstyrelsen.

Fritt inträde

Program för våren 2018
Temat för vårens program är Uppsalas fortsatta tillväxt. Varje dag ser vi hur Uppsala växer och förändras. Det finns mycket att glädjas åt, men även delar som vållar debatt och ifrågasättande. Inför höstens val vill vi i Föreningen Vårda Uppsala åskådliggöra olika aspekter på de problem som kan uppstå när staden växer och förtätas. Vi bjuder in till tre kvällar då vi kommer att belysa möjligheterna till långsiktigt hållbar tillväxt av Uppsala. Först bjuder vi in byggentreprenörer, sedan en arkitekt som kan ge synpunkter på Uppsalas utveckling och till sist en utfrågning och debatt med ledande politiker i Uppsala.
Välkomna till en intressant vår!

Tisdagen 20/2 Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30–20.30
Hur ser representanter för AB Uppsalahem och några berörda byggentreprenörer på möjligheterna att förverkliga sina visioner inom de ramar som kommunens politiker ger? Du inbjuds härmed att ta del berörda aktörers erfarenheter och komma med Dina egna synpunkter på Uppsalas tillväxt.
Tillfälle ges till frågor och diskussion.
Inträde: medlemmar 40 kr, övriga 60 kr

Tisdagen 20/3 Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30–20.30
Uppsalas fortsatta tillväxt. Kan Uppsala förtätas och växa på ett långsiktigt hållbart sätt och med bibehållen god kvalitet i boendet? Arkitekt SAR Torbjörn Einarsson kommenterar några av Uppsalas aktuella planer för fortsatt utbyggnad.
Torbjörn Einarsson arbetar på Arkitektkontoret Arken och är redaktör för handboken Kajer mot det gröna som Delegationen för hållbara städer finansierat. Kajer mot det gröna handlar om hur man kan sätta gränser för spridningen av staden och planera så att bland annat grönområden blir intressantare. Torbjörn Einarsson har även medverkat i inledningsskedet av planeringen av Rosendal i ett nordiskt parallellt uppdrag/tävling.
Inträde: medlemmar 40 kr, övriga 60 kr

Torsdagen 26/4 Årsmöte Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.00–20.30
18.00–18.30 Årsmöte
18.30–20.30 Politisk debatt
Föreningen Vårda Uppsala bjuder in till en utfrågning och politisk diskussion om hur vi ska kunna förena fortsatt förtätning med de politiska visionerna om en hållbar attraktiv stad med en stärkt identitet.
Medverkande är kommunalråden Erik Pelling (S), Maria Gardfjell (MP), Mohamad Hassan (L), Therez Olsson (M), Stefan Hanna (C) 
och Hanna Victoria Mörck (V) som är ledamot av kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott och ersättare i kommunstyrelsen.

Fritt inträde

Verksamhetsberättelse för år 2017
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Carl Erik Bergold, Patrick Björklund (avgick ht 17), Mats Börjesson, Ulla Björkman, Sten Åke Bylund (1:e vice ordf.), Kristina Dahlberg, Agneta Götlind (sekr.), Mats Jonsell, Kia Lindblom (avgick ht 17), PO Sporrong (2:e vice ordf.), Sverker Söderberg, Liliane Taube, Mats Wahlberg, Anna Micro Vikstrand (ordf.) och Henrik Widmark.

Valberedning: Ulla Björkman sammankallande. Övrig ledamot Anders Lönnqvist.
Revisorer: Torsten Lidberg och Anders Lönnqvist. Suppleanter: Margareta Brattström och Anna Hultquist
Föreningen hade vid årets slut 227 medlemmar.

Under år 2017 har nedanstående yttranden avgivits till Uppsala kommun m.fl. instanser:
11 januari 2017 Ang dpl för Norra Kapellgärdet, dnr PBN 2014–000155
2 februari 2017 Ang planprogram 2016 för Eriksberg och Ekebydalen, dnr PBN 2015-000015
3 mars 2017 Ang Södra staden, fördjupad översiktsplan. Utställning, dnr KSN 2012-0452
10 mars 2017 Ang dpl för Södra Gunsta, etapp 2, dnr PBN 2016-3135. Samråd.
24 mars 2017 Ang dpl för del av Rackarberget, dnr PBN 2015-001530. Samråd
3 april 2017 Ang överklagande av Kammarrättens dom i mål 2417-16 ang Mikaelsplan
10 maj 2017 Ang dpl för Rickomberga 29:1 m fl, kvarteret Pumpen, dnr 2017-000554. Samråd
10 maj 2017 Ang strukturprogram för främre Boländerna, dnr PBN 2015-000620. Samråd
10 maj 2017 Ang dpl för Studenternas IP, dnr PLA 2012-020161. Granskning
18 maj 2017 Ang dpl för kv Oden mm, dnr PBN 2014-000019. Samråd
18 maj 2017 Ang dpl för del av kv Plantan, dnr PBN 2015-002019. Samråd
10 juni 2017 Ang dpl för del av kv Dagfrid, dnr PBN 2014-001126. Samråd
23 augusti 2017 Ang dpl för kv Vapenhuset, med flera, dnr: PBN 2014-001703. Samråd
24 augusti 2017 Ang yttrande rörande kammarrättens dom i mål 2417-16, Mikaelsparken
3 september 2017 Ang dpl för Luthagen 9:1, Uppsala kommun, dnr PBN 2015-003263. Samråd
11 september 2017 Ang dpl för Kvarngärdet 28:3, dnr 2016-002002. Samråd
27 september 2017 Ang dpl för kv Pantern, dnr PBN 2015-002007. Samråd
5 oktober 2017 Ang dpl för Börjetull, dnr PBN-2017-287. Samråd
30 oktober 2017 Ang dpl för kv Sigbjörn, Torbjörns torg, dnr PBN 2017-002462. Samråd
20 november 2017 Ang dpl för Nytt kraftvärmeverk i Boländerna dnr PBN 2013-000404. Samråd
12 december 2017 Ang dpl Gamla Uppsala 21:20, del av. Dnr PBN 2013–000489. Granskning
19 december 2017 Ang dpl kv Sagan och kv Vinghästen. Granskning
19 december 2017 Ang dpl Rackarberget, Uppsala kommun. Dnr PBN 2015-001530. Granskning

Programverksamhet
6 februari Torbjörn Fulton Uppsala slott – en misshandlad byggnad
30 mars Magnus Alkarp ”Jag ska kväda en annan visa” – Olof Rudbeck och Uppsala (Inställt)
6 april Per Ström Universitetet i Uppsala – på gott och ont
19 april panelsamtal Uppsala bygger mest i landet. Vart är Uppsala på väg?
5 september panelsamtal Hur kan Uppsala växa och utvecklas utan att staden förlorar sin själ?
9 november Magnus Alkarp ”Jag ska kväda en annan visa” – Olof Rudbeck och Uppsala (Inställt)
26 november Jan von Bonsdorff och Thomas Hård Studiebesök i Humanistiska teatern

Debattartiklar
15 maj i UNT av Anna Micro Vikstrand Okänslig förtätning, om planerade höghus i Ekeby.
18 juli i UNT av Sten-Åke Bylund Utveckla östra åstranden.

Övrig verksamhet
Ett flertal av styrelsens ledamöter har under året deltagit i debatter och informationsträffar.

Medlemskontakter
Förutom årsmöteskallelsen i april utgick i september det vanliga höstbrevet till medlemmarna, båda med post samt dessutom hälsningar via mejl inför sommaren och till jul, av kostnadsskäl tyvärr bara till dem som meddelat mejladress till föreningen antingen vid inbetalningen av årsavgiften eller via mejl till info@vardauppsala.se. Alla som har mejladress men inte meddelat den bör snarast göra detta. Under året har flera medlemmar hört av sig till styrelsen om ärenden som de önskar att föreningen ska agera i eller hålla under uppsikt.

Kontaktuppgifter
Postadress: Anna Micro Vikstrand, Stabby allé 9A, 752 29 Uppsala
E-post: info@vardauppsala.se
Medlemsavgift: 150 kr/år • Plusgiro: 3 67 00 – 3
Adress hemsida: www.vardauppsala.se

Kallelse till årsmöte 2018

Kallelse till årsmötet 2018
Föreningen Vårda Uppsalas årsmöte äger rum onsdagen den 24 april kl. 18.00 (precis)
i Träffpunkt, Storgatan 11, 1 tr. Årsmötet beräknas vara avslutat ca kl. 18.30.
Därefter hälsas medlemmarna hjärtligt välkomna till debatt om den fortsatta förtätningen av Uppsala.
Håll utkik i UNT: Föreningsnytt för vidare information i mitten av april!

Dagordning för årsmötet
1. Val av ordförande och protokollförare vid mötet.
2. Val av två justeringsmän.
3. Fråga om årsmötet blivit vederbörligen och i laga ordning sammankallat.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
5. Revisorernas berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Val av ordförande i föreningen tillika styrelsens ordförande.
8. Val av ledamöter i styrelsen.
9. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
10. Utseende av valberedning.
11. Fastställande av årsavgiften.
12. Ändring av stadgarna.
13. Behandling av inkomna motioner.
14. Övriga frågor

Uppsala bygger mest i landet. Vart är Uppsala på väg?
Föreningen Vårda Uppsala bjuder in till en utfrågning och politisk diskussion om hur vi ska kunna förena fortsatt förtätning med de politiska visionerna om en hållbar attraktiv stad med en stärkt identitet.
Medverkande är kommunalråden Erik Pelling (S), Maria Gardfjell (MP), Mohamad Hassan (L), Therez Olsson (M), Stefan Hanna (C) 
och Hanna Victoria Mörck (V) som är ledamot av kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott och ersättare i kommunstyrelsen.

Fritt inträde

Program för våren 2018
Temat för vårens program är Uppsalas fortsatta tillväxt. Varje dag ser vi hur Uppsala växer och förändras. Det finns mycket att glädjas åt, men även delar som vållar debatt och ifrågasättande. Inför höstens val vill vi i Föreningen Vårda Uppsala åskådliggöra olika aspekter på de problem som kan uppstå när staden växer och förtätas. Vi bjuder in till tre kvällar då vi kommer att belysa möjligheterna till långsiktigt hållbar tillväxt av Uppsala. Först bjuder vi in byggentreprenörer, sedan en arkitekt som kan ge synpunkter på Uppsalas utveckling och till sist en utfrågning och debatt med ledande politiker i Uppsala.
Välkomna till en intressant vår!

Tisdagen 20/2 Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30–20.30
Hur ser representanter för AB Uppsalahem och några berörda byggentreprenörer på möjligheterna att förverkliga sina visioner inom de ramar som kommunens politiker ger? Du inbjuds härmed att ta del berörda aktörers erfarenheter och komma med Dina egna synpunkter på Uppsalas tillväxt.
Tillfälle ges till frågor och diskussion.
Inträde: medlemmar 40 kr, övriga 60 kr

Tisdagen 20/3 Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.30–20.30
Uppsalas fortsatta tillväxt. Kan Uppsala förtätas och växa på ett långsiktigt hållbart sätt och med bibehållen god kvalitet i boendet? Arkitekt SAR Torbjörn Einarsson kommenterar några av Uppsalas aktuella planer för fortsatt utbyggnad.
Torbjörn Einarsson arbetar på Arkitektkontoret Arken och är redaktör för handboken Kajer mot det gröna som Delegationen för hållbara städer finansierat. Kajer mot det gröna handlar om hur man kan sätta gränser för spridningen av staden och planera så att bland annat grönområden blir intressantare. Torbjörn Einarsson har även medverkat i inledningsskedet av planeringen av Rosendal i ett nordiskt parallellt uppdrag/tävling.
Inträde: medlemmar 40 kr, övriga 60 kr

Torsdagen 26/4 Årsmöte Träffpunkt Storgatan 11 kl. 18.00–20.30
18.00–18.30 Årsmöte
18.30–20.30 Politisk debatt
Föreningen Vårda Uppsala bjuder in till en utfrågning och politisk diskussion om hur vi ska kunna förena fortsatt förtätning med de politiska visionerna om en hållbar attraktiv stad med en stärkt identitet.
Medverkande är kommunalråden Erik Pelling (S), Maria Gardfjell (MP), Mohamad Hassan (L), Therez Olsson (M), Stefan Hanna (C) 
och Hanna Victoria Mörck (V) som är ledamot av kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott och ersättare i kommunstyrelsen.

Fritt inträde

Verksamhetsberättelse för år 2017
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Carl Erik Bergold, Patrick Björklund (avgick ht 17), Mats Börjesson, Ulla Björkman, Sten Åke Bylund (1:e vice ordf.), Kristina Dahlberg, Agneta Götlind (sekr.), Mats Jonsell, Kia Lindblom (avgick ht 17), PO Sporrong (2:e vice ordf.), Sverker Söderberg, Liliane Taube, Mats Wahlberg, Anna Micro Vikstrand (ordf.) och Henrik Widmark.

Valberedning: Ulla Björkman sammankallande. Övrig ledamot Anders Lönnqvist.
Revisorer: Torsten Lidberg och Anders Lönnqvist. Suppleanter: Margareta Brattström och Anna Hultquist
Föreningen hade vid årets slut 227 medlemmar.

Under år 2017 har nedanstående yttranden avgivits till Uppsala kommun m.fl. instanser:
11 januari 2017 Ang dpl för Norra Kapellgärdet, dnr PBN 2014–000155
2 februari 2017 Ang planprogram 2016 för Eriksberg och Ekebydalen, dnr PBN 2015-000015
3 mars 2017 Ang Södra staden, fördjupad översiktsplan. Utställning, dnr KSN 2012-0452
10 mars 2017 Ang dpl för Södra Gunsta, etapp 2, dnr PBN 2016-3135. Samråd.
24 mars 2017 Ang dpl för del av Rackarberget, dnr PBN 2015-001530. Samråd
3 april 2017 Ang överklagande av Kammarrättens dom i mål 2417-16 ang Mikaelsplan
10 maj 2017 Ang dpl för Rickomberga 29:1 m fl, kvarteret Pumpen, dnr 2017-000554. Samråd
10 maj 2017 Ang strukturprogram för främre Boländerna, dnr PBN 2015-000620. Samråd
10 maj 2017 Ang dpl för Studenternas IP, dnr PLA 2012-020161. Granskning
18 maj 2017 Ang dpl för kv Oden mm, dnr PBN 2014-000019. Samråd
18 maj 2017 Ang dpl för del av kv Plantan, dnr PBN 2015-002019. Samråd
10 juni 2017 Ang dpl för del av kv Dagfrid, dnr PBN 2014-001126. Samråd
23 augusti 2017 Ang dpl för kv Vapenhuset, med flera, dnr: PBN 2014-001703. Samråd
24 augusti 2017 Ang yttrande rörande kammarrättens dom i mål 2417-16, Mikaelsparken
3 september 2017 Ang dpl för Luthagen 9:1, Uppsala kommun, dnr PBN 2015-003263. Samråd
11 september 2017 Ang dpl för Kvarngärdet 28:3, dnr 2016-002002. Samråd
27 september 2017 Ang dpl för kv Pantern, dnr PBN 2015-002007. Samråd
5 oktober 2017 Ang dpl för Börjetull, dnr PBN-2017-287. Samråd
30 oktober 2017 Ang dpl för kv Sigbjörn, Torbjörns torg, dnr PBN 2017-002462. Samråd
20 november 2017 Ang dpl för Nytt kraftvärmeverk i Boländerna dnr PBN 2013-000404. Samråd
12 december 2017 Ang dpl Gamla Uppsala 21:20, del av. Dnr PBN 2013–000489. Granskning
19 december 2017 Ang dpl kv Sagan och kv Vinghästen. Granskning
19 december 2017 Ang dpl Rackarberget, Uppsala kommun. Dnr PBN 2015-001530. Granskning

Programverksamhet
6 februari Torbjörn Fulton Uppsala slott – en misshandlad byggnad
30 mars Magnus Alkarp ”Jag ska kväda en annan visa” – Olof Rudbeck och Uppsala (Inställt)
6 april Per Ström Universitetet i Uppsala – på gott och ont
19 april panelsamtal Uppsala bygger mest i landet. Vart är Uppsala på väg?
5 september panelsamtal Hur kan Uppsala växa och utvecklas utan att staden förlorar sin själ?
9 november Magnus Alkarp ”Jag ska kväda en annan visa” – Olof Rudbeck och Uppsala (Inställt)
26 november Jan von Bonsdorff och Thomas Hård Studiebesök i Humanistiska teatern

Debattartiklar
15 maj i UNT av Anna Micro Vikstrand Okänslig förtätning, om planerade höghus i Ekeby.
18 juli i UNT av Sten-Åke Bylund Utveckla östra åstranden.

Övrig verksamhet
Ett flertal av styrelsens ledamöter har under året deltagit i debatter och informationsträffar.

Medlemskontakter
Förutom årsmöteskallelsen i april utgick i september det vanliga höstbrevet till medlemmarna, båda med post samt dessutom hälsningar via mejl inför sommaren och till jul, av kostnadsskäl tyvärr bara till dem som meddelat mejladress till föreningen antingen vid inbetalningen av årsavgiften eller via mejl till info@vardauppsala.se. Alla som har mejladress men inte meddelat den bör snarast göra detta. Under året har flera medlemmar hört av sig till styrelsen om ärenden som de önskar att föreningen ska agera i eller hålla under uppsikt.

Kontaktuppgifter
Postadress: Anna Micro Vikstrand, Stabby allé 9A, 752 29 Uppsala
E-post: info@vardauppsala.se
Medlemsavgift: 150 kr/år • Plusgiro: 3 67 00 – 3
Adress hemsida: www.vardauppsala.se

Panelsamtal Klarar Uppsalas kulturmiljöer att växa?

Klarar Uppsalas kulturmiljöer att växa?


Stadsbiblioteket tisdag 5 september kl. 18
Hur kan Uppsala fortsätta att växa och utvecklas utan att vi förlorar stadens själ? Välkommen till ett samtal
om balansgången mellan att bevara och att utveckla våra kulturmiljöer i allmänhet och om Odinslund,
Svartbäcksgatan och Eriksberg i synnerhet. Medverkande: Per Lundgren chef för kulturmiljöavdelningen
på Upplandsmuseet, Anna Micro Vikstrand forskningsledare för Urban and Rural Space vid Uppsala
universitet, Niklas Malmfors, affärschef NCC, Sven Georg Zeitler arkitekt från Tengbom.

Fri entré. Boka biljett i Stadsbibliotekets reception, 018-727 17 00. Hämta ut biljetten senast 30 min. före programmets
start. Plats: Mallas sal. Samarr: Stadsbiblioteket, Folkrörelsearkivet, Stadsarkivet, Fyriskällan.