ang dpl för del av Kv Gunnar och Högne, dnr 2012/20212. Granskning.

Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun                                                2015-03-30

Kulturnämnden f.k.

753 75 Uppsala

Ang detaljplan för del av Kv Gunnar  och Högne,  Uppsala kommun. Dnr 2012/20212. Granskning.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för granskning t o m 2015-04-08.

FVU:s synpunkter

I den plan som nu ställs ut för granskning har, vad avser kv Högne, inga förändringar gjorts när det gäller den så viktiga anpassningen av nybyggnaden till det arkitektoniskt mycket värdefulla Diakonisshuset. Vid läsning av samrådsredogörelsen slås man av hur lättvindigt FVU:s professionella invändningar avfärdas, när det gäller den nya byggnadens anpassning till en av stadens arkitektoniskt mest intressanta 1900-talsbyggnader. Den nya byggnadens placering och utformning i förhållande till Diakonisshuset har stor betydelse för Kungsgatans gaturum.

Stadsbyggnadsförvaltningen skriver. ”Den tillkommande bebyggelsens höjd bedöms vara rimlig i detta centrala läge i staden”. FVU:s kommentar är att här är det inte fråga bara om en bedömning med hänsyn till det centrala läget i staden, utan framförallt om en ny byggnad som på ett genomtänkt sätt skall ansluta till och samspela med Carl Bergstens Diakonisshus – en delikat stadsbyggnadsuppgift!

Kanske en viss indragning av den nya byggnaden mot Kungsgatan är en lösning, om inte byggnadens höjd kan ändras. En indragning skulle lösa det i planhandlingen påtalade problemet med den smala gångbanan. Likaså påtalar miljö och hälsoskyddsförvaltningen att en breddning av gaturummet och därmed ökad genomluftning skulle minska de stora luftföroreningarna.

FVU:s yttrande vid samrådet biläggs. De i yttrandet framförda synpunkterna kvarstår, sammanfattningsvis följande:

  • Samariterhemmet och dess trädgård utgör en enastående miljö av högt kulturhistoriskt värde. Det är därför synnerligen angeläget att samtliga åtta rekommendationer i Karl Johan Eklunds kulturhistoriska utredning följs vid utformningen av detaljplanen.
  • Den nya byggnaden utmed Kungsgatan bör sänkas till totalt tre våningar i den lägre delen och till totalt sex våningar i den högre delen, för att underordna sig takfoten på Diakonisshuset och samspela med dess taknock. Vidare bör byggnaden dras in från Kungsgatan för att Diakonisshusets gavel fortfarande ska träda fram i Kungsgatans gatubild på samma intressanta sätt som hittills.
  • Det är viktigt att säkerställa bevarandet av Samariterhemmet jämte dess park med beteckningen Q (eller q enligt Boverkets förslag) i detaljplanen samt att säkerställa att de nya byggnaderna samspelar väl med Samariterhemmet genom att ett gestaltningsprogram bifogas detaljplanen, alternativt genom särskilda utformningsbestämmelser.
  • Byggnadshöjden fyra våningar mot Kungsängsgatan i kv Gunnar bör bestå för att inte förrycka den måttfulla skalan i gaturummet.

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Kristina Berglund               PO Sporrong

Ordförande                         2:e vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *