ang dpl för del av Dalby 10:1, 11:1 m fl. Dnr 2005/20058-1. Utställning


Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2009-09-08
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang dpl för del av Dalby 10:1, 11:1 m fl. Dnr 2005/20058-1. Utställning

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, avgav yttrande daterat 2008-07-30 över samrådsförslaget för del av Dalby 10:1, 11:1 m fl. Planförslaget har nu bearbetats och är utställt t o m 2009-09-21.

I samrådsförslaget redovisades 14 nya byggrätter för småhus, varav sex bostäder i form av parhus. FVU anförde i samrådsyttrandet bl a att till skillnad mot vad som anges i planbeskrivningen strider förslaget mot översiktsplanens inriktning när det gäller lokalisering av bebyggelse på landsbygden med hänsyn till äldre kulturlandskap, värdefull natur och jordbruksnäring. FVU anförde också att bebyggelselokaliseringen strider mot översiktsplanens intentioner när det gäller principerna för att nå ett långsiktigt hållbart samhälle, främst med hänsyn till den låga servicenivån som medför högt bilberoende.

Planförslaget har nu bearbetats inför utställningen. De två tomterna norr om Dalbyhemmet samt parhusen söder om Dalbyhemmet har utgått ur förslaget. Villakvarteret väster om Dalbyhemmet har utökats från sex till åtta möjliga villatomter.

FVU:s synpunkter
Till skillnad mot vad som anges i utställningshandlingen strider även det bearbetade planförslaget mot översiktsplanens intentioner. Den lokala kvalitén i form av ett ovanligt helgjutet äldre kulturlandskap påverkas, jordbruksmark tas i anspråk och de nya husen placeras på idag brukad åkermark i stället för i lägen som liknar traditionella tomtplatser, d v s på höjdlägen i landskapet.

Även om omfattningen av den nya bebyggelsen minskat strider denna, liksom i samrådsförslaget, mot översiktsplanens riktlinjer när det gäller tillgång till service. Gles busstrafik, en mils avstånd till fullsorterad livsmedelsbutik och avsaknad av skolor förutom ev. förskola leder till högt bilberoende.

Varför inriktar sig inte kommunen mer på att förtäta befintliga tätorter där det finns förutsättningar för att förbättra servicenivån och utveckla levande samhällen med bostäder och arbetsplatser i stället för att sprida ut villor och villagrupper i jordbrukslandskapet? FVU avstyrker med kraft den föreslagna exploateringen.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

Lars Bagge, ordförande Kristina Berglund, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *