ang dpl för del av Gränby sportfält. Dnr 2009/20028-1. Utställning.

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2010-04-08
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang dpl för del av Gränby sportfält. Dnr 2009/20028-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har beretts tillfälle till yttrande över rubr förslag till detaljplan, utställt t o m 2010-04-08.

FVU:s synpunkter
Man kan tycka att planområdet ligger långt från centrum och därmed vara mindre känsligt. Planhandlingen är också ganska kortfattad. Vi anser dock att det rör sig om en viktig offentlig miljö där många människor samlas och umgås i samband med stora evenemang.

Det handlar också om mycket stora byggnadsvolymer som ställer krav på stimulerande arkitektonisk formgivning, inte minst då en knapp budget står till förfogande. Hallen för friidrott och innebandy mäter ca 120×130 m och föreslås ha en högsta höjd av 18 m, vilket motsvarar ca 6-7 våningar. Här finns en illustration som ser bra ut och som inte verkar nyttja hela höjden. Varje meter som reducerar höjden är viktig.

Bandyhallen är ca 60×100 m och har en maxhöjd på 30 m, vilket motsvarar ett 11-våningshus! Den kommer att resa sig högt över de omgivande bostadshusen i 4-5 våningar, och vara väl synlig nerifrån stan. I planen sägs att ”den kan ges en enklare utformning” därför att den ligger längre från bostadshusen i området. Det kan vi inte acceptera. Om hallen måste ha den höjden kan man t ex gräva ner den ett par våningar, och kanske då också vinna i tillgänglighet för publiken.

Kravet på gestaltning gäller i lika hög grad den yttre miljön, att se möjligheter att nå en viss rumslig intimitet och trevnad mellan dessa jättebyggnader, utan att fördenskull en stram och överskådlig organisation går förlorad. Torgidén och bl a utformningen av de vidsträckta p-ytorna är positiva saker som nämns i texten, men inte motsvaras av de rätt schematiska illustrationerna.

Vi anser att ett gestaltningsprogram i detta fall är nödvändigt, både för byggnaderna och den yttre miljön, att det bör bifogas planhandlingen och sedan följas upp av motsvarande planbestämmelser.

Medborgare som är intresserade av idrott har samma behov av bra miljö som de som intresserar sig för andra former av kultur.

För Föreningen Vårda Uppsala,
Uppsala dag som ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *