ang. dpl för del av kv. Örtedalen

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 080312
753 75 Uppsala

ang. dpl för del av kv. Örtedalen, (Dnr 2006/20068-1)

Föreningen Vårda Uppsala ser med tillfredsställelse att tomten 4:10 i kv. Örtedalen i hörnet Kungsgatan – Skolgatan nu kommer att bebyggas. Ett sår i stadsbilden kommer att läkas när kvarteret med Linnéträdgården sluts. Planområdet gränsar till byggnader med stort kulturhistoriskt värde. Linnéträdgården är, tillsammans med andra Linnéminnen, föreslagen som världsarv, så det är viktigt med en grannlaga behandling av ärendet. Så känns också intentionerna i planen.

Först om grundläggningen. Är en miljöbedömning verkligen onödig? Man behöver ju schakta för garage och kommer då under grundvattennivån. Visserligen står redan grannhuset där med sin källare, men utom det finns i kvarteret Linnéträdgårdens orangeribyggnad samt ett 1700-talshus. Man har aldrig rotat i marken tidigare. Under grundvattennivån har man funnit svavelhaltig lera, högre halt än riktvärdet. I prover ur en borrpunkt har man funnit cancerogena ämnen över riktvärdet. Garaget skall utföras som en vattentät bassäng, och husets dränering läggs ovanför 1,5 meters djup. Konsekvenserna av denna djupschaktning kan inte bara lämnas åt fromma förhoppningar.

Om huset. I förhållande till gällande plan av 35-11-15, som medger en byggnadshöjd på fyra våningar, vill man öka våningsantalet med en, om än indragen, femte våning. Därvid kommer byggnadshöjden att linjera med grannhuset åt Kungsgatan. Vid Skolgatan trappas hushöjden ner något “för att möta Klosettpalatset på ett fint sätt”. Då avslutas den femte våningen ett gott stycke ifrån, och en 3m terrass bildas. Det är önskvärt att man håller en lägre skala vid Skolgatan hela vägen nere mot Svartbäcksgatan, och kanske kan man sluta de översta våningarna ännu ett stycke ifrån.

För att möjliggöra gångtrafik ska själva hörnet på hörnhuset fasas av till en höjd av minst 4,5 m. I bottenvåningen planeras för butiker med en bjälklagshöjd av 3,5 m. Det kommer att liva upp och göra Kungsgatan mera stadsmässig. Det skulle vara bra om hörnet avfasades ända upp. Här är infarten till Uppsala city från norr, och det är fint att annonsera hörnet och därtill få en generös platsbildning med Linnéskolan och Mikaelsparken.

Fasaden mo t Linnéträdgården. Fasaderna ska vara av puts. Åt trädgårdssidan föreskrivs en mörkare färgton som bildar bakgrund till och framhäver orangeriets vithet, ett viktigt föreläggande. Balkonger är tillåtna att sticka ut 2m. Omsorg bör läggas på utförandet av denna fasad med sina balkonger och att denna, liksom hörnet, får en hög arkitektonisk kvalitet.

Vegetation. Det är bra att i planen föreskrivs att nya träd plantera vid gränsen mot Linnéträdgården så att en trädridå omramar orangeribyggnaden så att den nya fasaden inte tillåts dominera utan skymtar glimtvis.

Mikaelsparken blir den närliggande kvarterspark som behövs för alla dessa nya bostäder. Den ligger nära. I och med denna nybyggnad blir det ännu angelägnare att bevara Mikaelsparken.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén Kristina Dahlberg
Ordförande Bitr sekreterare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *