ang dpl för del av Ultuna 2:1 och 2:23

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala Kommun Uppsala 2007-11-18
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang dpl för del av Ultuna 2:1 och 2:23, dnr 2006/20004-1.

Planprogrammet för Ultuna har nu godkänts av Kommunstyrelsen och detaljplaneläggningen påbörjats. Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av dpl för första etappen. I uppdraget har ingått att öka inslaget av nya verksamheter och bostäder, samt att förbättra områdets tydlighet. För bostadsbebyggelse vill man anvisa mark söder och nordöst om centrala Ultuna. Föreningen Vårda Uppsalas inställning är att den sydliga delen av nämnda område inte borde bebyggas alls.

Inför denna etapp finns en analys av landskapsbilden vid Ultuna där man beskriver de öppna fälten och åsen som en mörk fond sedd från Dag Hammarskjölds väg och den storskaliga landskapskaraktären som en viktig utgångspunkt i arbetet med att infoga ny bebyggelse. Inga hus bör vara så höga att de skymmer den skogklädda åsen.

I föreliggande plan kommer byggnader för utbildning och forskning också att hålla sig till tre våningar med en fjärde servicevåning för fläktar o.dyl, som framgår av illustrationerna från de deltagande arkitekterna. Det är helt i linje med intentionerna.

I planen vill man också värna om kulturmiljöerna och att de olika tidsepokernas arkitektur skall bevaras i helheten liksom att ta reda på de fornlämningar som kan finnas. Detta är lovvärt.

I planen betecknar C1 området kring de gamla stenfotade ladugårdsbyggnaderna, nämligen restaurangen, kårhuset och motstående flygel, söder om undervisningshuset och öster om HVC. Detta landskapsrum med utblickar mot åkrarna och Fyris är något av det allra förnämsta vi äger. Här vill man också gå fram med varsamhet. Siktfält mot söder skall vidmakthållas, skriver man. Byggnaderna (k2) ges särskilda skydd mot förändringar och förvanskningar och i landskapsrummet närmast (k3) får man inte ändra markens form. Men samtidigt skall här infogas det mesta av den service som Ultuna behöver. Denna service bör kunna inrymmas i den nämnda flygeln. Nybyggnader inom detta område kan inte tillåtas.

K1, områdena norr och väster härom skall användas för verksamheter som forskning och utbildning. Här får Zingmarks markvetenskapligt centrum och Axéns institution för växrodling med horisontella fönsterband och branta pulpettak, gul puts och ljusgrått skivmaterial fått bevarande bestämmelse (k2), liksom HVC och Myrenbergs Undervisningshus med faluröd panel och grå, slammade sockelmurar. Detta är en tillåtande attityd till även de senare epokernas arkitektur och kommer att ge en variation i den byggda miljön. En långsam utbyggnadstakt ger denna önskvärda omväxling.

Nu önskar man sig en närmare kommunikation mellan de olika institutionerna. Det är då av vikt att man även planerar för platsbildningar med inslag av grönska, så att campusidén behålls. De illustrerade förslagen smälter väl in. Inslag av höghus på enstaka platser är däremot direkt olämpligt och passar inte i Ultuna.

Man kommer att närma den byggda ytan till Dag Hammarskjölds väg. Närmast i tiden för genomförande tycks det nya klinikcentrum KC ligga. Det planeras till området norr om Ultunaallén väster om den nuvarande bebyggelsen, på åkermark. Det nuvarande KC har drabbats av sådana skador att man väljer denna lösning. Då kan en lika stor del av den förlorade åkermarken återföras till detta område. De beteshagar som behövs kan också läggas till den öppna ytan så att gränsen för själva bebyggelsen dras österut. Med L betecknas i planen den återstående öppna åkermarken närmast Dag Hammarskjölds väg, och den skall brukas allt framgent. Nu kan man alltså beteckna det nuvarande och snart rivna området för klinikcentrum med L och återfå samma åkerareal.

Under rubriken Parker visar man en stor insikt om de värdefulla parkmiljöerna vid Uppsalaåsen och Fyrisån. Man tycker att behovet av strövområden är väl tillgodosett. Det utesluter naturligtvis inte att man låter inslag av grönska få finnas liksom lekplatser vid bostäderna.

Om trafiken kan sägas att bussförbindelsen över Fyrisån säkert kommer att bli nödvändig och kan utformas utan att störa den känsliga miljön söder om gamla Ultuna. Inga bilar. En cirkulationsplats vid Dag Hammarskjölds väg vid Ultunaallén behövs också liksom förbättrade cykelvägar. Härvidlag har Föreningen Vårda Upsala inga invändningar att göra. Någon bilväg i Bäcklösastråket eller genomfart från och till Valsätra kan Föreningen absolut inte acceptera. Den är helt onödig och helt förödande för det vackra brynet vid Bäcklösa. Genomfartstrafiken har ogynnsamma följder både för villaområdet och för Valsätraskolans elever.

Parkeringar i Ultuna med dess ökande befolkning skall utformas med trädplantering. Det är nog gott och väl, men bilparkeringar är ett bekymmer. Med förbättrad kollektivtrafik kan antalet platser nog begränsas. För cyklar kan kompakta parkeringar anordnas.

Miljökonsekvensbeskrivning måste upprättas. En så här stor utbyggnad får konsekvenser för miljön som måste utredas. De i planen antydda konsekvenserna för kulturmiljön, landskapsrummet och vattenföringen räcker inte. Byggnadsnämnden kan inte svära sig fri från att upprätta MBK.

För Föreningen Vårda Uppsala
Uppsala dag som ovan

Anna Nilsén Kristina Dahlberg
Ordförande Bitr. sekreterare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *