ang dpl för Kastanjegatan, del av Johannelund. Dnr 2005/20062-1. Samråd.

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2010-05-18
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang detaljplan för Kastanjegatan, del av Johannelund, Uppsala kommun.
Dnr 2005/20062-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har beretts tillfälle till yttrande över rubricerade förslag till detaljplan, utsänt för samråd t o m 2010-05-20. Planförslaget innebär en omvandling av fastigheten Sala Backe 6:5 inom Kv Johannelund från allmänt ändamål (vårdboende) till bostadsändamål med möjlighet till lokaler i del av bottenvåning. Fastigheten ligger vid Tycho Hedéns väg och omgärdas i väster av Kastanjegatan, i nordöst av Årstagatan och i sydöst av Hjalmar Brantingsgatan. Denna senare gata leder upp till Brantings torg och är omnämnd i förslag till ÖP 2010 som stadsstråk med kollektivtrafik och service och det är vid denna gata eventuella lokaler lokalerna ska ligga.
Förslaget innebär att ett mycket trevligt äldreboende, Johannelundsgården, ska rivas, emedan man 2007 har byggt ett annat och större i grannkvarteret Hasseln mittöver på andra sidan Hjalmar Brantingsgatan. Johannelundsgården, ritad av Wikforss arkitektkontor 1968, är en fin representant för sin tid med två trevåningslängor med horisontella fönsterband och en svagt välvd fasad i en samlingssal mot Årstagatan. Byggnaderna är omgivna av buskar och lövträd, dels inne i kvarteret och dels som ett parkstråk mot Hjalmar Brantingsgatan. Uppsalahem AB vill nu riva Johannelundsgården och uppföra 115 vanliga lägenheter, med inslag av ungdoms- och seniorbostäder.
I stället för Johannelundsgårdens båda trevåningslängor tänker man sig en kringbyggd gård. Det blir då nödvändigt att ta bort parkstråket längs med Hjalmar Brantingsgatan. Mot Årstagatan planeras ett femvåningshus som en rygg i kvarteret. Från Kastanjegatan blir det biltillfart till ett underjordiskt garage.
FVU:s synpunkter
Behovet av bostadslägenheter är stort i Uppsala, och läget bland övriga bostadskvarter är lämpligt. FVU kan ha förståelse för att träden tas bort och ersätts med en trädrad i gång- och cykelstråket. Planförslaget skulle dock behöva förbättras i flera avseenden vilket skulle kunna uppnås med något minskad exploatering.
Den föreslagna utformningen innebär att det gröna inne på gården blir en tillgång enbart för dem som bor där. Med två huslängor i stället för en i kvarterets längdriktning blir gårdsrummet relativt smalt och känns trångt. Det blir också mindre plats för grönska inne på gården. För att uppnå mera luftighet föreslås att gårdsrummet öppnas mot Hjalmar Brantingsgatan med ytterligare ett mellanrum mellan husen utmed Hjalmar Brantingsgatan (husen märkta D på illustrationsplanen). Husbredden bör inte heller överstiga 14 m.
Gällande detaljplaner i området medger fyra våningar, även om det finns enstaka femvåningshus, men här föreslås en ökning av hushöjden till fem våningar i en del av kvarteret. Mot Årstagatan vill man bygga ett femvåningshus som en rygg. FVU anser att man bör hålla sig till max fyra våningar i överensstämmelse med merparten av omkringliggande bebyggelse.
Mot Tycho Hedéns väg blir det en enda sammanhängande huslänga i fyra våningar utan släpp för att skydda gården från trafikbuller. Tycho Hedéns väg är fortfarande starkt trafikerad, även om trafiken minskat efter nya E4:ans tillkomst. Om huset sänks till tre våningar med en indragen fjärde våning får man bättre solvärden inne på gården och mera sol in i omkringliggande lägenheter samtidigt som huslängan fortfarande skyddar gården lika bra mot buller.
Det planerade garaget under husen utefter Kastanjegatan (husen märkta C på illustrationsplanen) medför ett terrassbjälklag på gården med en nivåskillnad som måste överbryggas med ramper. Det är viktigt att den upphöjda ytan begränsas så att större delen av gården får naturlig mark.
Sammanfattning
FVU föreslår följande förbättringar:
• Gårdsrummet öppnas mot Hjalmar Brantingsgatan med ytterligare en öppning mellan husen och husbredden bör inte överstiga 14 m
• Den maximala våningshöjden minskas till fyra våningar
• Huslängan mot Tycho Hedéns väg uppförs i högst tre våningar med indragen vindsvåning
• Utbredningen av terrassbjälklaget på gården minskas så långt möjligt
FVU:s förslag innebär en något minskad exploatering men kvaliteten både i stadsbilden och för de boende kommer att öka avsevärt.

För Föreningen Vårda Uppsala,
dag som ovan

PO Sporrong, ordförande Kristina Dahlberg, Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *