ang dpl för kv Rådstugan. Yttrande.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 071203
753 75 Uppsala

ang dpl för kv Rådstugan, dnr 2006/20028-1

Inledningsvis måste sägas att det är både olyckligt och märkligt, att Uppsala kommun sålt sitt rådhus vid Stora torget. Men när nu skadan ändå är skedd, så är Föreningen Vårda Uppsala på det hela taget positiv till den nya byggnaden mot Påvel Snickares gränd och till de nya funktioner som föreslås för Rådhuset, detta under förutsättning att alla de krav som ställs i planen uppfylls och att de synpunkter vi nedan framför kommer att beaktas.

Positiva faktorer
Allmänt kan sägas att planförslaget är mycket ambitiöst och omsogsfullt utformat, framför allt vad gäller Rådhusets framtid. Som en av många bilagor finns en mycket välgjord illustrerad miljökonsekvensbeskrivning på dryga 50 sidor. Positiva faktorer är också, att tillgängligheten till Rådhuset i huvudsak löses med hissar och rulltrappor i nybyggnaden, vilket minskar ingreppen i Rådhuset, och att ett program för restriktiv skyltning upprättas. Positiva faktorer är också den omfattande preciseringen av de antikvariska skyddskraven såväl inomhus som utvändigt samt kravet på antikvarisk kontroll och, sist men inte minst, de krav som ställs på framtida underhåll av exteriör och interiör.

Synpunkter
Föreningen Vårda Uppsala vill ändå formulera några problem som måste lösas i samband med tillkomsten av de nya funktionerna i rådhusbyggnaden:

• Att inreda modebutiker i interiörer som ej får förvanskas kräver känslighet. Många goda exempel finns utomlands, bland annat i Storbritannien, där sparsmakad exponering av exklusiva varor på ett intressant sätt paras med äldre orörd inredning.

• Att inreda kontor är kanske mindre problematiskt, men det är viktigt att nyare mellanväggar avlägsnas, och att man accepterar större rum där flera personer arbetar utan fasta avskärm-ningar, allt på byggnadens villkor.

• Viktigt är att såväl rådhusrättens sal som sessionssalen med sina biutrymmen även i fortsättningen skall kunna nyttjas för publika kulturevenemang.

• Moderna tekniska installationer måste i dessa kulturellt värdefulla miljöer göras med största varsamhet, framför allt rör- och ventilationsarbeten, och det ställer krav på en mycket noggrann projektering.

• Av de olika alternativen för inlastning förordar vi lastzoner på Dragarbrunnsgatan för alla fordon större än 10 meter, med undantag för sophämtningen, som kan ske tidigt om morgonen, detta för att skapa en säker och trivsam gatumiljö för gående och cyklister, utan alla farliga backningsrörelser. Det frigör också möjligheter för cykeluppställning i gränden.

• Till sist en punkt där vi har allvarlig kritik mot förslaget till nybyggnad: det som kallas för gården, ett ca 6 meter brett schakt mot kontorsfastigheten 19:6, den så kallade Arkaden.Utanför dagens kontorsfönster råder fullgott dagsljus, fri sikt och kontakt med folkliv, väder och vind. Här reser man en fem våningar hög vägg och dessutom betydligt högre våningar än i kontorshuset. Här har solstudier visserligen gjorts, men det handlar inte bara om sol utan om den rättighet till bra dagsljus och kontakt med staden utanför som varje arbetsplats skall ha. I detta fall delar vi inte på något vis den gjorda miljöbedömningen som bilagts planförslaget. Vi föreslår en gårdsbredd på 10 meter i stället för föreslagna 6 m. 10 meter innebär samma bredd som man har sett som rimlig för Påvel Snickares gränd. Möjligen kan en avtrappning av fasaden göras, så att gården längst ner i bottenvåningen får en bredd av 6 meter. Dessutom måste den femte våningen, dvs fläktrummet, flyttas åt sydväst, så att avståndet till 19:6 blir 10 meter + fläktrummets höjd.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén PO Sporrong
Ordförande Vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *