ang dpl för Ostkustbanans sträckning förbi Gamla. Dnr 2009/20056-1. Samråd.

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 10-05-26
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang dpl för Ostkustbanans sträckning förbi Gamla. Dnr 2009/20056-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har beretts tillfälle till yttrande över rubr förslag till detaljplan, utsänt för samråd t o m 2010-06-04. Planförslaget omfattar nytt läge genom Gamla Uppsala för järnväg med dubbelspår, delvis i tunnel, samt den del av Vattholmavägen som får ny sträckning till följd av flyttning av järnvägen. Banverket (numera Trafikverket) har tidigare i en förstudie studerat olika alternativ för dubbel-spår, i ytläge eller tunnelläge. Banverkets beslutade 2006 mot bakgrund av förstudiens resultat att förklara tunnelalternativet som det lämpligaste alternativet. Banverket uttalade i samma beslut att om en station ska byggas utmed sträckan och vilket läge som i så fall blir aktuellt ska avgöras i det fortsatta arbetet. Banver-ket uttalade också att nästa steg i planeringen är att upprätta järnvägsplan.

FVU:s synpunkter
FVU anser att det är positivt att tunnelalternativet ligger till grund för fortsatt planering. Förslaget synes i många avseenden innebära en förbättring av miljön i Gamla Uppsala. Bl a bör påverkan på landskapsbil-den och den värdefulla kulturmiljön minska genom järnvägens dragning i skärning och i tunnel. Vidare blir områden av värde för rekreation och friluftsliv mera tillgängliga genom att järnvägen inte längre utgör en barriär.

I planbeskrivningen nämns utan närmare beskrivning att den gamla banvallen ska återställas. I miljökon-sekvensbeskrivningen för detaljplanen anges som en möjlighet att nyttja banvallen som gång- och cykel-väg. En gemensam miljökonsekvensbeskrivning för detaljplanen, järnvägsplanen och arbetsplanen avses föreligga vid tiden för utställningen av detaljplanen. I planbeskrivningen nämns vidare att i samband med Vattholmavägens ombyggnad kommer dess karaktär att studeras, särskilt övergången från landsväg till stadsgata. Gatuutformningen ska bidra till lägre hastighet. Ett gestaltningsprogram avses tas fram som en del av järnvägsplanen vilket kan leda till preciseringar i detaljplanens utställningshandling. I Banverkets förstudie anges att ett möjligt läge i tunnelalternativet för en regional tågstation i Gamla Uppsala kan vara vid Yrsaparken. Stationen är enligt förstudien i så fall tänkt att fungera som en knutpunkt för lokal kollek-tivtrafikförsörjning. Inget nämns om en eventuell station i planbeskrivningen.

FVU konstaterar att det återstår många frågor att lösa, frågor som rimligen bör behandlas i samrådsförsla-get till detaljplan. Det är otillfredsställande att det i samrådsskedet ännu inte finns ett gestaltningsprogram och en gemensam miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan, järnvägsplan och arbetsplan. Nya viktiga aspekter bör inte hänskjutas till detaljplanens utställningshandling, som ju formellt är att betrakta som en sorts överenskommelse om slutlig utformning efter avvägning av de synpunkter som framkommit vid samrådet. Samrådet är det viktigaste skedet i planprocessen för dialog med berörda och då bör alla fakta och förslag finnas framme och redovisas tydligt.

Det finns ofta en risk att enskilda projekt styr utvecklingen utan att det finns underlag för att bedöma kon-sekvenserna för helheten. Omläggning av järnvägen och ombyggnad av Vattholmavägen innebär stora förändringar för Gamla Uppsala samhälle. Dessa förändringar kan öppna möjligheter, både fysiska och ekonomiska, också till andra förändringar som skulle kunna förbättra stadsmiljön. FVU anser därför att detta är ett tillfälle som bör tas tillvara för att se över angelägna åtgärder för att förbättra den fysiska mil-jön i orten som helhet.

Gamla Uppsala ligger 4,5 km från stadens centrum. Dagligvarubutiken har tyvärr lagts ner och ersatts av en pizzeria. Utöver besöksmålet det historiska centrum har orten karaktär av sovsamhälle. Vattholmavä-gen och Iduns väg delar upp Gamla Uppsala i olika delområden och sprider buller över vägarnas närområ-den. Det saknas mötesplatser och även viss önskvärd basservice. Vilka åtgärder skulle kunna vidtas för att knyta ihop orten och få till stånd en mera levande stadsmiljö för ortsborna?

Genomfartsvägarna är centrala ådror som kommer att bestå som markanta delar av ortens struktur. Det är därför nödvändigt att, såsom nämns i planförslaget, omforma Vattholmavägen till stadsgata som anpassas till ortens villkor. Det framgår dock ej av plantexten vilka åtgärder som planeras. Erfarenheten visar att det krävs omfattande åtgärder på hela vägsträckan genom ett samhälle för att uppnå en lugnare trafikrytm. Det kan handla om många samverkande faktorer som t ex fartdämpning, vägbredd/avsmalningar, varie-rande markbehandling, planteringar, belysning mm. Även Iduns väg i dess avsnitt genom samhället bör byggas om på motsvarande sätt för att minska barriäreffekten. Härigenom kan trafikstråken omvandlas till attraktiva stadsrum. Det bör finnas mötesplatser, i form av torg och parkrum i anknytning till dessa stråk. Kan man i lämpligt läge reservera en tomt för åtminstone en närbutik med viss service? Hur kan gång- och cykelvägsystemet bäst utformas i den nya situationen där järnvägen inte längre utgör en barriär?

En smidig och lättillgänglig kollektivtrafikförsörjning minskar bilberoendet. En regional tågstation som samtidigt är en knutpunkt för lokaltrafiken är därför önskvärd i Gamla Uppsala både med hänsyn till tu-rismen och ortsborna. Det är FVU:s förhoppning att det faktum att en station ej nämns i planhandlingen inte betyder att en eventuell station i Gamla Uppsala enligt förstudien är avskriven. En allsidig prövning bör ske av lämpligt läge för en station med utgångspunkten att minimera ingreppet i befintlig stadsbygd; bebyggelse, anläggningar, parker mm. En eventuell regional tågstation/knutpunkt för kollektivtrafik skulle medföra behov av många följdåtgärder såsom ytor för bil- och cykelparkering, bussangöring, servicefunk-tioner, eventuell ytterligare spårkapacitet mm. Dessa aspekter bör belysas före fortsatt detaljplanering för att i de avseenden reglering i detaljplan erfordras införas i denna.

Denna översyn av Gamla Uppsala bör göras nu. FVU föreslår därför att som underlag för fortsatt arbete med detaljplan, järnvägsplan för omläggning av järnvägen och arbetsplan för Vattholmavägen bör en för-djupning av översiktplan eller åtminstone ett planprogram upprättas för hela orten i syfte att analysera och tillvarata de nya möjligheter som dessa ombyggnader kan ge för att förbättra stadsmiljön. Som i många andra planärenden efterlyser FVU ett helhetsgrepp på planeringen i syfte att skapa en långsiktigt hållbar och attraktiv stadsbygd!

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

PO Sporrong, ordförande Kristina Berglund, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *