ang dpl för Trasthagen, Sunnersta. Yttrande.


Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala Kommun Uppsala 2007-12-10
753 75 Uppsala

angående detaljplan för Trasthagen. Dnr 2003/20042-1

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av rubricerat förslag och vill med anledning härav framföra följande.

Föreslagen detaljplan utgör exempel på förtätning i överensstämmelse med antagen ÖP, här i form av ny bostadsbebyggelse och skola samt omvandling av ett litet parkmarksområde till kvartersmark. Planområdet består huvudsakligen av kuperad, skogbevuxen och blockig terräng, vilken används som närströvmark och till lek. I områdets sydvästra del finns höga tallbestånd på sandtäckt mark.

Exploateringen ingår som ett led i kommunens bostadspolitiska strategi, att verka för boende-integration och varierat bostadsutbud med olika upplåtelseformer.

Planförslagets syfte

a.. Bebyggelsetillskott i form av 100 bostäder i radhus och punkthus.
b.. Uppförande av förskola/skola.
c.. Parkmark överförs till kvartersmark mot Jägarvägen.
Bebyggelsen grupperas i en rad längs utsidan av en ny hästskoformad gata med ändarna kopplade till Södra Rosenvägen. Sju radhuslängor i två våningar placeras i norr, fem trevåniga punkthus med en fjärde indragen takvåning i söder och skolbyggnaden placeras i mittpartiet vid den nya gatans norra anslutning.

Föreningens synpunkter

FVU inser att bostadssituationen kan kräva vissa eftergifter gällande intrång i grönområden, men att framför allt tillgång på sådana i anslutning till bebyggelse måste beaktas och i sig kan resultera i rekommendation till avslag.

Detaljplaneförslaget är ett gränsfall, då fortsatt god tillgång på grönområden inte kan förnekas, men att närströvområdet som naturupplevelse väsentligt decimeras.

Sektionerna och axiometrin på sidan 6 illustrerar intentionen att uppnå en karaktär av hus i skogslandskap. FVU finner, att planområdets disposition inger hopp om god boendemiljö men vill poängtera vikten av att det östra skogspartiet bevaras så intakt som möjligt. Förslagsvis kan en enkel gångstig, milt anpassad till terrängen, förbinda Rälsvägen med Granebergsvägen för att öka tillgängligheten för naturupplevelser och ofta tjäna som genväg jämfört med omvägarna längs Jägarvägen eller Södra Rosenvägen.

Planhandlingarna betonar restriktioner avseende byggnadernas area, höjd och utformning samt markavsättningar för natur och rekreation.

Förslaget utgör ett avsevärd nedbantning av de ursprungliga planerna för området och dess omgivning (t.ex. mer än dubbelt så många bostäder i Trasthagen och ca 300 i Granebergs-skogen). Detta skall inte tas som intäkt för att ett förslag skulle gillas enbart för att det minskat i omfattning. FVU finner dock att förslaget innehåller kvaliteter som inte varit förenliga med den ursprungliga exploateringen.

Sammantaget rekommenderar Föreningen Vårda Uppsala att förslaget inte avslås, under förutsättning att största möjliga hänsyn beaktas gällande naturområdets tillgänglighet och karaktär samt flerbostadshusens skala och utformning.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén Lars Bagge
Ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *