ang dpl för Vaksala-Lunda 1:12 m fl. Dnr 2001/20070-1. Utställning.


Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 091009
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang detaljplan för Vaksala-Lunda 1:12 m fl. Dnr 2001/20070-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har ej tidigare haft kännedom om detta planärende och ej fått ärendet på remiss vid samrådet varför föreningens synpunkter framförs till byggnadsnämnden först nu vid utställningen.

Inom kommunen finns en efterfrågan på tomter för småhusbebyggelse. I dag tillgodoses behovet till stor del med spridda avstyckningar av enstaka eller några få tomter, vilket innebär att va- och uppvärmningssystem inte kan ges en samlad lösning och att bilberoendet ökar eftersom de enskilda småhusen sällan har tillgång till god kollektivtrafik. Detta innebär klara negativa miljökonsekvenser. Dessutom är den spridda bebyggelsens inverkan på landskapsbilden svår att granska och reglera.

För att undvika dessa problem har man då i stället valt att göra en plan för ett mindre villasamhälle ca 5 km NO om Uppsala, utbyggt i etapper, totalt omfattande drygt 700 bostäder. Som plan betraktad välgjord och inpassad i ett skogslandskap med inägor. Den föreslagna större livsmedelsbutiken känns dock en smula optimistisk inte minst med tanke på närheten till det stora externhandelsområdet Gränby centrum. Många livsmedelsbutiker har slagit igen trots att de ligger i den täta stadens yttre delar med omfattande bostadsbebyggelse runt om. För att inte tala om butiker, skolor och annan service som har det svårt i våra betydligt större, etablerade kransorter. Och mycket bilberoende kommer man trots allt att bli även här med tanke på inköp, barns och vuxnas kvällsaktiviteter mm.

Med hänsyn till målsättningarna i Översiktsplan 2006 och FVU:s synpunkter på denna ställer vi oss tvekande till denna lokalisering som lösning på problemet. Vi förordar istället att motsvarande bebyggelse förläggs inom eller i anslutning till någon eller några av de etablerade kransorterna för att förstärka dessa. Där finns dessutom på nära håll ett mer varierat serviceutbud, nätverk för olika kvällsaktiviteter, bra kollektivtrafikförbindelser med staden mm. Allra helst föreslår vi kransorter längs spårförbindelser. En utbyggnad med bostäder i de befintliga kransorterna innebär dessutom att underlaget för service ökar vilket skulle göra etableringen väl så attraktiv jämfört med att etablera ett nytt bostadsområde på jungfrulig mark.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

PO Sporrong, vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *