Ang dpl kv Siv, Uppsala kommun. Dnr. PLA 2012–20256. Granskning

2017-12-13

Till
Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala kommun
plan-byggnadsnämnden@uppsala.se

Ang. detaljplan kv. Siv, Uppsala kommun. Dnr. PLA 2012–20256. Granskning
Kvarteret Siv är ett bostadskvarter uppfört på 1960-talet vid korsningen Storgatan-Vaksalagatan. Förslaget avser att komplettera kvarteret med fler bostäder och skapa en mer varierad fasad.
Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av rubricerade ärende och vill anföra följande.
Kv. Siv har idag en undanskymd roll trots en mycket central placering. Kvarteret kan utåt staden uppfattas som slutet och tråkigt. Bostäderna nås av loftgångar som vänder sig mot innergården. Loftgångar är utifrån svenska förhållanden en mycket dålig bostadstyp, men kv. Siv uppvisar en ovanlig hög kvalitet i utförandet av loftgången. FVU anser därför att det i planen ska specificeras att lägenhetsdörrarna och de smäckra smidesräckena måste bevaras.

Den nya trappan och gång- och cykelvägen längs järnvägen är ett mycket bra tillskott. Det är även positivt att påbyggnaden har sänkts en meter sedan det förra förslaget. Det hade dock varit önskvärt om höjden hade minskats ännu mer.

Genom att överdäcka gården kan mer lokalyta erhållas, men en överdäckning skapar alltid en torftigare gårdsmiljö. Så stora träd som illustrationerna av den nya gården visar kommer inte vara möjligt att ha på en överdäckad gård.

FVU har inget i sig att invända mot att kv. Siv får en delvis ändrad ytterfasad och kompletteras med ytterligare huskroppar, men beklagar att den förändring som huset kommer att genomgå inte kommer leda till en förbättring. Plåtfasader var redan på 60-talet en mycket dålig idé och idén är inte bättre idag.

Uppsala dag som ovan

Anna Micro Vikstrand, ordf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *