ang enkät om Uppsala kommun – idag och i framtiden

Uppsala kommun                                                                                                      2015-03-20

Stadsbyggnadsdirektör Mats Norrbom

Stadsbyggnadsförvaltningen

753 75 Uppsala

Ang enkät om Uppsala kommun – idag och i framtiden

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, vill gärna ge ett svar på rubricerade enkät, utöver de enskilda svar som givits av medlemmarna. I detta yttrande skriver vi i korthet om en viktig utgångspunkt för översiktsplanen, nämligen omfattningen och fördelningen av tillväxten på kommunens olika orter.

FVU är positiv till stadens och kommunens tillväxt men vill framhålla att denna måste ske på stadens och kommunens villkor. Vi oroas över att tillväxten snarare styrs utifrån ett mått på ett önskat befolkningstal än utifrån en analys av vilken förtätning staden tål utan att väsentliga värden går förlorade. Om utvecklingen fortsätter i samma spår som under senare år kommer stadens unika stadsmiljö att förändras på ett negativt sätt genom de höghus som nu planeras och byggs i område efter område och som snabbt förändrar siluetten, genom att industriområden växer ut på åkermarken varvid det tydliga mötet mellan staden och slätten försvinner, genom en så hög exploatering att resultatet blir skuggig markmiljö i de nya bostadsområdena och genom att parker tas i anspråk för bebyggelse.

Vi tror att kommunen i mycket högre grad än hittills måste satsa på kransorterna så att dessa kan utvecklas till levande samhällen med bostäder för olika typer av hushåll, med arbetsplatser, med utvecklad service, mötesplatser och bättre kollektivtrafik. Med större befolkningsunderlag ökar förutsättningarna för att få till stånd levande samhällen. Forskning visar att mångkärniga regioner har stora fördelar bl a genom att resandet minskar. En sådan struktur befrämjar därför, jämfört med en struktur där satsningarna främst sker på regionkärnan, ett långsiktigt hållbart samhälle. Med en sådan satsning på kransorterna skulle trycket minska på Uppsala vilket skulle möjliggöra en utveckling som tar större hänsyn till stadens höga stadsmiljövärden. Att behålla Uppsalas stora attraktionskraft genom att bevara, vårda och varsamt utveckla stadens unika stadsmiljö är god ekonomi nu och på sikt.

Vi bifogar skrifter från FVU där vi utvecklar våra synpunkter:

  • Åtta principer för en god stadsmiljö (Januari 2011)
  • Utveckla Uppsalas kransorter! Goda exempel som inspiration. (Mars 2012)

För Föreningen Vårda Uppsala

dag som ovan,

Kristina Berglund

Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *