ang Kv Transformatorn, dpl för del av. Yttrande.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 071004
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang Kv Transformatorn, dpl för del av, dnr 2997/20049-1.

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av detaljplanen och ber härmed att få anföra följande:

I hörnet av Börjegatan och Norrlandsgatan ligger en byggnad murad i gult tegel som ursprung-ligen var en transformatorstation. Ett fint Uppsalaexempel på hur en industribyggnad anpassats för ett läge mitt i ett bostadsområde.

Kvarteret Transformatorn i Kungsängen innehåller ett utomhusställverk och några mindre transformatorbyggnader som skvallrar om områdets tidigare lite råa karaktär av industri och verksamhet i stadens utkant. Området kommer emellertid att ändra karaktär och successivt bli utnyttjat för bostadsändamål. Redan finns i ställverkets närmaste omgivning nybyggda stora bostadshus – dessutom finns sedan mitten av 1900-talet en liten bostadsenklav av betydande arkitektoniskt värde på en angränsande tomt. Strax sydost om ställverkstomten har nyligen en liten park ställts i ordning – den vittnar om de höga ambitionerna som finns för området.

Detaljplanen för kv Transformatorn har en tydlig ambition att ge förutsättningar för att ställverksmiljön anpassas till bostadsmiljön. Den föreskriver en “transparent skärm” mot vad som idag är Uppsalabuss område. Utomhusställverket kommer att ersättas av ett nytt inomhusställverk. Den vikigaste förändringen presenteras som en illustration som visar hur alla transformatorbyggnader, nya som gamla, samlas bakom en stor spaljé (så tolkar vi det), ett skal, på vilket klätterväxter skall bilda en grön volym. På illustrationerna är skalet exemplifierat som en “husvolym” som ställverksbyggnaderna är inställda i.

Föreningen Vårda Uppsala vill understryka vikten av att ställverket anpassas till bostadsmiljöns högre krav på utformning. Detta kanske kan lyckas – men det förutsätter att utförandet håller mycket hög klass. Illustrationerna ser trevliga ut. Vi vill framhålla att inte bara den samlande volymen – det gröna skalet – spelar roll utan även markbehandlingen på de ytor som inte nyttjas för byggnader. Det är möjligt att man på detta sätt kan skapa något som på motsvarande sätt som den inledningsvis nämnda transformatorstationen på Börjegatan försvarar sin plats i en bostadsmiljö.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén Sven Georg Zeitler
Ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *