ang områdesbestämmelser för Västeråkers kyrkomiljö. Dnr 2009/20024-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 10-09-18
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang områdesbestämmelser för Västeråkers kyrkomiljö. Dnr 2009/20024-1. Utställning.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har beretts tillfälle till yttrande över rubr förslag till områdesbestämmelser utställt t o m 2010-10-05. Västeråkers kyrkomiljö är klassifierad som kommunal kulturmiljö (kärna). Områdesbestämmelserna innebär viss utökad bygglovplikt samt ökade varsamhetskrav rörande nya byggnaders placering och utformning. Kommunen kommer inte att debitera lovärenden som aktualiserats till följd av den utökade bygglovplikten.

FVU:s synpunkter
FVU anförde i samrådsyttrandet att det är synnerligen positivt att införa områdesbestämmelser för kulturhistoriskt värdefulla miljöer. FVU föreslog dock en komplettering av förslaget med bygglovplikt för uppförande eller tillbyggnad av jordbrukets ekonomibyggnader samt ändring av tak- eller fasadmaterial och omfärgning av dessa byggnader. Av samrådsredogörelsen framgår att även länsstyrelsen “poängterar vikten av att utöka bygglovplikten att gälla ekonomibyggnader samt att införa rivningslov för denna typ av byggnader”.

I samrådsredogörelsen kommenterar stadsbyggnadskontoret FVU:s och länsstyrelsens förslag med texten “att ett fungerande jordbruk har stor betydelse för områdets kulturhistoriska värden” samt att “kontoret vill därför inte påföra ytterligare bygglovplikt utan visar i stället möjligheten till en bra dialog inför nya byggnaders placering och utformning”.

FVU delar uppfattningen att det är synnerligen angeläget att jordbruksnäringen kan utvecklas på ett gynnsamt sätt vilket bl a innebär att inga hinder bör föreligga för uppförande av erforderliga ekonomibyggnader. Ej heller bör det finnas restriktioner som medför fördyringar av byggnadskostnaderna. Däremot kan en annan placering eller en annan färgsättning, som ej medför merkostnader, betyda mycket för helhetsintrycket i kulturlandskapet. Skulle det vara fråga om rivning eller ombyggnad i ett mycket känsligt läge kan en dialog med stadsbyggnadskontoret innebära ett ypperligt tillfälle att informera om möjlighet till bidrag från länsstyrelsen för fördyring till följd av det kulturhistoriska värdet. Därför bör det finnas en garanti för att en dialog alltid kommer till stånd mellan markägaren och stadsbyggnadskontoret innan bygget genomförs. Det räcker inte med enbart ett till intet förpliktigande erbjudande om dialog.

Som FVU föreslagit i samrådsyttranden över Hagby och Tuna kyrkomiljöer skulle en obligatorisk dialog kunna ske enkelt som ”bygglov över disk” med en skriftlig bekräftelse på överenskommelsen upprättad vid dialogtillfället som enda handling. En sådan dialog kan vara mycket fördelaktig inte minst för den bygglovssökande genom att han/hon kan få goda råd som leder till lägre kostnader.

När nu kommunen upprättar dessa angelägna områdesbestämmelser, varför inte se till att de blir så effektiva som möjligt så att det goda syftet uppnås fullt ut? En garanti för att en timmes kostnadsfritt samtal verkligen kommer till stånd inför ny-, till- och ombyggnad samt rivning av ekonomibyggnader kan ge stor positiv effekt för kulturlandskapet och goda och kostnadsbesparande råd till den sökande. Ett sådan garanterad dialog kan rimligen inte innebära ett hinder för ett fungerande jordbruk!

I övrigt hänvisas till FVU:s samrådsyttrande i detta ärende.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *