ang progr för del av kv Blomman,dnr 2005-20023 -1/yttr

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun Uppsala 2006-04-13
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

angående program för del av kv. Blomman (Dnr 2005-20023 -1).

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har tagit del av rubricerad remisshandling och ber härmed att få anföra följande.

Som framgår av remisshandlingen utgör de båda villorna inom det aktuella planområdet tillsammans med två grannhusen vid Villavägen Uppsalas första egentliga villaområde, tillkommet under 1800-talets sista decennier. Redan detta faktum innebär att eventuella förändringar av bebyggelsen eller dess omfattning måste ske med iakttagande av största möjliga varsamhet och stor kulturhistorisk hänsyn. De få exempel på villor i parkliknande miljö från denna tid som finns kvar i Uppsala måste i möjligaste mån få kunna bevaras.

Programförslagets egen konsekvensbedömning (s. 9) är ju också att den relativt väl bevarade villamiljön med dess parkliknande trädgård från 1880-talet till viss del går förlorad, om programmet blir verklighet. FVU skulle med hänvisning till den kulturhistoriskt mycket värdefulla miljön helst se att de båda tomterna bevarades i sin nuvarande utformning. Till nöds kan föreningen tänka sig, att den mycket stora hörntomten på Villavägen 3 i enlighet med förslaget delas och bebyggs med ett större bostadshus med karaktär av stadsvilla. Ett sådant hus bör dock till sitt yttre väl harmoniera med den ursprungliga bebyggelsen. Att, som föreslås i programmet, den arkitektoniska utformningen bör spegla vår tids formspråk skulle på ett olyckligt sätt förändra områdets unika karaktär. Föreningen välkomnar att det ursprungliga, exteriört välbevarade bostadshuset föreslås q-märkas med förbud mot fasadförändring.

Föreningen har ingenting emot att det före detta uthuset permanent byggs om till bostäder men förutsätter därvid att inte heller detta hus märkbart förändras till exteriören.

Det av den kände Uppsalaarkitekten Simon Lindsjö 1938 ombyggda huset på Villavägen 5 föreslås enligt programmet rivas med hänvisning till att det genom ombyggnaden förlorat mycket av sitt kulturhistoriska värde. Föreningen delar inte denna uppfattning. Ombyggnaden må ha berövat huset dess ursprungliga utseende, men huset har i sitt nuvarande skick stora arkitektoniska kvaliteter och bör inte tillåtas rivas, liksom också uthuset bör få vara kvar. Inte heller bör ny bebyggelse tillåtas på den bakomliggande tomten, vars öppna parkkaraktär därvid helt skulle gå förlorad. Det radhus som i planen föreslås uppföras här skulle dessutom helt bryta mot områdets arkitektoniska miljö.

Sammanfattningsvis ser Föreningen Vårda Uppsala alltså helst, att all nybyggnad på de berörda tomterna undviks. Skulle detta av okänd anledning inte vara möjligt, kan föreningen till nöds tänka sig ett nytt hus på tomten Villavägen 3 i en för området harmonierande stil. Föreningen anser däremot, att tomten Villavägen 5 bör bevaras i sitt nuvarande skick – att radhusen alltså utgår ur planen, och att den på tomten belägna villan under inga omständigheter får rivas, tillbyggas eller fasadförändras.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén, vice ordförande Mats Wahlberg, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *