ang program för Fasma 4:29,. Dnr 2007/20034-1. Samråd.

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 20091021
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang program för Fasma 4:29,. Dnr 2007/20034-1. Programsamråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har beretts tillfälle till yttrande över rubr förslag till program, utsänt för samråd t o m 2009-11-16. Planområdet ligger ca 25 km från Uppsala och ca 7 km från Björklinge. På kartbilaga till programmet redovisas 16 tomter för friliggande villor. I trakten i övrigt finns gles och spridd villabebyggelse. Busslinje 815 trafikerar väg 765 med ett mindre antal turer på vardagar. Förskola, skola, livsmedelsbutik och viss annan service finns på 7 km avstånd i Björklinge.

FVU:s synpunkter
Projektet strider i alla avseenden mot den övergripande inriktning och de riktlinjer i översiktsplanen som syftar till att nå ett långsiktigt hållbart samhälle; en ny bebyggelsenklav på åkermark långt från service och med låg kollektivtrafikstandard som leder till högt bilberoende. I översiktsplanen står följande:
• ”Översiktsplanens övergripande inriktning för bostadslokalisering utanför staden är att koncentrera bostadsbebyggelsen till prioriterade tätorter och stråk med goda kommunikationer.” (s. 50)
• ”Vid lokalisering av bostadsbebyggelse ska beaktas påverkan på och tillgången till kommersiell service, särskilt dagligvaruhandeln.” (riktlinje s. 57)
• ”Vid markanvändningsbeslut ska påverkan på trafiksäkerhet, bilberoende, transportarbete och belastning på transportsystemet alltid beaktas.” (riktlinje s. 59)
• ”Kollektivtrafiksystemets konkurrenskraft bör stöttas och möjligheten till kollektivtrafikförsörjning beaktas för resgenererande verksamhet.” (riktlinje s. 62)
• ”Brukningsvärd jordbruksmark utanför tätorternas expansionsområden samt de prioriterade stråken ska så långt möjligt skyddas från exploateringar som försvårar framtida brukande av jorden.” (riktlinje s. 77)

Detta projekt strider således i alla väsentliga avseenden mot redovisad inriktning i översiktsplanen!

Tyvärr är detta inte det enda projekt av samma slag som är aktuellt. I Dalby har utställning genomförts av ett planförslag för 8 villor (från början 14 bostäder) på jordbruksmark med gles kollektivtrafik, långt till skolor och drygt en mils avstånd till större dagligvarubutik. I Uls-Väsby har samråd genomförts för ett villaområde med 17 villor på jordbruksmark och på 3 km avstånd från kollektivtrafik och lågstadieskola och drygt en mils avstånd till en större dagligvarubutik. Härutöver tillstyrks många ansökningar om lokaliseringsprövning för småhus på landsbygden på vartenda byggnadsnämndssammanträde. Den nyligen utställda detaljplanen för Vaksala-Lundby ligger i och för sig inom ett utvecklingsstråk enligt översiktsplanen, men kommer också att bli ett område med stora avstånd till service och därmed högt bilberoende. Detta är stadsspridning, inte en utveckling som leder till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Kommunen är skyldig att ha en aktuell översiktsplan och i denna redovisa de allmänna intressen och de miljö- och riskfaktorer som ska beaktas vid beslut om markanvändningen. Efter ändringar i PBL 1996, i samband med att miljöbalken trädde i kraft, har översiktsplanen stärkts som ett verktyg i kommunernas arbete att nå en hållbar utveckling. Även om översiktsplanen inte är juridiskt bindande ska planen vara vägledande när kommunen upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser samt prövar bygglov enligt PBL. Det är förvånande att det i ärende efter ärende kan konstateras att de kloka intentionerna i översiktsplanen uppenbarligen inte har effekt i efterföljande detaljplanering och lokaliseringsprövningar.

Sammanfattning
Förslaget till bebyggelse i Fasma och flera andra aktuella projekt visar att kommunen åsidosätter översiktsplanen och dess roll som övergripande styrinstrument samt grundläggande inriktning för hållbar samhällsplanering enligt PBL (2 kap 2§).

FVU avstyrker med kraft den föreslagna exploateringen i Fasma eftersom den strider mot de principer som gäller för att nå ett långsiktigt hållbart samhälle enligt nationella, regionala och kommunala miljömål.

Eftersom ärendet är ett exempel av många på en viktig principiell förändring i förhållande till översiktsplanens riktlinjer översändes kopia på detta yttrande till kommunstyrelsen och länsstyrelsen f.k.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

Lars Bagge, ordförande Kristina Berglund, styrelseledamot

Kopior: Till kommunstyrelsen och länsstyrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *