ang program för Nåsten 1:1, dnr2006-20048-1, yttrande


Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 070909
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang. Nåsten 1:1, programsamråd, dnr 2006-20048-1

Programmet behandlar ett förslag till utbyggnad av småhusområde om c:a 6 ha alldeles intill nordvästligaste delen av naturreservatet F1:17, Hågadalen – Nåsten. Utbyggnaden avser ett tiotal tomter, i huvudsak på brukad åkermark. Åkern omges av välbildade skogsbryn med bland annat ek, hägg, rönn, ask och slån. I väster respektive öster ligger boställena Nåsten och Forsbacka. C:a 300 meter norrut ligger ett småhusområde om ett tjugotal tomter, som på grund av ett mellanliggande skogsparti är helt osynligt från åkern ifråga.

Föreningen Vårda Uppsala ställer sig av flera skäl avvisande till förslaget.:

Området ligger omedelbart intill naturreservatet, vilket här närmast utgörs av en ganska smal däld med brukad åker, som österut ersätts av barrskog med lövinslag. Bebyggelsen kommer att bli väl synlig från denna del av reservatet och inskränka på upplevelsen av ett oexploaterat landskap. I gällande översiktsplan för utbyggnad i Uppsala läses att ny bebyggelse och anläggningar inte får förvanska upplevelsen av naturkaraktär, landsbygd och kulturhistoriskt landskap. Förslaget strider mot denna princip; de många hag- och ängsmarkspartierna anges i reservatsföreskrifterna som viktiga element. Ett respektavstånd till naturreservat bör alltid tillgodoses.

Vidare innebär planen en fortsatt uppsplittring av det odlingslandskap, som ännu i betydande utsträckning omgärdar Uppsala. Varje exploatering, större eller mindre, i detta landskap leder enligt gammal erfarenhet till en fortsättning, ofta med större lätthet för varje gång. I översiktsplanen för staden kan på denna punkt läsas, att sammanhängande grönområden skall förbli sådana och att bebyggelse kan tillkomma endast i mycket begränsad omfattning. Föreningen Vårda Uppsala anser att detta äger full tillämpning i det aktuella fallet. Grupper av småhus, som den föreslagna, bör i största möjliga utsträckning anslutas till redan befintlig bebyggelse och inte exploatera ännu en landsbygdsmiljö. Särskild kvalitet har de nämnda varierade skogsbrynen, med sin betydelse för i första hand insekts- och fågelliv. Att “komplettera befintliga åkerbryn och åkerholmar”, som föreslås i mötet med reservatet är dunkelt formulerat men i alla händelser mycket betänkligt.

Med hänsyn till vad här sagts ber Föreningen Vårda Uppsala att få avstyrka programmet för fastigheten Nåsten 1:1 i sin helhet.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

Anna Nilsén, ordförande Bengt Jonsell, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *