ang Strukturprogr för Librobäck dnr 2005/20001-1

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 060504
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

angående.strukturprogram för Librobäck, diarienr 2005/20001-1.

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av rubricerade handling och ber att få framföra följande synpunkter.
Allmänt ser vi positivt på att det relativt glest utnyttjade området innanför Bärbyleden, för närvarande nyttjat för lager och småindustri, på sikt kan ersättas med centralt belägna bostäder, kontor och handel. Områdets läge i förhållande till Stora Torget kan i detta avseende jämföras med Gränby- och Bellmansområdena. Samtidigt anvisas mark för lager- och industriverksam-heterna längre ut i området. Jämförelser kan i viss mån också göras med Industristaden i Kungsängen. Större delen av bostadsbebyggelsen söder om Fyrisvallsgatan mellan Börjegatan och ån byggs redan eller är i detaljplaneskedet. (Obs, att den vänstra bilden på sidan 3 i sammanfattningen är spegelvänd.)

Område 2
Stor yta är avsatt för externhandel, typ stormarknader. Vi hoppas, att Byggnadsnämnden har tänkt över och vägt in konsekvenserna för cityhandeln.

Område 4, 5, 6 och 11
Ett av Föreningens viktigaste mål är att värna om “staden på slätten” och vi måste därför starkt invända mot det inkräktande på slättlandet som nu eller i framtiden med stöd i översiktsplanen här kan komma att ske.
Husen längs Tiunda- och Hällbygatorna utgör ett klassiskt exempel på den för Uppsala typiska, direkta övergången mellan stad och land. Ta denna bebyggelse som utgångspunkt och håll den linjen upp mot Librobäcken samt låt den mjukt vika av mot Börjegatan. Det innebär,

att utredningsområdena 4 och 11 helt utgår,
att område 5 reduceras något i spetsen, och
att drygt hälften av område 6, utanför Cementgjutaren, faller bort.

Område 8, Seminariet
Seminariet är en av Uppsalas mest karaktärsfulla, offentliga byggnader, ett av stadens få exempel på nationalromantik. Det ritades av Axel Lindegren 1916 (även den s k KFUM-borgens arkitekt). Här krävs stor varsamhet: återanvändningen måste noga anpassas till stora våningshöjder och monumentala interiörer. Dessutom måste ett rejält respektavstånd garantera upplevelsen av en fritt liggande byggnad. Seminariet har arkitektoniska kvaliteter av en art som det bara byggs en handfull av på ett århundrade i Uppsala. Om, som vi hoppas, också en stor del av parken i södra delen bevaras som parkmark, är de ca 250 lägenheter som nämnts i pressen kraftigt i överkant.

Område 9
Om man analyserar programmets avsikter med Fyrishovsområdet framgår, att det inte blir mycket friyta kvar för allmänt rekreations- och parkändamål. Nya byggnader och parkeringsytor kommer att ta plats. En allvarlig osaklighet i bilaga 1 är att den stora trista parkeringsytan längs Fyrisvallsgatan markerats som yta för rekreation/idrott!

Område 10
Ytterligare en punkt där vi vill rikta allvarlig kritik mot programförslaget är den påtagliga bristen på parkmark! Låt oss jämföra med två 60-talsområden, båda av ungefär samma storlek: Gränby och Bellman/Heidenstam/Lagerlöf. Där utgör minst 20-–25% av ytan stadsdelspark. I Libro-bäcksområdet finns huvudsakligen smala promenad- och cykelstråk längs å och bäck. Den lilla Klockarparken och vad som blir kvar av seminarietomten är vad som erbjuds för lek och spel för barn i förskole-, låg- och mellanstadieålder. Stråken längs vattendragen är med tanke på olycksriskerna helt olämpliga i detta avseende. En kvartersstor stadsdelspark centralt i område 7 är vad som krävs – för det är väl ändå meningen att stadsdelen också är till för barnfamiljer?
Vad gäller industri- och arbetsområdet 1 ger motsvarande jämförelse med Boländerna och Fyrislund vid handen att det krävs ett större parkområde också här, en plats för avkoppling och raster.

Sammanfattningsvis anser Föreningen Vårda Uppsala, att man i en stadsdel med så stora tillskott av bostäder och lokaler måste visa generositet mot såväl boende och arbetande som mot förutsättningarna i form av byggnader och landskap. Luftighet och rymd måste få nyansera den effektiva tätpackningen.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén, vice ordförande PO Sporrong, 2:e vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *