angående planer på bebyggelse i kvarteret Ubbo


Det har kommit till Föreningen Vårda Uppsalas kännedom, att Stiftelsen Ubbo önskar uppföra en bostadslänga i den del av kv Ubbo som gränsar till den väg som går mellan Trefaldighetskyrkan och Lindska skolan genom Odinslund upp mot Carolina. Föreningen vill med anledning av detta avge synpunkter.

Den miljö där den planerade bebyggelsen skulle förläggas uppfattas idag allmänt som en del av Odinslund, dvs av en offentlig parkmiljö. Odinslund ingår i ett sammanhang, där åt det ena hållet Slottsbacken, Engelska parken och Botan bildar ett i det närmaste sammanhängande grönstråk. Åt övriga håll har Odinslund kontakt med Riddartorget och Universitetsparken.
I det inre av kvarteret Ubbo finns en äldre bebyggelse från 1700- och 1800-talen, som ligger indragna från vägen och den tänkta byggnadstomten. Denna uppfattas idag som en del av den beskrivna parkmiljön. Ett par av husen disponeras av skulptören Staffan Östlund. Användningen av husen som ateljé har bidragit till att göra miljön levande utan att störa det officiella intrycket. Den äldre bebyggelsen bidrar till parkens estetiska värde och utgör en liten rest av ett snart försvunnet Uppsala. Skulle en byggnad uppföras vid vägen nedanför dem förloras denna för ögat livande aspekt. Därtill förändras Odinslund som helhet genom att parken, bortsett från en rad alléträd, för ögat begränsas till området nedanför vägen i riktning mot Drottninggatan. Att en gångväg är tänkt att passera mellan husen inne i kvarteret Ubbo, hjälper inte upp detta intryck.
Trefaldighetskyrkan, Domkyrkan, Gustavianum, Ärkebiskopsgården och Lindska skolan befinner sig i den tänkta byggnadens närområde. En närmiljö av detta slag ställer krav på sin omgivning och gör den till ett riksintresse. Uppförandet av bostäder i ett dylikt område harmonierar inte med områdets officiella karaktär, utformningen må i sig vara aldrig så tilltalande. Odinslund är del av den klassiska miljö som utgör Uppsalas hjärta, och Föreningen måste uttrycka sin förvåning över att det aktuella området över huvud taget förekommer i en diskussion om nybyggnad.

Sammanfattningsvis vill Föreningen framföra som sin åsikt

• att en nybebyggelse av det planerade slaget skulle göra ett svårt ingrepp i en klassisk miljö.
• att bostäder i denna offentliga miljö skulle utgöra ett främmande element och rimma illa med
områdets officiella karaktär.
• att den klassiska delen av Uppsala för all framtid bör vara skyddad mot ingrepp av denna art.
• att parkmiljön i stadskärnan under inga omständigheter bör decimeras.

Hanteringen av en miljö som Odinslund är grannlaga, och vi tror gärna, att Uppsala kommun och övriga berörda instanser är beredda att beakta ovanstående synpunkter och därmed ta ansvar för en del av Uppsalas kulturarv.

För Föreningen Vårda Uppsala

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *