BN ang detaljplan för Malmaparken, Norby, dnr 2005/20068-1


Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 060313

ang detaljplan för Malmaparken, Norby, dnr 2005/20068-1.

Föreningen Vårda Uppsala har redan i en tidigare omgång yttrat sig om utbyggnad av ett par små parker i Norby, varav den ena var Malmaparken (dnr 2004/20054-1). Vi ställde oss då principiellt negativa till utbyggnad av dylika gröna andningshål och till planlagd parkmark över huvud taget. Detta är fortfarande Föreningens inställning.
Enligt Föreningens mening är en tillfällig efterfrågan inte skäl nog för att frångå planbestäm-melser som tillkommit i akt och mening att säkra goda boendemiljöer åt dem som valt att bosätta sig i området. Närheten till Stadsskogen kan inte betraktas som ett vägande argument för att bebygga en park av detta slag. De aktuella små grönområden som sprängts in i denna villastad har en helt annan funktion än Stadsskogen. De utgör gemensamma träffpunkter i en i övrigt privat sfär. Som Föreningen redan tidigare påpekat kan områden med enfamiljshus och villor bli enformiga och tråkiga att bo i utan dylika avbrott.
Ett argument för bebyggande av Vallareparken alternativt Malmaparken var på programstadiet, att så många människor ville bo i detta område. En del av områdets charm är just dess små grönytor, där barn kan leka nära sina hem och boende bekvämt kan ta en nypa luft och kanske sätta sig en stund. Det är inte så Stadsskogen fungerar, och den utgör därför inget alternativ. Enligt vad Föreningen erfarit från boende i området utgörs för närvarande en stor del av dessa av äldre, för vilka det inte sällan kan vara ett alltför stort företag att ta sig till Stadsskogen, om man vill ha en stund i friska luften och för den delen inte heller lika säkert som en promenad i närområdet. Bebygger man de aktuella gemensamhetsytorna går för övrigt en del av områdets attraktivitet förlorad. Att bebyggelse med nio villor här skulle ”bidra till att bevara karaktären av Norby som ett grönt småhusområde” (s 6) kan Föreningen inte gå med på. Till Norbys karaktär hör de små parkplättarna.

Låt oss inte fördärva en utmärkt planerad boendemiljö som Norby genom förtätning av det aktuella slaget. Norby bör inte förtätas ytterligare. De små parkerna i området tillhör dess karaktär och bör bevaras. Vi ber alltså att få avstyrka denna plan i sin helhet.

För Föreningen Uppsala
dag som ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *