Detaljplan för planändring Lillskogen 1:27, dnr 2002/20011-1.


I rubricerade planärende vill Föreningen Vårda Uppsala (FVU) anföra följande.

Om den planerade planändringen genomförs, och den föreslagna bebyggelsen uppförs, kommer områdets karaktär att förändras på ett sätt som inte till fullo påtalas i detaljplaneförslaget. Den mest påtagliga förändringen blir sannolikt den mycket kraftiga reduceringen av fastighetens trädbestånd. Större delen av detta finns på just de delar av fastigheten som berörs, framför allt den östra delen (kedjehuslängan), men även i det sydvästra hörnet (s k gruppboende). Detaljområdets karaktär präglas i dag av torpets öppna trädgård omgiven av och i kontrast mot ett relativt glest men sammanhängande trädbestånd. Om förslaget genomförs kommer torpet och dess trädgård i framtiden i stället vara omgiven av bebyggelse på två sidor.

Vidare kommer en ekonomibyggnad av trä i fastighetens sydvästra hörn att försvinna (vilket nämns i planförslaget), liksom en jordkällare av sten i det nordöstra hörnet (vilken inte omnämns överhuvud taget). Båda dessa har måhända ett inte så högt kulturhistoriskt värde var för sig men bidrar ändå till helhetsintrycket.

När det gäller området i stort kännetecknas omgivningen närmast Bergsbrunna gård av en mycket gles och relativt heterogen bebyggelse med mycket – till stor del närmast vildvuxen – grönska. Hela Bergsbrunna villaområde karaktäriseras av förhållandevis stora tomter med friliggande villor uppförda under 1900-talets tredje fjärdedel i tidstypisk stil vilket här bl a innebär mycket fasadtegel och ganska sparsmakade exteriörer, även om både äldre och yngre inslag finns.

Sammanfattningsvis medför detta att mycket av torpets karaktär – som man säger sig vilja bevara – går förlorad om man sågar ner träden och river de tillhörande ekonomibyggnaderna. Vidare är det en viss risk för att en kedjehuslänga kommer att te sig som en katt bland hermelinerna – medan en byggnad för gruppboende kanske bättre skulle kunna smälta in i området kring Bergsbrunna gård.

Sammantaget innebär detta att Föreningen Vårda Uppsala å ena sidan inte utan invändningar kan tillstyrka förslaget till planändring i sin nuvarande form, men å andra sidan inte kan finna skäl till att helt avfärda tanken bakom ändringen. Området tål möjligen en varsam förtätning, men i så fall i bättre samklang med omgivningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *