Dpl för del av Bälinge-Nyvla

2005-09-03
angående dpl för del av Bälinge-Nyvla 4:2, dnr 2003/20015-1.

Föreningen Vårda Uppsala betraktar Bälinge som en ort som på sikt bör utvecklas till en vad gäller service någorlunda självförsörjande kransort med ett befolkningsunderlag som medger detta och kan bära täta och goda allmänna kommunikationer med Uppsala. Av den aktuella planen framgår, att planförfattarna är inne på samma spår men inte tycker sig kunna förhindra att ännu ett stort stycke centralt belägen åkermark förvandlas till villatomter. Endast ett litet stycke mot Allmänningsvägen är reserverat för annan bebyggelse.
Föreningen har tidigare i ett par samrådsskrivelser framhållit vikten av att skapa ett stadsmässigt centrum i Bälinge, gärna nära kyrkan men på respektavstånd från denna, och vi uttryckte i samband med dpl för del av Bälinge-Ekeby 1:177 m fl., dnr 2003/20052-1 vår tillfredsställelse över den flerfamiljsbebyggelse som planerades för detta område. Vi vill här upprepa vår önskan om en mer stadsmässig bebyggelse för centrala delar av Bälinge, gärna med mark sparad för den centralt belägna servicebebyggelse som kan komma att behövas inom en inte alltför avlägsen framtid. Ett identifierbart centrum är redan nu önskvärt. Orten har än så länge en föga inspirerande karaktär av sovstad.
Föreningen ser det sålunda som synnerligen önskvärt, att Bälinge tillsammans med ett antal andra kransorter redan nu planeras på ett sätt att de kan bli lockande boendealternativ och därmed minska trycket på Uppsala stad. Det behövs en mer varierad bebyggelse med olika typer av boendemöjligheter. Vi skulle därför gärna se en omarbetning av föreliggande plan så att marken utnyttjas bättre, gärna flerfamiljshus kring en grönyta. Det rör sig om A-klassad jordbruksmark som får tas i anspråk endast om den tillgodoser väsentliga samhällsintressen. En förtätning in mot ortens centrum skulle berättiga ianspråktagandet av denna mark.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén
Vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *