Höstbrev 2007

Föreningen Vårda Uppsala

Kära Föreningsmedlemmar! 070830

Hösten har anlänt, och alla verksamheter börjar komma igång efter semestrar och överdådigt Linné-firande. Sällan har väl staden varit så vackert skrudad som denna sommar med alla planteringar till ”blomsterkonungens” ära. Även Föreningen Vårda Uppsalas höstarrangemang för medlemmarna har tagit form och återfinns nedan. Evenemangen kommer att annonseras också under Föreningsnytt i UNT. Välkomna till både föredrag och exkursion, och ta gärna med vänner och bekanta på arrangemangen.

Lördag den 15 september, kl 14 (precis)

Uppsala och identiteten

Fil dr Henrik Widmark som disputerat i konstvetenskap på en avhandling om stadsidentitet, föreläser på detta tema med utgångspunkt i Uppsalas stadsbild: Vad är det som skapar Uppsalas identitet? Är det människorna, historien eller stadens särpräglade miljöer som formar den? Eller är det när dessa och flera faktorer samverkar som stadens identitet framträder? Dessa frågor bör vara centrala för dem som ansvarar för Uppsalas utbyggnad.

Lokal: Kerstin Ekmansalen i Stadsbiblioteket

Söndag den 30 september

Bussutflykt till kvarteret Blåsenhus och Ultuna.

Avfärd kl 13.30 (precis) med buss från Centralstationen. Återkomst kl 16.30.

Blåsenhus är ett ärende som föreningen under lång tid har följt. Kvarteret kommer att bli föremål för utbyggnad inom de närmaste åren för bl a Pedagogicum. Lars Bagge, docent och samhällsplanerare har följt ärendet för föreningens räkning och kommer att bli vår guide där.

Ultuna är till skillnad från Blåsenhus ett alldeles nytt ärende som föreningen följer med stort intresse. Ultuna och Lantbruksuniversitetet har vad gäller området anor från förkristen tid. Där finns byggnader ända från 1700-talet och fram till den stora omdaningen på 1970-talet, då högskolorna blev universitet. Nu står campusområdet på nytt inför förändringar. Landskapsarkitektutbildningen som startade först 1963 har också avsatt intressanta spår i campusmiljön. Arkitekt PO Sporrong som har ingående kännedom om områdets historia och varit lärare inom nyssnämnda utbildning guidar och berättar om de aktuella planerna.

Lördag den 13 oktober, kl 14 (precis)

Radhus på höjden

Docenten i civilrätt vid Juridiska institutionen och föreståndare för Institutet för fastighetsrättslig
forskning, Margareta Brattström föreläser om ett nytt sätt att äga sin bostad. Fastigheter har hittills varit en bit mark. Genom lagregler om så kallad tredimensionell fastighetsindelning kan en fastighet numera vara belägen uppe i luften – en bro kan vara en fastighet och marken under en eller flera andra fastigheter. Inom kort antas det bli möjligt med ägarlägenheter i Sverige. Varje lägenhet i en byggnad kan då bli en fastighet och bilda något man likna vid radhus på höjden. Hur är de nya reglerna utformade och hur kan de påverka samhällsbyggandet?

Lokal: Kerstin Ekmansalen i Stadsbiblioteket
Aktuella ärenden

Efter en tillfällig nedgång i ärendefloden under hösten har antalet byggärenden ökat påtagligt, och föreningen har haft fullt upp med att besvara remisser, många av dem gällande planer för själva staden, något färre vad gäller kransorterna.

Förutom Blåsenhus och Ultuna har föreningen bevakat utvecklingen av stadens nya resecentrum och där bidragit med synpunkter som beaktats. Föreningen är för tillfället relativt nöjd med utvecklingen av detta ärende. Dock avvaktar vi den definitiva lösningen på cykelparkeringsproblemet. Det är viktigt, att staden nu, när tillfälle bjuds, äntligen blir av med detta stora problem, så att stadens ansikte för den anländande tågresenären kan te sig mer inbjudande. En stor uppryckning skedde i detta hänseende i somras genom de mycket vackra planteringar som mötte resenären. Föreningen hoppas i detta fall på en fortsättning.

Ett aktuellt ärende är de planer som föreligger på att bebygga parken vid Mikaelskyrkan, vilket föreningen starkt motsätter sig och kommer att försöka avstyra. Under de senare åren har en tendens funnits att ta parkmark i anspråk för bebyggelse, vilket föreningen ser som en mycket olycklig utveckling.

Ett annat ärende under uppsegling är den bebyggelse som planeras i seminariekvarteret. Här har föreningen försökt verka för bevarandet av seminariebyggnaden inklusive park och ämnar fortsätta att försöka motverka realiserandet av dessa planer. Seminariet är en i uppsalasamman-hang närmast unik byggnad. För att hävda sig behöver den den omgivande parken. Att som för närvarande föreslås bygga om huset till bostäder ser föreningen som en mindre lyckad åtgärd. Men huset måste givetvis få en ny användning, kanske helst för undervisningsändamål. Skulle huset komma att omges av det stora antal bostäder som planeras i parken, sänker det värdet av denna kulturmiljö.

Föreningen har i ärendet med kompletterande bebyggelse i kv Blomman fört en ojämn kamp med de ekonomiska intressen som styrt planens tillkomst, och den planerade byggenskapen torde tyvärr komma att för förverkligas och för all framtid fördärva en genuin miljö av en typ som i Uppsala närmast saknar motsvarighet, den stora villan i parkmiljö.

Odinslund är ett ärende som föreningen uppmärksamt följer. Där föreligger för närvarande, som tidigare meddelat, planer på ett hotell för gästforskare i den övre delen av parken, det område som utgörs av kv Ubbos nedre del. Föreningen vill bevara denna del av kv Ubbo som park men kan tänka sig en mindre byggnad på den plats som nu är parkering, nära Lindska skolan.

Detta var ett axplock ur föreningens verksamhet, ingalunda en heltäckande redogörelse. Vi har en hemsida där våra skrivelser kan studeras in extenso under rubriken Skrivelser. Adressen är www.vardauppsala.se.

Slutligen, det är av stor betydelse för styrelsens ledamöter, att det finns intresserade medlem-mar, och vi ber därför både nya och gamla sådana att verka för att sprida kunskap om föreningen och dess arbete. Det har på senaste tiden kommit en del nya medlemmar, vilket känns uppmuntrande. Vi hälsar de nya hjärtligt välkomna! Föreningens nya policy att anordna föreläsningar verkar ha uppskattats, och styrelsens ledamöter sätter värde på att få personkontakt med medlemmarna på detta sätt.

Vi hälsar gamla, nya och blivande medlemmar välkomna till våra
arrangemang och hoppas på en givande höst!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *