kv Blåsenhus, dpl för del av

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 060314

ang. detaljplan för Pedagogikum, del av kv Blåsenhus (Dnr 2005/20007-1)

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av rubricerat förslag och vill med anledning härav framföra följande synpunkter.

Föreningen är införstådd med att nu gällande program för området medger en omfattande bebyggelse och att eventuella begränsningar i den nya planen blir avgörande för universitetets möjligheter till expansion i någorlunda centralt läge, något som har stor och positiv betydelse för stadens identitet.

Föreningen är positiv till användningen av planområdet under förutsättning att bebyggelsen utformas med största möjliga hänsyn till omgivningarna, främst slottet och Botaniska trädgården, såsom framhålls i förslaget. Samrådshandlingen saknar angivelse av byggnadernas exakta lägen, takvinklar och fasadutföranden, vilket försvårar bedömningen med avseende på gestaltning, siktlinjer mm. Intentionerna framgår visserligen i form av inriktningarna i gestaltningsprogrammets illustrerade förebilder och plankartans angivelse av genomsiktlighet, bruttoarea (30.000 kvm ovan mark) och högsta byggnadshöjd ca 16 m (38-22 m). Men, i en remisshandling gällande detaljplan bör huskropparnas begränsningar anges – inte endast ett bebyggelseområde, särskilt i ett fall som detta då planen ligger i en av stadens känsligaste miljöer. Det är föreningens förhoppning att utställningshandlingen kompletteras med en disposition med avseende på byggnader, tillfarter, siktlinjer och platsbildande.

Föreningen förordar en bebyggelse utformad enligt mottot “institutioner i parkmiljö”, vilket stämmer väl överens med förebilderna och intentionerna att bebyggelsen längs Norbyvägen inte får upplevas som en mur eller stenstad. Visionen kan uppnås med väl åtskilda byggnadskroppar med variation i byggnadernas volym, form och material.

Förslaget anger 30 000 kvm byggnadsyta, vilket tillsammans med att högsta byggnadshöjd uppgår till 4 våningar och att bebyggelseytan är ca 15 000 kvm, ger till resultat att minst halva planområdet upptas av byggnader. Enligt föreningens uppfattning innebär båda dessa anvisningar en täthet som blir svår att förverkliga om en stor variation i byggnadernas volym, genomsiktlighet och kraven på anpassning till omgivande bebyggelse skall upprätthållas. Givetvis är dock denna uppfattning beroende av utformning och disposition, varför föreningen med intresse emotser det fortsatta planarbetet. Föreningen kan tänka sig en variation av byggnadshöjden mellan två och fyra, undantagsvis sex våningar (dock inte mot Norbyvägen!).

Trafik.

Samrådshandlingarna och programförslaget underskattar, enligt föreningens uppfattning de trafikproblem som kommer att föranledas av Blåsenhuskvarteret i sig och blir ännu tydligare, om de sätts in i den kontext som skisseras i Översiktsplan för Uppsala stad 2002 och om den kommande utveckling av campussystemen (Science Park, Rosendal, Ångström, Ulleråker mm.) inkluderas.

Tekniska kontoret anger framtida belastningar på Norbyvägen och Dag Hammarskjölds väg (Dag H:s väg) till 5 000 respektive 13 000 fordon per dygn (fpd), exklusive trafikgenerering till följd av kv. Blåsenhus. Enbart en första utbyggnad med 30 000 kvm institutionsyta innebär
2 000 till 3 000 ytterligare verksamma i kvarteret med åtföljande generering av 1 000 till 2 000 fpd vid oförändrad bilanvändning. Förutom nämnda gator berörs även Artillerigatan och Villavägen (där den senare bör tydliggöras som cykelstråk) av utbyggnaden.

Här, såväl som på andra håll i staden gäller att prioritera kollektivtrafiken samt gång och cykel för att minska biltrafiken till acceptabla nivåer med tanke på miljömål och trängsel. En signifikant minskning av biltrafiken kan ske först när ett attraktivt alternativ erbjuds i form av en utvecklad kollektivtrafik, vilket innebär en omfattande uppgradering av denna med avseende på framkomlighet, turtäthet och kapacitet.

Följande åtgärder behöver genomföras för att klara tillgänglighet och passage till kv. Blåsenhus:

Norbyvägen behåller sina båda körfält för biltrafik med svängningsfil mot T-korsningen med Dag H:s väg och en gatuhöjning för att erhålla ett vilplan före korsningen. På vardera sidan om gatan anläggs, inom 3,5 – 4 meter, separata gång- och cykelbanor. På södra sidan, gärna innanför en trädrad, anläggs dubbla körfält för kollektivtrafik (ca 7 meter) med hållplatsutrymme samt en förgård (minst 5 meter) mot den nya bebyggelsen. Sammantaget innebär detta att gaturummet ( mellan Botaniska trädgårdens mur och de nya byggnaderna) breddas till ca 30 meter och att dessutom ett behövligt respektavstånd skapas mellan trädgården och de nya institutionsbyggnaderna. Denna trafikföring bör även prövas att införa i kv Lagerträdet.

Kvarteret Blåsenhus, där den aktuella planen utgör en första etapp, är ett exempel på att förtätad bebyggelse medför ökade trafikbelastningar som inte kan negligeras, utan kräver genomförande av förändrad infrastruktur anpassad efter de behov som uppstår till följd av Översiktsplan 2002.

Sammanfattning av föreningens synpunkter

a. Föreningen är positiv till planområdets användning och förslagets intentioner avseende gestaltning och anpassning till den känsliga omgivningen.

b. Avsaknad av planområdets disposition försvårar en mer fullständig bedömning.

c. Kombination av exploateringsgrad och visionen om institutioner i park innebär ett grannlaga arbete, vars resultat bör redovisas i kommande utställningsförslag.

d. Med hänvisning till framtida trafiksituation, bör en markavsättning göras för kollektivtrafikens körfält och hållplats längs Norbyvägen.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén Lars Bagge
Vice ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *