Samråd angående program för Fyrisvallen, dnr 2001/20096

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av rubricerade program och vill i anledning härav anföra följande.

Föreningen motsätter sig programmets förslag till bebyggelse på Fyrisvallen men vill inte motsätta sig bebyggelse på området nordväst därom.

Fyrisvallens koloniområde är ett av de få kvarvarande partierna längs Fyrisån i centrala Uppsala som ännu inte bebyggts. Om området bebyggs enligt programförslaget, kommer den öppna sikten från Ringgatan ner mot ån att försvinna och därmed en värdefull rest av det gamla årummet. Föreningen är medveten om att det råder bostadsbrist i Uppsala men vill peka på att frestelsen att därvid utnyttja varje tillgängligt utrymme till nybyggnation kan leda till en monoton förtätning av stadsmiljön. Föreningen ser gärna att tillgängligheten till åstranden förbättras genom t.ex. en anlagd gång- och cykelväg men motsätter sig anläggandet av solbryggor och en alltför energisk ”parkifiering” av strandområdet; en bevarad naturlig strandkant är av betydligt större värde. Den föreslagna nya ön skulle innebära ett oacceptabelt ingrepp i miljön. Någon gång- och cykelförbindelse över ån torde inte heller vara av nöden på denna plats med tanke på närheten till Fyrisvallsbron.

För Föreningen Vårda Uppsala

Mats Wahlberg
ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *