Samråd för Lilla Djurgården Dnr 2002/20061-1


Samråd beträffande Förslag till områdesbestämmelser för Lilla Djurgården, Uppsala kommun. Diarienummer 2002/20061-1.

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av stadsbyggnadskontorets förslag till områdesbestämmelser för Lilla Djurgården och noterar med tillfredställelse att skrivningen täcker de krav som kan ställas för att säkerställa kulturhistoriska värden i ett område som både utgör ett riksintresse och ett kommunalt kulturmiljöområde.
Vi önskar dock införa en precisering vad gäller uppförande av nya byggnader, så att bygglov endast medges för enfamiljshus. I nuvarande skrivning står endast att ”Nya byggnader ska ha högst två våningar …”, vilket skulle kunna tolkas som att radhus kan byggas. Radhusbebyggelse i detta område vill Föreningen starkt avstyrka.

För Föreningen Vårda Uppsala

Mats Wahlberg, ordförande
Ulla-Maj Hultgård

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *