Till BN ang dpl för del av Gränby backe, dnr 2001/20021-1


Yttrande över detaljplan för del av Gränby backe, diarienr 2001/20021-1

Föreningen har tagit del av det utställda planförslaget och vill anföra följande:

I vårt yttrande över plansamrådet motsatte vi oss all nybebyggelse på hagmark och backar, då vi ansåg att detta område är en unik resurs i denna del av stadenoch med stora skönhetsvärden.

Däremot kunde vi tänka oss ett stråk av bebyggelse längs Solskensgatan, med upp till fem våningars höjd. Sjuvåningsaccenterna mot Solskensgatan kan vi acceptera, dels därför att den befintliga bebyggelsen växer i höjd upp mot backarna, dels därför att den redovisade vyn mot Solskensgatan ser rytmiskt intressant ut.Så långt ser vi positivt på detaljplaneförslaget.

Så till de negativa synpunkterna. Bebyggelsen längs Vaksalagatan är alldeles för kompakt, och höjden har ingen motsvarighet på andra sidan gatan. Helst ser vi att huset mot Vaksalagatan slutar ungefär i linje med byggnaderna längre in. Dock kan det möjligen finnas skäl att bebyggelsen på denna sida av
gatan sträcker sig lika långt som byggnaden på andra sidan. I så fall måste gruppering och höjd ändras radikalt. Den föreslagna massiva muren gör våld på kulturlandskapet. Och det åttavåniga punkthuset “vid stadens entré” känns klichéartat – inte minst då det också upplevs som hänsynslöst mot såväl landskap och stadsprofil som de småhus det kastar sin skugga över.

Ett förslag till en mer hänsynsfull lösning: Tag bort det mittersta trapphuset på den långa, tunga sexvåningsdelen. Låt den markanta kullen träda fram mot gatan. Trappa sedan ner byggnaden till tre våningar fram till hörnet av Gränbyvägen. Huskroppen fram till första villan trappas ytterligare till två våningar. Så skulle en acceptabel anpassning till platsen kunna se ut.*

Då skall man ändå ha klart för sig att det fortfarande är en tung exploatering och att det som oftast nu för tiden är parkmark som får ge plats för bebyggelse.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *