till Riksantikv ang nybyggnad i Linnéträdgården


Föreningen Föreningen Vårda Uppsala

Till Riksantikvarie Inger Liliequist Uppsala 060813
Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 Stockholm

angående planerad nybyggnad av servicelokaler i Linnéträdgården, Uppsala.

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) bildades 1961 av bl a professorn i konsthistoria Gregor Paulsson (författare till bl a Svensk stad) och sedermera museichefen Sten Rentzhog m fl av de dåvarande konsthistoriestudenterna samt andra uppsalabor som i det läge som då rådde kände det angeläget att verka för en god hantering av stadsmiljön i Uppsala. Föreningen har sedan bildandet oavbrutet arbetat för detta mål och följer nu med stigande oro Statens fastighetsverks (SFV) planer på nybyggnad i Linnéträdgården, som är ett statligt byggnadsminne.
De servicebyggnader som man nu önskar uppföra innanför entrén till Linnéträdgården skulle med den plan som godkänts av byggnadsnämnden i Uppsala och nu även av Länsstyrelsen, enligt föreningens åsikt, innebära ett stilbrott och ett allvarligt intrång i denna unika och känsliga kulturmiljö. FVU vänder sig härmed till Dig som Riksantikvarieämbetets (RAÄ) högste företrädare i hopp om förståelse för de invändningar mot projektet som vi har att anföra och som delas av många kulturintresserade uppsalabor och av många fackmän på de områden som berörs av ingreppet. Projektet har också väckt uppseende utanför Sverige.

Tidigare plan för nybyggnad och gällande detaljplan. Föreningen har i ett tidigare skede av planeringen förhållit sig positiv till nybyggnad. Planen var då att så långt möjligt rekonstruera ett par av de ekonomibyggnader som fanns på Linnés tid, ett förslag som kom att ligga till grund för den detaljplan som nu gäller för området och som underströk, att särskild hänsyn måste tas till omgivningens egenart, att åtgärder som kunde förändra områdets karaktär inte fick vidtagas samt att två historiskt anpassade byggnader fick uppföras. Den föreskrev också med tanke på den då tilltänkta utformningen, att de båda längorna skulle ha tak av lertegel.

Nytt projekt. Det kom sålunda som en överraskning, när Statens fastighetsverk (SFS) frångick de tidigare planerna och ansökte om bygglov för två helt moderna byggnader med ett från de befintliga fullständigt avvikande formspråk, som bröt mot detaljplanens vilja att värna om den särpräglade miljöns egen karaktär. FVU protesterade mot den nya planen först direkt till FSV (0521212) och redan innan bygglovsansökan nått byggnadsnämnden (BN). När föreningen så småningom efter särskild begäran hos BN fick planen på remiss, avgav föreningen ett yttrande med samma invändningar som redan framförts till FSV samt med förslag till modifieringar av föreliggande förslag, bl a med önskemål om att byggnaderna skulle få sadeltak i stället för de i den aktuella miljön starkt framträdande pulpettaken (060111). Trots föreningens och andras negativa omdömen om planen, godkändes den av byggnadsnämnden. På detta följde en rad överklaganden till Länsstyrelsen, bl a från Föreningen Vårda Uppsala (060313, bilaga). Endast närboende tilläts dock överklaga. Ärendet har gått vidare och prövas för närvarande i länsrätten.
Ytterligare ett påpekande beträffande den nya planen, som skulle kunna göras och som föreningen inte tidigare framfört, är att den plankliknande fasaden mot det nuvarande Linnémuseet genom sin form, fasadbeklädnad och avsaknad av tak samt genom sin bredd i förhållande till höjden för ögat riskerar att uppfattas som en del av det plank som omger trädgården och att den på detta sätt här kommer att sluta rummet och skapa en visuell obalans i förhållande till mittaxeln i en i övrigt symmetrisk anläggning. Om den nya serviceanläggningen kunde få ett synligt tak åt detta håll och drogs bakåt en smula i förhållande till mittaxeln, skulle denna negativa verkan kunna minskas om också inte helt undvikas.

Skyddsföreskrifter. Föreningen delar den uppfattning som Riksantikvarieämbetet framförde i sitt första yttrande i ärendet (010830), nämligen att det vore bäst om inga byggnader alls uppfördes. Motiveringen var bl a, att två huskroppar med mellanliggande uteservering skulle komma att utgöra ett nytt och ganska dominant inslag i byggnadsminnet och ta en stor del av parkytan i anspråk. Enligt skyddsföreskrifterna får området egentligen inte alls bebyggas och det måste naturligtvis till mycket starka skäl för att avvika från denna bestämmelse. Linnéstatyn skall enligt uppgift återföras till trädgården. Den stod tidigare på den plats där nybyggnad planeras. Kanske kunde den få inta sin gamla plats, ev framför en länga vid tomtgränsen mot nordväst för de nödvändigaste servicefunktionerna. Det bör påpekas, att det finns gott om kaféer i området och att grannen på andra sidan nyssnämnda tomtgräns, Hotell Linné, visat intresse för att bistå med servering. Kaféfunktionen innanför planket skulle med fördel kunna utgå ur projektet. En toalett finns redan, men anvisningarna om den kunde förbättras.

Riksantikvarieämbetets nya ställningstagande. Mot bakgrund av ovannämnda restriktiva förhållningssätt i yttrandet från RAÄ 2001 framstår det som förvånande, att ämbetet ändrat sig och givit tillstånd (051220) till uppförande av de nu aktuella byggnaderna. Dessa skulle ju i ännu högre grad än de som tidigare planerades framstå som nya och dominerande inslag i byggnadsminnet. Föreningen är medveten om det önskemål som förelegat från byggherrens (FSV) sida om att få serviceanläggningen färdig inför jubileet 2007 men anser inte att tidsbrist bör tillåtas forcera behandlingen av ett unikt byggnadsminne som Linnéträdgården.

Komplikation beträffande takform och material. Den senaste utvecklingen i detta ärende har inneburit, att SFV gjort avvikelser från det tillstånd som RAÄ meddelat. Tillståndet avsåg två byggnader med pulpettak, täckta med plåt. På de moderna pulpettaken skall nu i stället för plåt läggas tegeltak, något som SFV i en brevväxling med Länsstyrelsen tidigare avvisat som omöjligt. Anledningen till att SFV ändrat sig är att ”lertegel” är föreskrivet i detaljplanen och sålunda var en förutsättning för att Länsstyrelsen skulle kunna ge sitt tillstånd till det aktuella projektet. Länsstyrelsen bortsåg då från att byggnaderna i övrigt inte följer de krav som ställs i detaljplanen (jfr ovan). Bestämmelsen om lertegel hänger som framgått samman med de historiskt anpassade byggnader med sadeltak som skulle uppföras enligt de ursprungliga planerna. Det kan tilläggas, att befintliga byggnader i Linnéträdgården är täckta med plåt.
FVU anser att den stilmässiga hybrid som nu planeras innebär att göra ont värre. Att täcka de båda moderna pulpettaken med tegel är en närmast hårresande utveckling av ärendet. Den måste även för SFV te sig motbjudande. Nu vill man ändå genomföra detta i stället för att ansöka om en mer tidskrävande ändring av detaljplanen.
Föreningen har i ovannämnda skrivelser förespråkat en låg, nedtonad servicedel med sadeltak utan anspråk på att lägga något eget till miljöns karaktär och därmed minska dess originalitet.

Tidspressen inför Linnéjubileet har på ett synnerligen olyckligt sätt kommit att prägla byggplanerna i Linnéträdgården. FVU anser, att det är dags för eftertanke. Jubileumsfirandet står inte och faller med de tänkta servicebyggnaderna. I Riksantikvarieämbetets första yttrande anfördes, att andra lösningar borde studeras som tog en mindre del av parkytan i anspråk. Flera förslag till lösningar har också framförts som skulle göra det möjligt att på ett enklare sätt klara den förväntade tillströmningen av besökare under jubileumsåret. Linnéträdgården som en unik kulturhistorisk miljö löper risk att för all framtid allvarligt skadas genom detta snabbt framforcerade byggnadsprojekt.
Föreningen Vårda Uppsala vädjar mot bakgrund av ovanstående till Dig, att ingripa och på nytt låta pröva detta byggnadsprojekt och dess förenlighet med de stränga skyddsföreskrifter som gäller för Linnéträdgården i egenskap av statligt byggnadsminne och om möjligt avstyra den degradering i fråga om kulturvärde och originalitet som är på väg att drabba denna klenod och som i framtiden kan komma att påverka utgången en eventuell världsarvsansökan.

För Föreningen Föreningen Vårda Uppsala,
dag som ovan

Anna Nilsén, v ordf Bengt Jonsell, prof bergianus em. Mats Wahlberg, fd ordf
tf ordförande styrelseledamot styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *