Tropiska växthuset i Botan


050425

Till
Rektor, Uppsala universitet; Statens fastighetsverk;
Kommunstyrelsen och Fastighetskontoret i Uppsala kommun.

angående Tropiska växthuset i Botaniska trädgården

Med anledning av att Tropiska växthuset i Uppsala universitets botaniska trädgård hotas av nedläggning och att det befaras att växtsamlingen kan komma att skingras vill Föreningen Vårda Uppsala framföra nedanstående synpunkter.

Bakgrund
Ett tropiskt växthus är av central betydelse i varje botanisk trädgård. I Uppsala har en tropisk växtsamling funnits sedan Linnés dagar, först i orangeriet i gamla botaniska trädgården i Svartbäcken, därefter i Linneanum i nuvarande botaniska trädgården. När Botaniska trädgården på 1930-talet utvidgades med ett område i kvarteret Blåsenhus, uppfördes ett för tiden modernt publikt växthus i den nya delen av trädgården, det s.k. Nya växthuset med ett flertal avdelningar, som representerar olika varma eller varmtempererade klimatområden. Huset har nu av arbetsmiljömyndigheten förklarats så riskfyllt att det måste stängas för både publik och personal i avvaktan på omfattande upprustning. På grund av de stora investeringskostnader som krävs för att sätta växthuset i stånd och kanske ännu mer med tanke på de höga framtida hyror som en upprustad anläggning skulle medföra, saknas enligt Universitetet och Fastighetsverket ekonomiska förutsättningar för att driva växthuset vidare annat än möjligen i starkt förminskad skala.

Betydelse i svenskt och internationellt perspektiv
I vårt land finns endast ytterligare tre anläggningar jämförbara med Tropiska växthuset i Uppsala, nämligen i Bergianska trädgården i Stockholm, samt i de botaniska trädgårdarna i Göteborg och Lund. De har alla sin speciella profil, men det gemensamt att de innehåller en rikhaltig, väl dokumenterad och under lång tid uppbyggd växtsamling som idag skulle vara ytterst svår och kostsam att bringa samman. Det är därmed en nationell angelägenhet att Tropiska växthuset i Uppsala med dess oskattbara innehåll bevaras. De botaniska trädgårdarnas tropiska växthus betyder numera jämförelsevis litet för universitetens forskning, men de tillhör ett kulturarv som flertalet äldre europeiska universitet är angelägna att vårda. Därtill kommer den viktiga rollen för universitetets undervisning, kanske särskilt för dess “tredje uppgift“, att till allmänheten föra ut kunskap på vetenskaplig grund, i tropiska växthuset särskilt frågor om tropikernas växtvärld, ekologi, kulturväxter och människans försörjning. Denna uppgift har man under senare år alltmer utvecklat i Tropiska växthuset, både för barn och vuxna, även om mycket mer kan göras i den vägen. Huset har blivit känt och uppskattat såväl av Uppsalas invånare som av besökare i staden och framstår som en omistlig del av Uppsalas sevärdheter. Det skulle för övrigt kunna ses som en extra attraktion inom det s k Slottsstråket (Jfr annons för Linné 2007 i UNT 7/4).
Visserligen skulle en del växtmaterial, t.ex. suckulenter och annat från torra trakter, kunna behållas i Linneanums orangeri, men det räcker inte. Hela möjligheten att visa de fuktiga tropiska områdenas växter skulle gå förlorad, och det är där som majoriteten av de tropiska kulturväxterna hör hemma. I denna tid när kunskap om jordens resurser (hot och möjligheter) är en angelägenhet för alla, är en tropisk växtsamling ett viktigt medel för att öka medvetenheten om väsentliga globala förhållanden. I stället för att i uppgivenhet hota med nedläggning borde nya pedagogiska idéer och utställningsprogram presenteras.

Ekonomisk problematik
Något slags koppling till kommunens upprustning av Biologiska museet m.m. vore kanske möjlig. Alternativt skulle om- och tillbyggnad av växthuset kanske kunna finansieras inom ramen för exploateringen av kv Blåsenhus. I kv. Blåsenhus skulle växthuset kunna ses som en värdefull trivselfaktor för den stora mängd verksamma och besökare inom kvarteret.
Det blir svårt för Uppsala universitetet och Uppsala kommun att stå till svars för en nedläggning när världens blickar Linnéåret 2007 riktas mot botaniken i Uppsala.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

Anna Nilsén, v ordförande Bengt Jonsell, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *