Värmeverk i Ultuna, samråd


2004-11-09

Samråd angående detaljplan för biobränsleeldat kraftvärmeverk i Ultuna.

Föreningen Vårda Uppsala har tidigare deltagit i samråd om program för Ultuna. Detta program andades stor förståelse för Ultunas karaktär av odlingslandskap med äldre byggnader och nya institutioner koncentrerade i skogsbryn med Kronåsen i ryggen eller på åkerholmar. I samrådet fanns några alternativ till placering av en eventuell biobränsleanläggning.

När Vårda Uppsala nu tar del av detaljplanen för kraftvärmeverk vid Bäcklösa ser vi vad saken verkligen gäller och vi inser det omöjliga i att finna en vettig placering här. Med Bäcklösaskogen i ryggen, sett från Dag Hammarskjölds väg, har vattenverket uppförts, med samma motivering. Det har skogen i ryggen, och tillräckligt mycket grönyta förblir öppen fram till vägen. Men detta går inte att upprepa på samma plats. Låt vara att en placering mitt ute på fältet inte vore bra, men även här kommer anläggningen för långt ut.

Kraftvärmeverket är ingen liten anläggning, utan mäter 90 gånger 100 m med en byggnadshöjd av mellan 15 och 25 m utom skorstenen och ackumulatortornet på vardera 50 och 40 m höjd. En damm med varmvatten och en ”park” bakom stängsel utan tillgänglighet. En ny rondell med en ny väg för 11000 fordon per dygn, aska och rök och bränslefrakter.

Planarna går stick i stäv mot det naturvårdsprogram som kommunen säger sig vilja följa. Nej, avstå från en anläggning på denna plats. Det måste, om ett nytt kraftvärmeverk behövs, gå att finna en byggnadsplats där störningarna blir mindre. Då får SLU:s gröna provytor bli kvar och Dag Hammarskjölds väg kan förbli rak utan att brytas av någon rondell. Gång- och cykeltunneln kan åstadkommas utan värmekraftverk. Den nya vägen skulle också ha fört med sig genomfartstrafik från Gottsunda och Valsätra med ökade risker för skolbarnen, och den fridfulla skogen vid Bäcklösa som är en stor tillgång för de boende skulle ha förlorat sitt stora rekreationsvärde.

För Föreningen Vårda Uppala
Dag som ovan

Anna Nilsén Kristina Dahlberg
vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *