ang. detaljplan för kvarteret Alfhem, dnr 2004/20026-1.

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 070802
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

angående detaljplan för kvarteret Alfhem, dnr 2004/20026-1.

Föreningen Vårda Uppsala ber härmed att få avge några synpunkter på ovanstående detaljplan
som avser en planändring för att göra det möjligt att bygga bostäder med inslag av verksamheter i angivet kvarter. Verksamheterna skall enligt förslaget placeras i gatuplan med bostäder i de övre våningarna. Föreningen finner ingenting att anmärka mot detta. Tvärtom kan en sådan plan bidraga till att vidga stadens centrala affärscentrum, som får sägas vara ovanligt litet jämfört med många andra städer av Uppsalas storlek. Vi skall nedan återkomma till frågan om kvarterets planerade innehåll.

Utformning. Föreningen finner det utmärkt att planen avser att visa respekt för stadens huvuddrag och ursprungskaraktär samt att ”taklandskapet” därvid särskilt kommer att beaktas. Föreningen anser att denna aspekt av stadsbilden är synnerligen viktig och att den inte alltid beaktats. Det är alltså särskilt välkommet att så skall ske i detta kvarter. Man kan därför i detta sammanhang fråga sig, om de i förhållande till den övriga bebyggelsen förhöjda hörnpartierna som planeras i detta kvarter och som för närvarande är på modet och präglar en hel del av den nybebyggelse som tillkommit de senaste åren, är särskilt lämpliga just här. Föreningen skulle gärna se en omarbetning av denna detalj och ber nämnden beakta denna synpunkt och begränsa kvarterets bebyggelsehöjd till fyra våningar även i hörnen. Planen är i övrigt väl utformad och tar tillvara kvarterets trivselbefordrande möjligheter, inte minst gällder detta frikostigt planerad grönska.

Innehåll. När det gäller kvarterets redan ovan berörda innehåll, skulle Föreningen särskilt gärna se ett ökat inslag av affärer. Uppsalas centrum domineras i alltför stor utsträckning av affärskedjor med föga varierat utbud. Vi ser här en möjlighet att påbörja en modell med enskilda etableringar i mindre format, vilket skulle befordra ett mer omväxlande utbud. Vi ser också gärna, att affärscentret väster om järnvägen binds samman med en fortsättning öster om densamma inte bara via Vaksalagatan utan också via Sankt Persgatan och kanske så småningom ytterligare, längre norrut. Än så länge har järnvägen en olycklig barriärverkan. Föreningen har också med oro sett de omfattande etableringarna av affärskedjor i stadens ytterområden, vilka allvarligt hotar handeln i stadens inre. Föreningen anser sålunda, att för balansens skull en stor satsning behövs för att göra stadens inre affärscentrum större, rikare och därmed mer attraktivt. Vi ser sålunda också positivt på Dragarbrunnsgatans upprustning i detta hänseende.

Avslutningsvis föreslår Föreningen, att den del av nybebyggelsen som planeras som bostäder får inslag av bostäder för äldre, detta eftersom så ofta sådana boenden kommit att placeras olämpligt, utan möjligheter till strövtåg i stadens inre. Här förenas ett ovanligt trivsamt planerat kvarter, rikt på grönska, med möjligheten att besöka affärer och röra sig i folkvimlet.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *