Ang. detaljplan för kvarteret Gerd, Uppsala kommun

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av rubricerade detaljplan, som
diskuterats vid styrelsesammanträde den 19.2. 2003, och vill med anledning
härav framföra följande:

Liksom kommunens styrande och de flesta av stadens stora allmänhet av musikintresserade finner Föreningen det mycket angeläget att ett konserthus nu äntligen kommer till stånd. Det är också angeläget att dess konstruktion och arkitektur passar väl in i den nuvarande stadsmiljön vid Vaksala torg, att kostnaderna blir rimliga samt att förslaget blir positivt förankrat bland kommunens medborgare.
Som Föreningen tidigare framfört till kommunstyrelsen borde fler av de i arkitekttävlingen som bäst bedömda förslagen därför ha blivit utställda till allmänhetens beskådande efter tävlingens genomförande, med redovisning av byggnads- och driftskostnader också för dessa förslag. Med ett sådant förfarande skulle en offentlig diskussion om det för ändamålet bästa förslaget kunna komma till stånd. Eftersom kommunfullmäktige tidigare klassat den befintliga äldre bebyggelsen i kvarteret Gerd som kulturhistoriskt värdefull är det av vikt att något eller några av de arkitektförslag som innefattar denna bebyggelse då medtages.
I den detaljplan som presenterats för Kristallen föreslås att den äldre bebyggelsen rivs. Detta finner även Föreningen Vårda Uppsala vara en förutsättning, om detta förslag skall byggas. En sådan musik- och kongressbyggnad tål genom sin utformning inga nära grannar och skulle egentligen göra sig bäst i en parkomgivning.
Det larsenska tävlingsbidraget har enligt Föreningens uppfattning stora arkitektoniska förtjänster, och tanken att konserthuset ska sälla sig till tätgruppen av viktiga byggnadsverk i Uppsala (Domkyrkan, Slottet och Carolina) ser Föreningen som positiv.
Problemet är i dagens läge att förslagets förverkligande alltför mycket överskrider kostnadsramarna, vilket medfört krav på en omfattande bantning av förslaget. En sådan bantning kan dock knappast genomföras utan att byggnadens funktionella och estetiska värden alltför mycket naggas i kanten.
Den redovisade detaljplanen ger dessvärre en tämligen vag uppfattning om husets
utseende. I ingen av de presenterade bilderna av projektet har vi fått se en studie av dess sammanhang med övriga byggnader vid torget, alltså hur t ex Vaksalaskolan tar sig ut tillsammans med den tänkta grannen. Det är av den anledningen svårt att avge några preciserade synpunkter på vad ett uppförande innebär, inte minst med hänsyn till de tänkta bantningsplanerna.

Föreningen anser det således vara värdefullt om fler förslag kunde få en utförlig presentation, inkluderande kostnadsredovisning, och att något eller några av dem även innebar bevarande av bebyggelsen längs Vaksalagatan. Det är sannolikt klokt att inte i slutskedet hantera frågan om Musikens hus alltför brådstörtat utan låta allmänheten säga sin mening om ett antal utställda förslag och därigenom förankra vinnande alternativ in en bred medborgaropinion. Med ett förfarande som det skisserade bör detta angelägna ärende förhoppningsvis ha chans att antas av kommunfullmäktige.

Föreningen Vårda Uppsala har i en skrivelse till Kommunstyrelsen, daterad 2002-10-04 diskuterat det larsenska förslaget utförligare än ovan. Eftersom Föreningen fortfarande står fast vid där framförda synpunkter och hoppas att de skall beaktas, bifogas detta yttrande (bilaga).

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Mats Wahlberg, ordförande

Hans Norman, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *