ang. detaljplan för kvarteret Tornet del 2, dnr 2007/20011

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 070608
753 75 Uppsala

angående detaljplan för kvarteret Tornet del 2, dnr 2007/20011

Med den föreslagna bebyggelsen i hörnet av Luthagsleden och Vattholmavägen kan enligt planförfattaren bostäder byggas för ca 400 personer i 250 bostäder.

Förslaget skall ses som en komplettering av de nyligen uppförda bostäderna utmed Vattholmavägen i kvarteret Portalen. På samma sätt kommer en betydande förtätning alldeles i närheten att ske utmed Råbyvägen och Väktargatan något längre österut, om pågående detaljplanering förverkligas. Föreningen Vårda Uppsala finner att tanken på att bebygga den aktuella fastigheten med flerbostadshus med relativt hög exploatering framstår som följdriktig.

En förutsättning för bebyggelsen är att man klarar att isolera lägenheterna från störande ljud från trafiken i hörnet Vattholmavägen – Luthagsleden.

Bebyggelsen föreslås få olika höjder genom att olika antal våningar tillåts. När stora områden av Uppsala bebyggdes med flerbostadshus under 1920- 30- 40- och 50-talen tillämpades ofta en utformning med i huvudsak lika takfotshöjd/samma antal våningar för större bebyggelsegrupper. Detta gav ett intryck som kanske kan karaktäriseras med ord som enkelhet, vila, stabilitet. Föreningen Vårda Uppsala frågar sig och vill gärna ställa frågan till Stadsbyggnadskontoret om inte ett sånt förhållningssätt skulle kunna vara mer framgångsrikt vid skapandet av bilden av det nya Uppsala.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *