ang dpl för del av kv Plantan. Yttrande.


Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala Kommun Uppsala 2007-11-19
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang dpl för del av kv Plantan, dnr 2004/20043-1.

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av förslaget till förtätning i nämnda kvarter. Vi anser rent allmänt, att det är önskvärt att skapa fler bostäder i centrum. Därför är det positivt att detaljplanen i fråga ger denna möjlighet.

Arkaden i bottenvåningen avses i planen få byggas bort genom en inglasning,vilket innebär att butikerna tar arkadens area i anspråk. Vi förstår, att detta kan vara angeläget för fastighetsägare och näringsidkare. Men arkaderna från 60- och 70-talen i husen Uppsalas centrum är dock en del av den tidens stadsbyggnadssyn. Det torde knappast vara självklart, att alla arkader i centrum skall byggas igen. Vilka arkader som bör behållas och vilka som kan tillåtas inglasas borde vara föremål för en helhetsbedömning.

Föreningen Vårda Uppsala är mot bakgrund av ovanstående beredd att till större delen godkänna de föreslagna åtgärderna gällande den aktuella delen av kv Plantan men motsätter sig, att arkaden byggs igen. Föreningen vill värna om detta inslag i stadsbilden och hoppas få gehör för denna synpunkt.

För Föreningen Vårda Uppsala

Anna Nilsén Sven Georg Zeitler.
Ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *