Ang dpl för kv Takryttaren, Kvarngärdet 1: 8, m.fl, dnr PLA 2012–20232. Samråd.

Uppsala kommun                                                                                                       2015-09-04

Plan- och byggnadsnämnden

753 75  Uppsala

Ang detaljplan för kv Takryttaren, Kvarngärdet 1: 8, m.fl. Dnr PLA 2012–20232. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av ovanstående plan och vill här avge några synpunkter.

Omgivande kvarter har en bebyggelse som bildar en tilltalande helhet. Byggnaderna mot Portalgatan är uppförda i 5 våningar och ibland med en sjätte indragen våning.

Den nu aktuella planen bryter av svårförståelig anledning denna helhet. I huvudsak anges 6 våningar.

Den kontorsbyggnad/fastighet, 62:2, som fått beteckningen KR, samt KR C i planen, har byggts med en höjd av 7 meter. Den nya planen medger en nockhöjd – alltså inte fasadhöjd – 12 meter. Det innebär att man mycket nära det befintliga huset (2 resp 4 meter) kan bygga en tolv meter hög byggnad, dvs 4 våningar. En sådan byggnad skulle negativt påverka byggnaden till söder.

Detaljplanen bör omarbetas enligt följande:

• Flerbostadshuset bör få högst 5 våningar samt en indragen vindsvåning i likhet med omgivande bebyggelse.

• Kontors- eller hotellbyggnaden bör inte bli högre än gällande plan med angiven byggnadshöjd av 7 meter.

• Tillbyggnad av kontorshuset är tveksamt. Det finns ingen möjlighet att bygga till och samtidigt tillgodose parkering och tillfart inom befintlig fastighet.

• Det finns ingen som helst skäl att utöver angiven s k nockhöjd eller totalhöjd medge  att ” hisstorn” och ” trapphus” skall  kunna bryta byggnadernas takfall.

• Föreslagen plan bör omarbetas och ges en utformning som är likartad tidigare detaljplaner i området och beviljade bygglov.

Uppsala dag som ovan

Olof Antell, ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *