ang dpl för Liljefors torg. Dnr 2007/20087-1. Samråd.

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2010-04-08
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang dpl för Liljefors torg. Dnr 2007/20087-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har beretts tillfälle till yttrande över rubr förslag till detaljplan, utsänt för samråd t o m 2010-04-09. Planen avser skapa förutsättningar av uppförandet av en fy-ravåningsbyggnad med en indragen takvåning avsedd för bostäder, vård och/eller centrumverk-samhet på Liljefors torg.

På Liljefors torg har det efter att tidigare centrumanläggning revs uppförts en envåningsbyggnad för handel med tillhörande parkeringsplatser. Området mellan butiken på torget och Gränbysko-lan utgörs idag av parkering, gräsmatta och buskage.

FVU:s synpunkter
FVU finner planen huvudsakligen vara väl genomtänkt och stöder planens intentioner att skapa en bebyggelse som ordnar Liljefors torg och dess miljö. Vi ser det som ytterst viktigt att man beaktar byggnadens gestaltning för att ge miljön ett arkitektoniskt tillskott som väl behövs.
FVU ser också positivt på möjligheterna att en nybyggnad på torget med boende och vårdverk-samhet skulle stärka områdets trygghet och öka bruket av området under en större del av dygnet.
Det är också av stor vikt att parkmark som gräsmattor och planteringar markerar och håller ihop det gröna stråk som byggnaden avses placeras i. Planen ger stora möjligheter för att detta kan genomföras.

I planen avses byggnaden kunna uppföras i fyra våningar med en indragen takvåning. Detta gör den i storlek och paritet med Gränbyskolan. Att sänka byggnaden en våning och därmed anpassa den till kringliggande bostadsbebyggelse skulle gynna områdets gestaltning och skapa en naturlig nedtrappning i höjd mot affärsbyggnaden.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

PO Sporrong, vice ordförande Henrik Widmark, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *