ang dpl för Lilla Juvansbo, Björklinge. Dnr 2004/20055-1


Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 080117
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang dpl för Lilla Juvansbo, Björklinge. Dnr 2004/20055-1

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av dpl enligt ovan och har också i ett tidigare skede yttrat sig i detta ärende. Då som nu hade vi anledning att avge ett positivt omdöme. Vi konstaterar sålunda det fördelaktiga i

– att bebyggelsen till större delen kommer att ligga på skogsmark, varvid åkermarken skonas. Planområdet har utökats med en del av ängsmarken i norr, men är enligt planen avsedd att fortsatt förbli betesmark. Det är föreningens förhoppning, att utökningen inte skett med sikte på framtida bebyggelse.

– att bebyggelsen är småskalig och skall inpassas i naturmiljön så att denna tas tillvara.

– att småhusen upplåts med hyresrätt och görs handikappanpassade samt att de inte får bli självständiga fastigheter utan skall tillhöra jordbruksverksamheten inom Juvansbo 2:3 m fl.

– att villorna inte blir fler än fyra och endast får omfatta 10% av tomten samt att planbestämmelser kommer att styra deras utformning, eftersom de blir synliga från Ärentuna-vägen.

Föreningen Vårda Uppsala har inga invändningar mot denna plan.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén
Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *