ang dpl för väg till Skölsta, dnr 2008/20019.

Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 080609
753 75 Uppsala

ang dpl för väg till Skölsta, dnr 2008/20019.

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av plan för väg till Skölsta och ber
härmed att få avge några synpunkter.

Den aktuella planen

Vägen sträcker sig mellan vägtunneln under E4 söder om Vaksala kyrka och
ansluter till Svia byväg i Skölsta. Den är obarmhärtigt förlagd över det
obrutna jordbrukslandskapet och följer inte på något ställe befintliga
vägar. På så sätt skapar den ett oacceptabelt sår i slättlandskapet och en
barriär, inte minst med tanke på jordbruket.

Värdefull jordbruksmark

Med den nya synen på jordbruksmarkens värde och de aktuella kraftigt
utökade kraven på livsmedelsproduktion är denna vägdragning inte
samhällsekonomiskt försvarbar. Idag avråder man bestämt från all
exploatering för väg- och bebyggelseändamål på jordbruksmark.
Slätten mellan Skölsta och Uppsala är därtill ett nödvändigt grönbälte,
som bör försvaras mot exploatering. Risken är stor, om vägen dras på sätt
som anges i planen, att den genererar ny bebyggelse. Vägar brukar så gott
som alltid alstra dylik. Kartan på sidan 5 i dpl för Skölsta visar precis
hur vägar drar till sig stråk av bebyggelse. Gårdarna bör inte heller
hindras i sin funktion av vägdragning över markerna, något som det ofta
klagas över från jordbrukarhåll.

Förslag till vägdragning

Det finns möjligheter att på ett mer hänsynsfullt sätt än i planen lösa
tillfartsfrågan. Vi nämner nedan två alternativ.

1. En väg byggs som följer museijärnvägen in mot staden fram till Fålhagsleden.

2. Två tillfarter till Skölsta finns redan. Båda skulle med vissa
justeringar kunna användas för att fördela trafiktrycket, och båda mynnar i
den väg som så småningom når vägtunneln vid Vaksala kyrka.

Fördelen med båda de angivna alternativen är att inga nya barriärer i
landskapet skapas och att den dyrbara odlingsmarken kan förbli ograverad.
Vi påminner i detta sammanhang om att vägverkets fyrstegsprincip med
stegvis prövning av erforderliga åtgärder är mer i harmoni med nämnda två
förslag än med planförslaget. Man kan inte alltid möta kraven på maximalt
bekväm tillgänglighet. I detta fall måste en viss förlängning av
vägsträckan accepteras.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén, ordförande PO Sporrong, vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *