ang dpl för Valsätra 1:9. Dnr 2005/20104-1. Samråd.

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 2010-05-17
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang dpl för Valsätra 1:9. Dnr 2005/20104-1. Samråd.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har tagit del av rubricerade planförslag utsänt för samråd t o m 2010-05-17. Planförslaget innehåller småhus. I öster längs gångvägen i kanten av Valsätraskolans bollplan föreslås en rad friliggande villor utmed en lokalgata som leder in i området. På de mera högt liggande tomterna mot poppelskogen föreslås friliggande villor i två våningar och mot Gula stigen i öster föreslås två avlånga huskroppar, parhus, som ger en fast avgränsning där. På marken närmast det tidigare området vid Kälkvägen föreslås friliggande villor längs lokalgatans infartsdel och därefter fem parhus i slingan vända mot det tidigare området. Lokalgatan bildar en slinga omgiven av åtta friliggande hus.
FVU:s synpunkter
FVU anser som tidigare att området är lämpligt att bebygga i begränsad omfattning. Föreningen ser med tillfredsställelse att moränkullen i sydöstra delen sparats, även om det sker till följd av fornminneslagen. Lekplatsen intill med redskap är väl tänkt men ligger lite perifert i området. Att gula stigen får flyttas är säkert inget bekymmer just här där den går över åkermark. Tvåplanshusen i norra delen står bra mot skogen. Deras fasader är väl inte direkt traditionella, och falurött står sig bra i landskapet vid alla årstider.
I nordvästra hörnet synes bebyggelsen gå för långt upp både mot skolbyggnaden och mot Malma gård. Här vore det bättre att i stället böja av gatan och följa terrängen mot sydväst. Därvid kunde lokalgatan få en mer rundad form så att en gemensam yta bildas mellan villorna innanför slingan. Ett par villor närmast skolan borde tas bort. I stället skulle andelen parhus kunna ökas. Garagebyggnader bör inte dras in längre ifrån vägen än det i planbestämmelserna angivna minsta avståndet 6m från gatan.
För Föreningen Vårda Uppsala
Uppsala dag som ovan

Mats Wahlberg, vice ordförande Kristina Dahlberg, styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *