ang dpl för Vångdalen. Yttrande.


Föreningen Vårda Uppsala

Till Byggnadsnämnden i Uppsala Kommun Uppsala 2007-10-24
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala

ang dpl för Vångdalen, dnr 2005/20078-1

Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av rubricerade plan och ber härmed att få avge ett antal synpunkter, innefattande bl a förslag till inskränkningar av bebyggelsens omfattning och art mm.

Förutsättningar, syfte mm
Anledningen till att utbyggnaden kommit att bli ett ärende för BN är en förfrågan från ägaren till, Ekbackens gård K/B, Vångelsta 6:8, som önskar bebygga det område som tidigare disponerades av Vångdalens kriminalvårdsanstalt med 30 nya småhus. Föreningen fann det rimligt att en mindre utbyggnad i anslutning till den redan befintliga kunde ske, förutsatt att den blev ytterst begränsad. I programförslaget 2006 angavs två utbyggnadsalternativ: A och A+B. Det senare medför inblick mot bebyggelsen då man kommer från riksväg 55, medan A-alternativet döljs av åkerholmar. Alternativ A blev föreningens val. Nu, ett år senare, har anspråken vuxit, och detaljplanens syfte sägs vara att möjliggöra en utbyggnad med ca 55 nya lägenheter i form av småhus och ett fåtal radhus. Ytterligare en sökande har tillkommit, ägaren till Vångelsta 3:1.

Föreningen betonade föregående år i samband med programremissen det aktuella utbyggnads-områdets synnerligen höga natur- och kulturvärden och framhöll att det mot bakgrund av dessa inte kunde bli fråga om någon omfattande utbyggnad, framför allt inte någon som kunde bli synlig från väg 596, som går från riksväg 55 genom dalegången ned mot Mälaren och Uppsala-Näs, och inte heller någon utbyggnad av en storlek som kunde medföra omfattande trafik till det nya bostadsområdet och kanske därmed orsaka breddning av befintliga vägar, vilka också tillhör kulturlandskapet och bör värnas om.

Utbyggnadsplatsen ligger inom ett område som är riksintresse, N 77 – Uppsala-Näsdalen, vilket innebär, att det skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön. Norra sidan av den aktuella dalen, liksom även Vångdalen, är därtill i ÖP för Uppsala stad betecknad som ”grönområde och grönstråk i övrigt”. Allmänna riktlinjer för vad detta innebär anges i ÖP. Området gränsar till Skärfälten, som ligger närmare rv 55 och har angivits som ”strategiskt område” för framtida utbyggnad i ÖP. I förslaget till dpl sägs i avsnittet om Behovsbedömning enligt MB 6:11, att man efter samråd med Länsstyrelsen kommit fram till att den aktuella utbyggnaden inte ”kan förväntas leda till betydande miljöpåverkan”.

Av fornlämningar finns fyra skärvstenshögar samt tre övertorvade stensättningar, men Upplandsmuseets förundersökning har därutöver föranlett antagandet av ett tjockt kulturlager, beläget inom det tänkta utbyggnadsområdet, som måste undersökas i händelse av utbyggnad.

Föreningens synpunkter

Av ovanstående framgår, att den tilltänkta utbyggnaden blir nästan dubbelt så stor som den som förespeglades i programhandlingen: ca 55 lgh mot 30 lgh i programmet. Detta beror dels på att man valt att satsa på programalternativ A+B och vidgat A-delen något, dels på att exploateringsgraden maximerats. Programmets B-del har inte utnyttjats i full utsträckning, men med en så stor utbyggnad som den planerade riskerar den resterande delen på sikt att tas i anspråk och bebyggelsen bli ännu mer synlig från väg 596 i nordväst.

Bebyggelsen har packats in mellan åkerholmarna och Nåsten, så att den tangerar Nåstens skogsbryn Här borde ett respektavstånd till Nåsten finnas med en successivt glesnande skog, buskvegetation och ett ett stycke öppen mark framför. En del av skogen tas i planen ändå i anspråk för en förlängning av nuvarande tillfartssväg via Vångelsta 3:1, alltså i den sydostliga delen av planormrådet, där skogen börjar glesna och övergå i alltmer öppet landskap. Denna väg är – med den omfattning bebyggelsen nu tänkts få – nödvändig som alternativ till den allé, som eventuellt hade kunnat försörja de 30 lgh som i programhandlingen var aktuella men som nu blir mer privat. Den nu aktuella tillfartsvägen löper i en stor ögla runt området med in- och utfartsmöjlighet mot väg 596 på samma ställe i sydost. Den är i sig väl genomtänkt. Positivt är, att det tredje alternativet, rakt över åkern från väg 596 in mot programmets B-del har slopats. En sådan väg hade skapat ett nytt sår i landskapsbilden. Föreningen vill i detta sammanhang påpeka vikten av att den tänkta tillfartsvägen behåller de dimensioner den för närvarande har. En del av charmen med detta landskap är de små slingrande vägarna.

Bortsett från att här en chans till större tomter och mer högklassigt boende med denna plan försummas, ser föreningen också en stor risk i att tillåta en så pass stor boendeenklav på gränsen till ett ”strategiskt område”. Erfarenheten visar att boendeöar av detta slag tenderar att växa ihop. Skulle så ske här, går Uppsala miste om en god del av det extremt natursköna landskap som det var meningen att man skulle bevara åt eftervärlden och som en lunga för en tätnande stad.

En annan invändning som man kan ha mot denna exploatering är att det kan tyckas mindre meningsfullt att upprätta planer med vackert tal om bevarande av grönbälten eller fridlysa och klassa områden som riksintresse och liknande, om det inte skall betyda något på sikt utan kunna modifieras om tryck från bostadssektorn eller annat håll tränger på.

Föreningen Vårda Uppsala anser sålunda mot bakgrund av ovanstående,

• att ingen del av den tilltänkta bebyggelsen bör synas från något håll på väg 596.
• att den ökade exploateringen i detta område inte gör godtas av kommunen, utan att programmet bör återgå till de från början tänkta 30 lägenheterna, vilket föreningen kan godta med tanke på att markägaren till Vångdalen 6:8 bör få göra bruk av den mark som mer eller mindre fördärvats genom den f d fångvårdsanstaltens placering på densamma.
• att ett respektavstånd till Nåsten enligt ovan måste lämnas fritt från bebyggelse.
• att en så stor utbyggnad som den planerade medför slitage på omgivningarna och ökad trafik som kan nödvändiggöra justeringar i fråga om tillfartsvägarna på ett för landskapsbilden störande sätt.
• att den i programmet inte nämnda radhusbebyggelsen bör utgå ur detaljplanen.
• att tomterna bör bli generösare och att bebyggelsen bör bli villor med varierande men högklassig utformning och inte småhus.
• att den i särklass natursköna dalen mot Uppsala-Näs för all framtid bör skyddas mot vidare exploatering, samt
• att en tillfällig hausse i ekonomi och efterfrågan inte motiverar sådana offer.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén
Ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *