ang fördjupad översiktsplan för Storvreta

1
Föreningen Vårda Uppsala
c/o Anna Nilsén
Kungsängsgatan 36 E
753 22 Uppsala
Byggnadsnämnden i Uppsala kommun Uppsala 2008-11-30
Stadsbyggnadskontoret
753 75 Uppsala
Angående fördjupad översiktsplan för Storvreta
Föreningen Vårda Uppsala har tagit del av rubricerat förslag och vill med anledning härav framföra
följande.
Bakgrund
Storvreta bedöms i ÖP 2006 för Uppsala kommun att ha en stor utbyggnadspotential. Det aktuella
planförslaget avses visa hur orten kan utvecklas vid en utbyggnad med 1 500 – 1 900 bostäder under
perioden fram till 2030. FÖP Storvreta ska fungera som en tillräcklig grund för kommande
detaljplaner samt utmynna i en målbild och hur den stegvis kan förverkligas.
Planområdets gräns i väster följer dalgången väster om Fyrisån, och i öster går gränsen i Storskogen
(Örlösaskogen) öster om Vretalund. I norr innefattas Ekhagen/Adolfsberg och i söder ingår området
ner i kilen där E4:an och järnvägen korsar varann.
Föreningens synpunkter
Oftast är det positivt när satsningar sker i stadens kransorter, speciellt i anslutning till järnväg. Det
aktuella planförslaget är av sådan omfattning, framför allt gällande etablering av handelscentrum Ö.
Fullerö, att ett flertal konsekvenser måste beaktas.
Stadsbilden samt ortens karaktär och funktion
Föreningen finner att risken för befintlig handel och service i Storvreta med största sannolikhet kommer att
påverkas mycket negativt av Ö. Fullerös etablering. Ortens kommersiella centrum kommer inte bara att
förskjutas, utan snarast att flyttas. Detta är en samhällsbyggnadsfråga av högsta lokala rang, som hanterats
alltför brutalt i förslaget.
Föreningen har inget generellt emot externa köpcentrum av den typ som finns inom större städer som
Uppsala. Anledningen är att sådana samtidigt har funktion som förortscentrum och kan nås med
kollektivtrafik och cykel – inte bara bil. Kundunderlaget för Ö. Fullerö måste obestridligen hämtas från
staden och regionalt för att investeringarna skall kunna räknas hem. Även med tågstation och terminal
kommer en övervägande del av kunderna med bil, vilket även intressenternas planerade parkeringsyta
för 2 500 bilar vittnar om. Denna typ av bilberoende handel avvisas av föreningen.
Trafik och miljö
Planförslaget kommer radikalt att ändra resmönstrets struktur inom orten och ett stort omland. Stora
samhällskostnader i form av ytterligare en trafikplats måste göras för att svara mot säkerhet och
framkomlighet. Trafikflödesprognoserna (separat handling från Ramboll) förutsätter ohejdad bilanvändning
även på lång sikt, vilket strider mot kommunens intentioner samt nationella och internationella miljömål.
Flyttning av stationen från nuvarande centrum till ett sydligare läge har aktualiserats genom att Ö. Fullerö
har tillkommit, men det finns även rationella motiv (spårutrymme) som talar för en sydlig lokalisering.
Frågan skall kopplas till den förra punkten (stadsbilden). Om både ny station med bussterminal och nytt
handelcentrum kopplas ihop, kan knappast ortens befintliga centrum bestå.
2
Behov av handel
Inom Uppsala planeras för kraftig utbyggnad och etableringar av ett flertal köpcntra, t:ex. Gränby – Nyby.
Boländerna, Stenhagen och Gottsunda. Därtill satsas på ett utvidgat City och stadsdelstorg. Stora arenor
planeras i Gränby, Fyrishov och Kungsängen/Studenternas IP.
Föreningen brukar inte ägna sig åt marknadsanalys, men menar att en nyetablering med Ö. Fullerös dignitet
och läge är riskabel för sig självt och/eller andra köpcentra.
Givetvis kommer Storvreta, med på sikt fördubblad befolkning, att behöva en utökad kommersiell service i
takt med befolkningstillväxten. I en sådan skala kan det t.o.m. vara i samklang med såväl miljömålen som
Storvretas attraktivitet, då en stor del av ortens och omlandets befolkning kan göra inköpen lokalt.
Föreningen anser att en avsevärd del av markavsättningen för Ö. Fullerös handelsområde och temapark i
stället används för bostäder, skolor och grönområde med idrott och rekreation.
Föreningen Vårda Uppsala föreslår
En utveckling av planförslaget som tar hänsyn till invändningarna enligt ovan: Den föreslagna
dispositionen framgår av nedanstående figur.
Föreningens förslag till alternativ markanvändning (textrutor med tjock ram) ger möjlighet till ytterligare
bostäder. Östra Fullerös handelsyta har minskats till ca 10 000 kvm och temaparken ersatts av ett
grönområde. Mark för bostäder ersätter delar av planförslagets handelsområde. Gamla centrum
utvidgas med småskalig handel, livsmedelshall, offentlig service och kulturutbud (bl.a. bibliotek).
Lösningen innebär en avsevärt mindre trafikbelastning och därmed kan den nya trafikplatsen utgå.
Östra Fullerö
Idrottsanläggning,
handel och verksamheter
Gamla Centrum
Handel & service &
kultur
Ny trafikplats
Utgår
Grönområde
Parker,
rekreation,
bollplaner mm.
Nya bostäder
Ca 1900 bostäder i
”trädgårdsstäder” med
varierad gestaltning
3
Förslaget innebär
 Befintligt centrum uppgraderas till en affärsgata med småstadskaraktär, vilken främst betjänar
ortens norra delar, samtidigt som kulturutbudet betjänar hela orten och omlandet
 Ett utvidgat bostadsområde ger möjlighet att tillföra ytterligare 200 – 300 bostäder
 Östra Fullerö handelsområde får en omfattning som ger attraktivt utbud och svarar mot ortens
och omlandets behov
 Ett stort grönområde i anslutning till den södra bebyggelsen och gestaltas med hänsyn till
topografi och kulturvärden
 Avsevärt lägre samhällskostnad genom att behovet av ny trafikplats elimineras
 Betydligt reducerad miljöbelastning genom minskat trafikarbete med bil
Sammantaget
Föreningen Vårda Uppsala är positiv till en befolknings- och verksamhetstillväxt i Storvreta, men
anser att planförslaget i sin nuvarande utformning bör avslås, framför allt gällande dimensioneringen
av Östra Fullerös handelsområde. Uppsala har sannolikt behov av en temapark, men denna bör vara
lokaliserad till något lämpligt område inom staden.
Potential och förutsättning finns för att genom måttlig bearbetning åstadkomma en funktionell
utveckling av Storvreta med samtidig hänsyn till stadsbild, och miljömål.
När spårkapaciteten ökat, inklusive tunnel i Gamla Uppsala, bör kollektivtrafiken huvudsakligen
utföras med pendeltåg som matas med lokalt och regionalt bussnät.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

Anna Nilsén Lars Bagge
Ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *