ang försäljn av Stabby prästg till Kyrkl samfälligheten

Föreningen Vårda Uppsala

Till Uppsala kyrkliga samfällighet 2008-02-19
Uppsala

ang planerad försäljning av Stabby prästgård.

Föreningen Vårda Uppsala (FVU) har via pressen erfarit att Stbby prästgård är utbjuden till försäljning på öppna marknaden. Detta har väckt föreningens oro.

Prästgårdens bakgrund torde väl vara bekant för Samfälligheten, men vi vill ändå påminna om gårdens anrika historia och den roll gården spelat i Uppsala. Gården har varit i Bondkyrko ägo sedan mitten av 1300-talet och blev på 1500-talet prebende för kyrkoherden i Bondkyrko församling. Kyrkoherdar i församlingen har alltså bott på gården ända till in på 1900-talet. Bland bemärkta personer som bott i gården är professorn i exegetik, Otto Myrberg, vars namn finns bevarat i den gata som uppkallats efter honom i Rickomberga, nära Stabby. En ännu mer berömd person som bott i prästgården är Nathan Söderblom, som blev den siste av kyrkoherdarna att nyttja bostället. Av dem som bott där torde han vara den mest bemärkte. Söderblom har i hög grad bidragit till att göra Uppsala känt i världen genom sina internationella insatser för ekumeniken. Hans verksamhet lade bl a grunden för bildandet av Kyrkornas världsråd, som 1968 höll möte i Uppsala. Genom Söderbloms utåtriktade verksamhet blev prästgården en internationellt känd mötesplats.
Sedan gården upphörde att vara kyrkoherdeboställe har den fortsatt att vara en mötesplats. Där har de mest skilda verksamheter, både kyrkliga och profana, samsats. Bland annat har den varit en uppskattad lokal för mindre kyrkliga samlingar och gudstjänster, och under många år var den en trivsam och välbesökt utställningslokal. Idag hyrs och förvaltas prästgården av Bondkyrko hembygdsförening som äger intilliggande arrendatorsbostad. Det är känt, att hembygdsförenin-gen gärna skulle vilja förvärva hela fastigheten. Någon bättre lösning kan FVU inte tänka sig, om inte Samfälligheten kan tänka om och själv vilja förvalta detta sjuhundraåriga arv. FVU ser det som rimligt mot gårdens ovan beskrivna kulturvärde, att hembydsföreningen får möjlighet att förvärva och fortsatt förvalta denna kulturskatt till ett överkomligt pris. Med denna lösning skulle också uppsalaborna fortsatt få tillgång till gården som hittills.

För Föreningen Vårda Uppsala, dag som ovan

Anna Nilsén, ordförande Mats Wahlberg, f d ordförande
Styrelseledamot

Kopia till Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden i Uppsala kommun, Upsala Nya Tidning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *