ang förslag att upprätta kulturmiljöprogram för Uppsala kommun.

Till 2010-05-09
Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden och Kulturnämnden
i Uppsala kommun
753 75 Uppsala

ang förslag att upprätta kulturmiljöprogram för Uppsala kommun.

Föreningen Vårda Uppsala, FVU, har fått kännedom om en skrivelse från Danmarks Hembygdsförening ställd till kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och kulturnämnden i Uppsala kommun angående upprättande av kulturmiljöprogram för kommunen. I skrivelsen anges att tillgängliga uppgifter när det gäller kulturhistoriska data är föråldrade och att de kulturhistoriska värdena skulle kunna vara betydligt mera tydligt redovisade. Om kunskap saknas om dessa värden finns risk för fatala misstag, såväl irreversibla kulturhistoriska skador som stora kostnader. Hembygdsföreningen hänvisar till det välgjorda kulturmiljöprogram som nyligen utarbetats i Vallentuna kommun och hemställer att kommunstyrelsen uppdrar åt kulturnämnden att i samråd med byggnadsnämnden och berörda grannkommuner upprätta ett kulturmiljöprogram för Uppsala kommun.

FVU har i yttrandena i samråds- och utställningsskedena för Översiktsplan 2010 påtalat att det krävs betydligt större tydlighet t ex när det gäller bevarande och vård av “Linnés historiska landskap” och Årummet och efterlyst konkreta riktlinjer utifrån en helhetssyn när det gäller värdefulla områden för såväl kulturminnesvård som naturvård. FVU har i sin verksamhet värnat om en utveckling som sker med hänsyn och god anpassning till kommunens alla värdefulla miljöer och byggnader.

Uppsalas identitet bestäms i mycket hög grad av sin historia och därmed av kulturmiljön. Här, där Fyrisån bryter genom åsen, finns tydliga minnesmärken från en utveckling som sträcker sig långt mer än tusen år tillbaka i tiden, med Gamla Uppsala, domkyrkan omgiven av en stadsbygd präglad av 1600-, 1700 och 1800-talen, den Akademiska miljön som idag utgör ett stråk från Kyrkogårdsgatan/Skolgatan till Ångströmlaboratoriet och vidare till Lantbruksuniversitetet i Ultuna. Stadsbilden bestäms bland annat av en tidig stadsplan från 1643 med gatuaxlar som för långt över slätten i nordlig, östlig och sydlig riktning och på så sätt inbegriper land och stad i en stor landskaplig enhet. Här finns ett ovanligt stort antal kulturminnesmärkta byggnader i en enskild stad och här finns fortfarande mycket grönska i stadsbilden. Sammantaget ger detta vår stad en särskild karaktär som också är viktig för den attraktion staden har både för tillfälliga besökare och för människor som vill flytta hit mer permanent. Att tydliggöra detta är därför att bevaka en mycket viktig aspekt av hur vi gemensamt skall vidmakthålla stadens attraktion.
Ett väl genomarbetat och lättillgängligt kulturmiljöprogram, gärna enligt Vallentunamodellen, skulle vara synnerligen värdefullt som underlag för fortsatt planering och byggande. Ett kulturmiljöprogram skulle underlätta och befrämja den helhetssyn på stadsbygdens utveckling som FVU anser är nödvändig för att nå ett långsiktigt hållbart samhälle.

FVU vill därför understödja Danmarks Hembygdsförenings förslag att kommunen låter upprätta ett kulturmiljöprogram.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan,

PO Sporrong Kristina Berglund Sven Georg Zeitler
Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *