ang huset Bäverns gr 11, kv Brynhild till BN

Till Byggnadsnämnden i Uppsala kommun 080318
753 75 Uppsala

ang Dragarbrunnsgatan 63. Kv Brynhild. Tomt 9:1, hus B mot Bävernsgränd

Föreningen Vårda Uppsala har under ett flertal år med oro observerat hur fasaden till det äldsta huset i kv Brynhild tillåtits långsamt förfalla. Huset, ett timrat och reveterat trähus, utgör i dagens läge en anskrämlig anblick och en skamfläck i stadsbilden. Det aktuella huset har adress Bäverns gränd 11 och Dragarbrunnsgatan 63 och ägs av den bostadsrättsförening som ansvarar för huset på den sistnämnda adressen. Det är fortfarande bebott av hyresgäster som gärna vill bo kvar. Putsen, som spruckit av sättningar i marken har nattetid successivt klottrats ned och så småningom knackats bort på stora ytor utan att några som helst åtgärder vidtagits för att hindra denna åverkan. Om detta förfall får fortsätta blir det omöjligt att återställa huset, där nu de pluggar som bildat fäste för putsen nu börjat ryckas ut genom fortsatt åverkan. Om huset rivs, friläggs det intilliggande stenhusets brandmur, som då på ett eller annat sätt måste snyggas till. Att bygga ett nytt hus på denna lilla tomtyta torde bli föga lönsamt, och att riva huset utan att ersätta det skulle skapa en ful glugg i gatubilden samtidigt som ett kulturvärde skulle försvinna.

Kv Brynhild. Bakgrund
Huset uppfördes 1862 och är ett tvåvånigt bostadshus i den för denna tid typiska klassiserande stilen. Det är som ovan nämnt det äldsta i kv Brynhild och dessutom ett av de få kvarvarande husen från 1800-talets mitt i Kungsängen, vilket är en anledning till att det bör rustas och bevaras.
En annan anledning är själva läget i kv Brynhild, som är ett av få kvarter i staden som kan uppvisa en så varierad bebyggelse. Byggnaderna vid Dragarbrunnsgatan är ett par decennier yngre än det här aktuella och uppfördes på 1880-talet. Det dominerande huset vid denna sida av kvarteret är en synnerligen karaktärsfull byggnad i nyrenässans. Hörnhuset mot Kålsängsgränd är senare påbyggt i funktionalistisk anda efter ritningar av Gunnar Leche. Inne på gården ligger i detta hörn av kvarteret ett envånigt stenhus med inredd vind som torde härröra från 1800-talet. Längs Kålsängsgränd ligger närmast Dragarbrunnsgatan två numera hopbyggda hus, som tillkommit kring sekelskiftet 1900. Dessa har senare påbyggts. Närmare Kungsängsgatan följer sedan ett kontors-och industrihus, ritat av Wolter Gahn 1956 i funktionalistisk stil. 1989 byggdes detta hus och de tidigare nämnda om efter ritningar av Hans Matell, då 1950-talsbyggnaden genom tillägg av en glasad kupolvåning fick en postmodernistisk touch. Fram till ca 1970 hade kvarterets sida mot Kungsängsgatan och Bäverns gränd gårdar med låg 1800-talsbebyggelse i en och två våningar av det slag som det i denna skrivelse aktuella huset är en sista rest av. På 1970-talet uppfördes på deras plats och fram till det här aktuella1860-talshuset en enhetlig flerbostadsbebyggelse i fyra och fem våningar, klädd med tidstypiskt gult fasadtegel.
Ytterligare en anledning att inte riva fler byggnader i kv Brynhild och därmed minska dess unicitet är att det förutom en varierad bebyggelse från olika tider också sedan inemot ett sekel är ett kvarter som blandar bostäder och verksamheter på ett för stadsbilden positivt sätt. Här har under tidernas lopp bl a funnits en konfektionsfabrik, tryckerier, restaurangverksamhet, arkitektkontor och mycket annat. Idag finns bl a en tobaksaffär, en restaurang, diverse kontor, en bilskola och en frisersalong.

Kv Brynhild utgör ett stadsmässigt och tilltalande konglomerat av bebyggelse från olika tider med en intressant och estetiskt tilltalande gårdsmiljö i sitt inre. Kvarteret respresenterar i arkitekturhänseende den variation som är så livande för ögat och som är ett resultat av den organiska framväxt och successiva förändringsprocess som fram till mitten av 1900-talet präglade stadsbyggandet men som idag av planeringsmässiga och ekonomiska skäl sällan förekommer. Kvarteret förtjänar att bevaras med nuvarande tidsmässigt varierade bebyggelse, som representerar olika skikt i stadens historia och skulle med sina inslag av icke störande verksamheter kunna betecknas som ett idealt stadskvarter.

Önskvärda åtgärder
Föreningen Vårda Uppsala ser det som nödvändigt, att något tämligen omgående görs åt den rådande situationen vad gäller det aktuella huset, Bävernsgränd 11. Byggnaden Dragarbrunns-gatan 63 har ju på ett förnämligt sätt återställts till sin forna glans. Så bör också ske med dess granne.
Vi ser det som en möjlighet, att Kommunen tillskriver den aktuella bostadsrättsföreningen och förelägger densamma att omedelbart vidtaga åtgärder för att rusta upp det skamfilade huset. Ytterligare en turistsommar med en sådan skamfläck i en i övrigt allt mer förskönad gatumiljö är inte önskvärd.

För Föreningen Vårda Uppsala
dag som ovan

Anna Nilsén Mats Wahlberg
Ordförande Styrelseledamot

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *